Spis wyborców dla wyborów do rad gmin.

Monitor Polski

M.P.1994.25.212

Akt utracił moc
Wersja od: 11 maja 1994 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 28 kwietnia 1994 r.
w sprawie spisu wyborców dla wyborów do rad gmin.

Na podstawie art. 17 ust. 3 i art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. Nr 16, poz. 96, z 1991 r. Nr 53, poz. 227 i z 1993 r. Nr 45, poz. 205) Państwowa Komisja Wyborcza po porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych uchwala, co następuje:

Wzór spisu wyborców oraz sposób sporządzania spisu

§  1.
Spis wyborców sporządzany jest w urzędzie gminy na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie prowadzonego w trybie określonym w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie wzoru rejestru wyborców, sposobu jego prowadzenia, aktualizacji i udostępniania (Monitor Polski Nr 30, poz. 321).
§  2.
1.
Do spisu wyborców wpisuje się obywateli polskich mających w dniu wyborów ukończone 18 lat, którzy:
1)
zameldowani są na obszarze danej gminy na pobyt stały,
2)
wpisani zostali na ich wniosek do rejestru wyborców.
2.
Do spisu wyborców wpisuje się również osoby, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. Nr 16, poz. 96, z 1991 r. Nr 53, poz. 227 i z 1993 r. Nr 45, poz. 205), zwanej dalej ustawą.
§  3.
1.
Spis wyborców sporządza się w 2 egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.
2.
Formularz spisu zapisuje się dwustronnie.
§  4.
1.
Spis wyborców sporządza się pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego, zależnie od miejscowych możliwości.
2.
W razie sporządzenia spisu w formie wydruku komputerowego:
1)
można przyjąć układ formularza odmienny od określonego we wzorze, pod warunkiem zamieszczenia wszystkich danych przewidzianych w tym wzorze,
2)
nie stosuje się przepisu § 3 ust. 2.
§  5.
1.
Spis wyborców w gminie mającej status miasta oraz w gminie warszawskiej sporządza się według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym, w obrębie ulicy - według kolejnych numerów domów, a w obrębie domów - według kolejnych numerów mieszkań.
2.
Spis wyborców w gminie innej niż określona w ust. 1 sporządza się według poszczególnych miejscowości wymienionych w porządku alfabetycznym, w obrębie miejscowości - według kolejnych numerów domów, a jeżeli w miejscowości są ulice - także według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym oraz kolejnych numerów domów i mieszkań.
§  6.
Spis wyborców dla obwodu utworzonego w zakładzie pomocy społecznej lub w zakładzie dla inwalidów, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, sporządza się według kolejności alfabetycznej nazwisk wyborców.
§  7.
Spis wyborców sporządza się najpóźniej na 21 dni przed dniem wyborów.

Aktualizowanie spisu wyborców

§  8.
1.
Spis wyborców jest aktualizowany do dnia przekazania przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych przez dopisanie wyborcy na dodatkowym formularzu spisu lub skreślenie ze spisu już sporządzonego.
2.
Przepisy § 3 i § 4 stosuje się odpowiednio.
§  9.
1.
Na dodatkowym formularzu spisu wyborców dopisuje się osoby, które:
1)
wpisane zostały do rejestru wyborców po sporządzeniu spisu wyborców,
2)
złożyły wniosek o wpisanie do spisu na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy,
3)
zostały pominięte w rejestrze lub w spisie, jeżeli reklamacja w sprawie ich wpisania została uwzględniona przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) albo przez właściwy sąd rejonowy.
2.
Dopisania osób, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na obydwu egzemplarzach spisu.
3.
Przy dopisywaniu wyborcy do spisu zamieszcza się w rubryce "uwagi" adnotację określającą przyczynę dopisania. Stosownie do okoliczności wpisuje się: "wpis do rejestru", "art. 17 ust. 2 ustawy", "reklamacja". Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  10.
1.
Ze spisu wyborców skreśla się osoby:
1)
które zostały skreślone z rejestru wyborców na podstawie zmian wynikających z przepisów o aktach stanu cywilnego i ewidencji ludności,
2)
wobec których wydano decyzję wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) albo postanowienie właściwego sądu rejonowego o skreśleniu z rejestru lub ze spisu wyborców w wyniku reklamacji,
3)
które zostały umieszczone w spisie w wyniku oczywistego błędu,
4)
które nie mają prawa wybierania w myśl art. 3 ustawy, po otrzymaniu zawiadomienia właściwego sądu.
2.
Skreśleń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na obydwu egzemplarzach spisu wyborców.
3.
Przy skreślaniu wyborcy ze spisu zamieszcza się w rubryce "uwagi" adnotację określającą przyczynę skreślenia. Stosownie do okoliczności wpisuje się: "skreślenie z rejestru", "reklamacja", "błąd", "zawiadomienie sądu". Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Przepis końcowy

§  11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Obwód głosowania nr ..................

...................................................

Okręg wyborczy nr ......................

...................................................

Pieczęć nagłówkowa organu

sporządzającego spis

SPIS WYBORCÓW

Lp.Nazwisko, imię (imiona)Imię ojcaData urodzenia (rok, miesiąc, dzień)Miejsce zamieszkaniaPotwierdzenie otrzymania karty do głosowaniaUwagi
miejscowość, ulicanr domunr mieszkania

...............................................................................................

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)