Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi. Wiedeń.1997.09.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.202.1704

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2001 r.

WSPÓLNA KONWENCJA
bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi,
sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 5 września 1997 r. w Wiedniu została sporządzona Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, w następującym brzmieniu:

Przekład

WSPÓLNA KONWENCJA

bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi

PREAMBUŁA

Umawiające się Strony

(i) uznając, że eksploatacja reaktorów jądrowych prowadzi do powstawania wypalonego paliwa i odpadów promieniotwórczych, a także fakt, że również inne zastosowania technik jądrowych prowadzą do powstawania odpadów promieniotwórczych;

(ii) uznając, że te same cele bezpieczeństwa odnoszą się zarówno do postępowania z wypalonym paliwem jądrowym, jak i do postępowania z odpadami promieniotwórczymi;

(iii) potwierdzając wagę, jaką społeczność międzynarodowa przywiązuje do zagwarantowania - przez zaplanowanie i wdrożenie odpowiednich sposobów postępowania - bezpieczeństwa zarówno w odniesieniu do wypalonego paliwa jądrowego, jak i odpadów promieniotwórczych;

(iv) uznając ważność informowania opinii publicznej o zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa postępowania z wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi;

(v) pragnąc promować na całym świecie skuteczną kulturę bezpieczeństwa jądrowego;

(vi) potwierdzając, że ostateczna odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi spoczywa na państwie;

(vii) uznając, że określenie polityki w odniesieniu do cyklu paliwowego leży w gestii zainteresowanego państwa, przy czym niektóre państwa uznają wypalone paliwo za cenny surowiec, który może podlegać przerobowi, a inne decydują się na jego składowanie;

(viii) uznając, że postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, które są wyłączone spod niniejszej konwencji z uwagi na ich związek z programami wojskowymi lub obronnymi, powinno być zgodne z celami podanymi w niniejszej konwencji;

(ix) potwierdzając znaczenie współpracy międzynarodowej dla umocnienia bezpieczeństwa postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i z odpadami promieniotwórczymi przez funkcjonowanie umów dwu- i wielostronnych, a także przez niniejszą konwencję;

(x) pamiętając o potrzebach krajów rozwijających się, a w szczególności krajów najmniej rozwiniętych, państw dokonujących transformacji gospodarczej, oraz o potrzebie ulepszenia istniejących rozwiązań, tak aby ułatwić tym państwom realizowanie ich praw i wypełnianie obowiązków przez niniejszą konwencję;

(xi) w przekonaniu, że odpady promieniotwórcze - w takim stopniu, jaki jest zgodny z bezpiecznym postępowaniem z takimi materiałami - powinny być składowane w tym państwie, w którym powstały, a jednocześnie uznając, że w pewnych okolicznościach bezpieczne i efektywne postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi może być umocnione dzięki porozumieniom zawieranym przez Umawiające się Strony, a dotyczącym wykorzystania obiektów należących do jednej ze Stron na korzyść innej, zwłaszcza w przypadkach, gdy odpady powstały w wyniku prowadzonej wspólnie działalności;

(xii) uznając, że każde państwo ma suwerenne prawo do wprowadzenia zakazu importu na swoje terytorium wypalonego paliwa i odpadów promieniotwórczych obcego pochodzenia;

(xiii) mając na względzie Konwencję bezpieczeństwa jądrowego (1994), Konwencję o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej (1986), Konwencję o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego (1986), Konwencję o ochronie fizycznej materiałów jądrowych (1980), Konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, w wersji poprawionej (1994), oraz inne stosowne instrumenty międzynarodowe;

(xiv) mając na względzie zasady zawarte w "Międzynarodowych Podstawowych Normach Ochrony przed Promieniowaniem Jonizującym oraz Bezpieczeństwa Źródeł Promieniowania" (MAEA, 1996) i Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa zatytułowanych "Zasady Postępowania z Odpadami Promieniotwórczymi" (MAEA, 1995) oraz w istniejących międzynarodowych normach odnoszących się do zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie materiałów promieniotwórczych;

(xv) przywołując rozdział 22 Agendy 21 Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Środowisku i Rozwoju, przyjętej w Rio de Janeiro w 1992 r., który potwierdza zasadnicze znaczenie bezpiecznego dla ludzi i środowiska postępowania z odpadami promieniotwórczymi;

(xvi) uznając, że pożądane jest wzmocnienie międzynarodowego systemu kontroli, przede wszystkim w odniesieniu do materiałów promieniotwórczych, zgodnie z postanowieniami artykułu 1 (3) Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych (1989);

uzgodniły, co następuje:

Cele, definicje i zakres stosowania

Cele

Niniejsza konwencja ma na celu:

(i) osiągnięcie i utrzymanie w skali światowej wysokiego poziomu bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi przez poprawę wykorzystania środków krajowych oraz współpracy międzynarodowej, w tym także - tam gdzie jest to uzasadnione - współpracy technicznej związanej z zagadnieniami bezpieczeństwa;

(ii) zapewnienie, że na wszystkich etapach postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi stworzono skuteczne środki zabezpieczeń przed zagrożeniami potencjalnymi, dzięki którym chroni się poszczególnych ludzi, społeczeństwo i środowisko przed szkodliwymi skutkami promieniowania jonizującego obecnie i w przyszłości, w sposób umożliwiający realizację potrzeb i aspiracji obecnej generacji bez naruszenia możliwości realizowania potrzeb i aspiracji przyszłych pokoleń;

(iii) zapobieganie awariom pociągającym za sobą skutki radiologiczne oraz łagodzenie takich skutków, jeśli już powstały - na każdym etapie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.

Definicje

W niniejszej konwencji określenie:

(a) "zamknięcie" oznacza zakończenie prowadzenia wszelkich działań eksploatacyjnych w jakiś czas po umieszczeniu wypalonego paliwa lub odpadów promieniotwórczych w składowisku odpadów. Określenie to obejmuje również prace inżynieryjne lub inne, których wykonanie jest konieczne do zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa obiektu;

(b) "likwidacja" oznacza wszystkie działania prowadzące do zwolnienia obiektu jądrowego niebędącego składowiskiem odpadów promieniotwórczych spod dozoru jądrowego. Działania te obejmują procesy dekontaminacji i demontażu;

(c) "usuwanie" oznacza planowane i kontrolowane odprowadzanie do środowiska - w ramach legalnego działania i w ilościach nieprzekraczających ograniczeń nałożonych przez organ nadzorujący - ciekłych i gazowych substancji promieniotwórczych, pochodzących z normalnej eksploatacji obiektów objętych dozorem;

(d) "składowanie" oznacza złożenie wypalonego paliwa jądrowego lub odpadów promieniotwórczych w odpowiednim obiekcie, bez zamiaru ich ponownego wydobywania;

(e) "zezwolenie" oznacza wszelkie upoważnienia, pozwolenia lub certyfikaty wydane przez organ nadzorujący na prowadzenie działalności związanej z postępowaniem z wypalonym paliwem jądrowym lub odpadami promieniotwórczymi;

(f) "obiekt jądrowy" oznacza cywilny obiekt i należący do niego teren, budynki i wyposażenie, gdzie materiały promieniotwórcze są produkowane, przetwarzane, wykorzystywane, przemieszczane, przechowywane lub składowane na skalę wymagającą uwzględnienia aspektów bezpieczeństwa;

(g) "czas eksploatacji" oznacza okres, w którym obiekt służący do postępowania z wypalonym paliwem lub odpadami promieniotwórczymi jest wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku składowiska okres ten rozpoczyna się od chwili pierwszego złożenia wypalonego paliwa lub odpadów promieniotwórczych w obiekcie, a kończy się w chwili zamknięcia obiektu;

(h) "odpady promieniotwórcze" oznacza materiały promieniotwórcze w postaci gazowej, ciekłej lub stałej, dla których nie przewiduje się dalszego wykorzystywania przez Umawiającą się Stronę - a także przez osobę fizyczną lub prawną, której decyzję Umawiająca się Strona akceptuje - i które jako odpady promieniotwórcze podlegają kontroli organu nadzorującego w ramach krajowego systemu prawnego Umawiającej się Strony;

(i) "postępowanie z odpadami promieniotwórczymi" oznacza wszelkie działania, włącznie z likwidacją obiektów, które są związane z przetwarzaniem wstępnym, przetwarzaniem, przechowywaniem lub składowaniem odpadów promieniotwórczych z pominięciem transportu poza terenem obiektu. Określenie to może też obejmować usuwanie;

(j) "obiekt służący postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi" oznacza każdy zakład lub obiekt, którego głównym celem jest postępowanie z odpadami promieniotwórczymi; określenie to obejmuje obiekt jądrowy będący na etapie likwidacji tylko w tych przypadkach, kiedy Umawiająca się Strona zadeklaruje go jako obiekt służący postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi;

(k) "organ nadzorujący" oznacza każdy organ lub organy, które Umawiająca się Strona uprawniła do sprawowania nadzoru nad wszelkimi aspektami zapewnienia bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym lub z odpadami promieniotwórczymi, włącznie z wydawaniem zezwoleń;

(l) "przerób" oznacza proces lub działanie zmierzające do wydobycia izotopów promieniotwórczych z wypalonego paliwa jądrowego w celu ich dalszego wykorzystania;

(m) "źródło zamknięte" oznacza materiał promieniotwórczy, który jest na stałe zamknięty w kapsule lub jest trwale związany w postaci ciała stałego, z wyłączeniem reaktorowych elementów paliwowych;

(n) "wypalone paliwo" oznacza paliwo jądrowe, które zostało napromieniowane w rdzeniu reaktora oraz na stałe usunięte z rdzenia;

(o) "postępowanie z wypalonym paliwem" oznacza wszelkie działania związane z przemieszczaniem lub przechowywaniem wypalonego paliwa, z wyłączeniem transportu poza terenem obiektu. Określenie to może też obejmować usuwanie;

(p) "obiekt służący postępowaniu z wypalonym paliwem" oznacza każdy obiekt lub instalację, których głównym celem jest postępowanie z wypalonym paliwem;

(q) "państwo przeznaczenia" oznacza państwo, do którego planowany jest lub następuje ruch transgraniczny wypalonego paliwa lub odpadów promieniotwórczych;

(r) "państwo pochodzenia" oznacza państwo, z którego planowane jest lub następuje rozpoczęcie transgranicznego ruchu wypalonego paliwa lub odpadów promieniotwórczych;

(s) "państwo tranzytowe" oznacza każde państwo inne niż państwo pochodzenia i państwo przeznaczenia, przez którego terytorium planowany jest lub następuje ruch transgraniczny wypalonego paliwa lub odpadów promieniotwórczych;

(t) "przechowywanie" oznacza magazynowanie wypalonego paliwa lub odpadów promieniotwórczych w obiekcie do tego przeznaczonym, z zamiarem jego ponownego wydobycia;

(u) "ruch transgraniczny" oznacza każdy transport wypalonego paliwa lub odpadów promieniotwórczych z państwa pochodzenia do państwa przeznaczenia.

Zakres zastosowania

1.
Niniejsza konwencja ma zastosowanie do bezpieczeństwa postępowania z wypalonym paliwem z eksploatacji cywilnych reaktorów jądrowych. Wypalone paliwo znajdujące się w zakładach przerobu paliwa w ramach procesów jego przerobu nie jest objęte zakresem tej konwencji, chyba że Umawiająca się Strona zadeklaruje, że przerób stanowi część postępowania z wypalonym paliwem.
2.
Niniejsza konwencja ma również zastosowanie do bezpieczeństwa postępowania z odpadami promieniotwórczymi, jeśli odpady te powstały w wyniku zastosowań cywilnych. Jednak konwencja nie ma zastosowania do odpadów zawierających wyłącznie naturalnie występujące substancje promieniotwórcze i niepochodzących z jądrowego cyklu paliwowego, chyba że materiał ten jest wyłączonym z użytkowania źródłem zamkniętym lub w związku z niniejszą konwencją został zadeklarowany przez Umawiającą się Stronę jako odpady promieniotwórcze.
3.
Niniejsza konwencja nie ma zastosowania do bezpieczeństwa postępowania z wypalonym paliwem lub odpadami promieniotwórczymi, które powstały w ramach programów wojskowych lub obronnych, chyba że materiały te w związku z niniejszą konwencją zostały zadeklarowane przez Umawiającą się Stronę jako wypalone paliwo lub odpady promieniotwórcze. Jednak niniejsza konwencja ma zastosowanie do bezpieczeństwa postępowania z wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi, które powstały w ramach programów wojskowych lub obronnych, jeżeli i kiedy materiały takie są na stałe przekazywane w zarząd wyłącznie cywilnych programów i podlegają postępowaniu w ich ramach.
4.
Niniejsza konwencja ma również zastosowanie do usuwania substancji promieniotwórczych do środowiska, zgodnie z postanowieniami artykułów 4, 7, 11, 14, 24 i 26.

Bezpieczeństwo w postępowaniu z wypalonym paliwem

Ogólne wymogi bezpieczeństwa

Każda z Umawiających się Stron podejmie odpowiednie działania, aby na wszystkich etapach postępowania z wypalonym paliwem odpowiednio chronić poszczególnych ludzi, społeczeństwo i środowisko przed zagrożeniami radiologicznymi.

W tym celu każda z Umawiających się Stron podejmie odpowiednie działania, aby:

(i) zapewnić należyte uwzględnienie krytyczności i odprowadzania ciepła wytwarzanego podczas postępowania z wypalonym paliwem;

(ii) zapewnić, że wytwarzanie odpadów promieniotwórczych w związku z postępowaniem z wypalonym paliwem będzie utrzymywane na możliwie najniższym poziomie, zgodnym z rodzajem przyjętego cyklu paliwowego;

(iii) uwzględnić wzajemne zależności pomiędzy różnymi etapami w procesie postępowania z wypalonym paliwem;

(iv) wprowadzić skuteczną ochronę poszczególnych osób, społeczeństwa i środowiska przez określenie na szczeblu krajowym odpowiednich metod ochrony zatwierdzonych przez organ nadzorujący, w ramach prawa krajowego uwzględniającego w należytym stopniu międzynarodowo uznawane kryteria i normy;

(v) uwzględnić zagrożenia biologiczne, chemiczne i inne, które mogą się wiązać z postępowaniem z wypalonym paliwem;

(vi) dążyć do uniknięcia działań mających na przyszłe pokolenia wpływ, który byłby poważniejszy niż ten dozwolony w odniesieniu do generacji obecnej;

(vii) dążyć do ograniczenia zbędnych obciążeń dla przyszłych pokoleń.

Istniejące obiekty

Każda z Umawiających się Stron podejmie odpowiednie działania dla zapewnienia dokonania przeglądu wszelkich obiektów służących postępowaniu z wypalonym paliwem, które istnieją w chwili, gdy niniejsza konwencja zacznie obowiązywać daną Umawiającą się Stronę, zapewniając przy tym, jeśli jest to konieczne, wprowadzenie wszelkich rozsądnie i praktycznie możliwych ulepszeń zwiększających bezpieczeństwo takiego obiektu.

Lokalizacja proponowanych obiektów

1.
Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania, w celu zapewnienia opracowania i wdrożenia odpowiednich procedur dla proponowanego obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem, do:

(i) oceny wszystkich istotnych związanych z lokalizacją czynników, które mogą wpływać na bezpieczeństwo obiektu w całym okresie jego eksploatacji;

(ii) oceny prawdopodobnego wpływu takiego obiektu na bezpieczeństwo poszczególnych osób, społeczeństwa i środowiska;

(iii) udostępnienia opinii społecznej informacji dotyczących bezpieczeństwa takiego obiektu;

(iv) konsultowania się z Umawiającymi się Stronami sąsiadującymi z takim obiektem, o ile prawdopodobne jest, że mogą one odczuwać skutki istnienia tego obiektu, oraz do przedkładania im na życzenie takich ogólnych danych odnoszących się do planowanego obiektu, które konieczne są do dokonania ich własnej oceny możliwego wpływu planowanego obiektu na bezpieczeństwo ich terytorium.

2.
W związku z tym każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że takie obiekty nie będą prowadzić do skutków niemożliwych do zaakceptowania przez inne Umawiające się Strony, lokalizując obiekty zgodnie z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa z artykułu 4.

Projektowanie i budowa obiektów

Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że:

(i) projekt i budowa obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem będą uwzględniać odpowiednie środki ograniczające radiologiczny wpływ obiektu na poszczególne osoby, społeczeństwo i środowisko, włącznie ze skutkami usuwania lub niekontrolowanego uwalniania substancji promieniotwórczych;

(ii) na etapie projektowania uwzględniono plany koncepcyjne i, w miarę potrzeby, rozwiązania techniczne dotyczące likwidacji obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem;

(iii) technologie wykorzystane podczas projektowania i budowy obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem będą wspierane doświadczeniem, badaniami lub analizami.

