Brodecki Zdzisław (red.), Zatrudnienie i ochrona socjalna

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2004
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Zatrudnienie i ochrona socjalna

Autorzy fragmentu:

Przedmowa

Traktat o przystąpieniu do Unii Europejskiej został podpisany w Atenach 16 kwietnia 2003 r. W skład dokumentów akcesyjnych wchodzą trzy zasadnicze elementy:

- Traktat dotyczący przystąpienia do Unii Europejskiej (tzw. traktat o przystąpieniu sensu stricto),

- Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej wraz z załącznikami i protokołami,

- Akt końcowy, zawierający deklaracje obecnych i nowych państw członkowskich.

Dzień wejścia w życie Traktatu Akcesyjnego ustanowiono w artykule 2 Traktatu na 1 maja 2004 r. Warunek, że do tej daty złożone zostaną wszystkie dokumenty ratyfikacyjne, został spełniony. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by w tym dniu rozpoczął się nowy etap w historii Europy.

Należy mieć świadomość, iż skutkiem przystąpienia do Unii Europejskiej jest nie tylko uzyskanie pełni praw państwa członkowskiego, ale także konieczność wypełniania wszelkich zobowiązań wynikających z członkostwa. W szczególności państwo przystępujące przejmuje całość dorobku Unii - zarówno w sferze prawa, jak i polityki (acquis communautaire). Wyjątkiem od tej zasady są tzw. okresy przejściowe uzgodnione w toku negocjacji akcesyjnych.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie dorobku prawnego Unii Europejskiej w przeddzień przystąpienia do niej Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w prawie wspólnotowym związanych z rozszerzeniem. Seria Acquis communautaire - obok książki pt. Zatrudnienie i ochrona socjalna - obejmuje następujące zagadnienia:

Wolność gospodarcza

Konkurencja

Finanse

Infrastruktura

Prawna ochrona jednostki

Ochrona środowiska

Regiony.

Tytuły poszczególnych książek stanowią hasła wywoławcze, których znaczenie Czytelnik zrozumie po przestudiowaniu spisu treści. Dla wszystkich książek z serii Acquis communautaire przyjęto jednolity podział na trzy części. Część pierwsza obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii lub filozofii prawa pod hasłem: „Zrozumieć Unię Europejską”. Część druga, zatytułowana „Porządek prawny Unii Europejskiej”, stanowi komentarz do obowiązujących aktów prawa wspólnotowego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w traktatach oraz w prawie pochodnym, wynikających z rozszerzenia Unii. Część trzecia została poświęcona prawu polskiemu. W części tej ukazuje się zarówno proces zbliżania polskiego ustawodawstwa do prawa Unii Europejskiej pod wpływem Układu Europejskiego, jak i wynegocjowane przez Polskę okresy przejściowe.

Książka poświęcona zatrudnieniu oraz ochronie socjalnej omawia prawo pracy Unii Europejskiej, dokonując jego systematyki na indywidualne oraz zbiorowe prawo pracy, a także obowiązujący w Unii system zabezpieczeń społecznych. Dodatkowo w publikacji przedstawiono instrumenty wspólnej polityki socjalnej oraz zasady jej finansowania z funduszy strukturalnych. Walorem komentarza jest omówienie bogatego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z podaniem stanów faktycznych i konkretnych rozstrzygnięć Trybunału. Obszerny wykaz źródeł i literatury przedmiotu oraz bogate przepisy sprawiają, że książka jest godna polecenia zarówno prawnikom teoretykom, jak i praktykom, a także innym grupom zawodowym, które w niedługim czasie będą miały styczność z prawem pracy Unii Europejskiej. Zdzisław Brodecki

Autorzy fragmentu:

Tabele ekwiwalencyjne

Tabele przedstawiają zmianę numeracji artykułów Traktatu o UE i Traktatu ustanawiającego WE, które obowiązywały do 30 kwietnia 1999 r., jaką przyniósł Traktat z Amsterdamu. Jeżeli obok numeru artykułu znajduje się określenie „w”, oznacza to, że nastąpiła jedynie częściowa konwersja danego przepisu.

Tabela I. Traktat o UE

Poprzednia numeracja

Nowa

numeracja

Poprzednia

numeracja

Nowa

numeracja

Poprzednia numeracja

Nowa

numeracja

A

1

J.4

17

K.4

36

B

2

J. 5

18

K. 5

37

C

3

J. 6

20

K. 6

39

D

4

J. 7

21

K. 7

w 40

E

5

J. 8 ust. 1

13 ust. 1

K. 8

41

F

6

ust.2

13 ust. 3; 23

K. 9

w 42

G-I

8-10

ust.3

22 ust. 1

L

46

J

uchylony

ust.4

22 ust. 2

M

47

J. 1 ust.1

11 ust.1

ust.5

25

N

48

ust.2

11 ust.1

J. 9

27

O

49

ust.3

12

J. 10

uchylony

P

50

ust.4

11 ust.2

J. 11

28

Q

51

J. 2 ust.1

16

K

uchylony

R

52

ust.2

15

K. 1

w 29

S

53

ust.3

19 ust.1

K. 2

w 33

J.3

14

K. 3

34

Tabela II. Traktat ustanawiający WE

Poprzednia

numeracja

Nowa

numeracja

Poprzednia

numeracja

Nowa

numeracja

Poprzednia

numeracja

Nowa

numeracja

1

1

103a

100

154

210

2

2

104

101

155

211

3

3

104a

102

156

212

3a

4

104b

103

157

213

3b

5

104c

104

158

214

4

7

105

105

159

215

4a

8

105a

106

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX