Rozdział 2 - Aktualizowanie spisu wyborców - Spis wyborców dla wyborów do rad gmin.

Monitor Polski

M.P.1994.25.212

Akt utracił moc
Wersja od: 11 maja 1994 r.

Rozdział  2

Aktualizowanie spisu wyborców

§  8.
1.
Spis wyborców jest aktualizowany do dnia przekazania przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych przez dopisanie wyborcy na dodatkowym formularzu spisu lub skreślenie ze spisu już sporządzonego.
2.
Przepisy § 3 i § 4 stosuje się odpowiednio.
§  9.
1.
Na dodatkowym formularzu spisu wyborców dopisuje się osoby, które:
1)
wpisane zostały do rejestru wyborców po sporządzeniu spisu wyborców,
2)
złożyły wniosek o wpisanie do spisu na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy,
3)
zostały pominięte w rejestrze lub w spisie, jeżeli reklamacja w sprawie ich wpisania została uwzględniona przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) albo przez właściwy sąd rejonowy.
2.
Dopisania osób, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na obydwu egzemplarzach spisu.
3.
Przy dopisywaniu wyborcy do spisu zamieszcza się w rubryce "uwagi" adnotację określającą przyczynę dopisania. Stosownie do okoliczności wpisuje się: "wpis do rejestru", "art. 17 ust. 2 ustawy", "reklamacja". Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  10.
1.
Ze spisu wyborców skreśla się osoby:
1)
które zostały skreślone z rejestru wyborców na podstawie zmian wynikających z przepisów o aktach stanu cywilnego i ewidencji ludności,
2)
wobec których wydano decyzję wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) albo postanowienie właściwego sądu rejonowego o skreśleniu z rejestru lub ze spisu wyborców w wyniku reklamacji,
3)
które zostały umieszczone w spisie w wyniku oczywistego błędu,
4)
które nie mają prawa wybierania w myśl art. 3 ustawy, po otrzymaniu zawiadomienia właściwego sądu.
2.
Skreśleń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na obydwu egzemplarzach spisu wyborców.
3.
Przy skreślaniu wyborcy ze spisu zamieszcza się w rubryce "uwagi" adnotację określającą przyczynę skreślenia. Stosownie do okoliczności wpisuje się: "skreślenie z rejestru", "reklamacja", "błąd", "zawiadomienie sądu". Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.