Rozdział 1 - Wzór spisu wyborców oraz sposób sporządzania spisu - Spis wyborców dla wyborów do rad gmin.

Monitor Polski

M.P.1994.25.212

Akt utracił moc
Wersja od: 11 maja 1994 r.

Rozdział  1

Wzór spisu wyborców oraz sposób sporządzania spisu

§  1.
Spis wyborców sporządzany jest w urzędzie gminy na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie prowadzonego w trybie określonym w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie wzoru rejestru wyborców, sposobu jego prowadzenia, aktualizacji i udostępniania (Monitor Polski Nr 30, poz. 321).
§  2.
1.
Do spisu wyborców wpisuje się obywateli polskich mających w dniu wyborów ukończone 18 lat, którzy:
1)
zameldowani są na obszarze danej gminy na pobyt stały,
2)
wpisani zostali na ich wniosek do rejestru wyborców.
2.
Do spisu wyborców wpisuje się również osoby, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. Nr 16, poz. 96, z 1991 r. Nr 53, poz. 227 i z 1993 r. Nr 45, poz. 205), zwanej dalej ustawą.
§  3.
1.
Spis wyborców sporządza się w 2 egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.
2.
Formularz spisu zapisuje się dwustronnie.
§  4.
1.
Spis wyborców sporządza się pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego, zależnie od miejscowych możliwości.
2.
W razie sporządzenia spisu w formie wydruku komputerowego:
1)
można przyjąć układ formularza odmienny od określonego we wzorze, pod warunkiem zamieszczenia wszystkich danych przewidzianych w tym wzorze,
2)
nie stosuje się przepisu § 3 ust. 2.
§  5.
1.
Spis wyborców w gminie mającej status miasta oraz w gminie warszawskiej sporządza się według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym, w obrębie ulicy - według kolejnych numerów domów, a w obrębie domów - według kolejnych numerów mieszkań.
2.
Spis wyborców w gminie innej niż określona w ust. 1 sporządza się według poszczególnych miejscowości wymienionych w porządku alfabetycznym, w obrębie miejscowości - według kolejnych numerów domów, a jeżeli w miejscowości są ulice - także według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym oraz kolejnych numerów domów i mieszkań.
§  6.
Spis wyborców dla obwodu utworzonego w zakładzie pomocy społecznej lub w zakładzie dla inwalidów, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, sporządza się według kolejności alfabetycznej nazwisk wyborców.
§  7.
Spis wyborców sporządza się najpóźniej na 21 dni przed dniem wyborów.