Ocena bezpieczeństwa obiektów

Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że:

(i) przed przystąpieniem do budowy obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem przeprowadzono systematyczną ocenę bezpieczeństwa oraz ocenę wzajemnego oddziaływania ze środowiskiem, odpowiednio do zagrożenia, jakie przedstawia obiekt, i odnoszące się do całego okresu jego eksploatacji;

(ii) przed przystąpieniem do eksploatacji obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem wykonano uaktualnione i szczegółowe wersje oceny bezpieczeństwa obiektu i oceny wzajemnego oddziaływania ze środowiskiem we wszystkich przypadkach, w których uznano to za konieczne dla uzupełnienia ocen, o których mowa w punkcie (i).

Eksploatacja obiektów

Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że:

(i) zezwolenie na eksploatację obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem będzie opierać się na odpowiednich ocenach, o jakich mowa w artykule 8, i będzie udzielone pod warunkiem zrealizowania programu uruchomienia obiektu, który wykaże, że obiekt będzie zbudowany zgodnie z projektem i będzie spełniać wymagania bezpieczeństwa;

(ii) warunki i ograniczenia eksploatacyjne, określone na podstawie testów, doświadczenia eksploatacyjnego i ocen, o których mowa w artykule 8, zostały zdefiniowane i w razie potrzeby będą poprawiane;

(iii) eksploatacja, konserwacja, monitorowanie, kontrole i badania obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem będą prowadzone zgodnie z ustanowionymi procedurami;

(iv) przez cały czas eksploatacji obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem dostępne będzie wsparcie inżynieryjne i techniczne we wszelkich dziedzinach związanych z bezpieczeństwem;

(v) posiadacz zezwolenia informuje we właściwym czasie organ nadzorujący o wszelkich zdarzeniach istotnych dla bezpieczeństwa;

(vi) ustanowiono programy służące do gromadzenia i analizowania odpowiednich doświadczeń eksploatacyjnych, a na podstawie ich wyników, tam gdzie jest to uzasadnione, podejmowane są właściwe działania;

(vii) przygotowane i w miarę potrzeb aktualizowane plany likwidacji obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem są - z wykorzystaniem informacji uzyskanych podczas eksploatacji obiektu - poddawane przeglądom i ocenom organu nadzorującego.

Składowanie wypalonego paliwa

Jeżeli w ramach własnego prawa któraś z Umawiających się Stron przeznaczyła wypalone paliwo do składowania, to składowanie go odbywa się zgodnie z zobowiązaniami podanymi w rozdziale 3, odnoszącymi się do składowania odpadów promieniotwórczych.

Bezpieczeństwo w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi

Ogólne wymogi bezpieczeństwa

Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że na wszystkich etapach procesu postępowania z odpadami promieniotwórczymi odpowiednio chroni się poszczególnych ludzi, społeczeństwo i środowisko przed zagrożeniami radiologicznymi i innymi.

W związku z tym każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania, aby:

(i) zapewnić należyte uwzględnienie krytyczności i odprowadzania ciepła wytwarzanego podczas postępowania z odpadami promieniotwórczymi;

(ii) zapewnić, że powstawanie odpadów promieniotwórczych było utrzymywane na możliwie najniższym poziomie;

(iii) uwzględnić wzajemne zależności występujące między różnymi etapami procesu postępowania z odpadami promieniotwórczymi;

(iv) wprowadzić skuteczną ochronę poszczególnych osób, społeczeństwa i środowiska przez określenie na szczeblu krajowym odpowiednich metod ochrony zatwierdzonych przez organ nadzorujący, w ramach prawa krajowego uwzględniającego w należytym stopniu międzynarodowo uznawane kryteria i normy;

(v) uwzględnić zagrożenia biologiczne, chemiczne i inne, które mogą się wiązać z postępowaniem z odpadami promieniotwórczymi;

(vi) dążyć do uniknięcia działań mających na przyszłe pokolenia wpływ, który byłby poważniejszy niż ten dozwolony w odniesieniu do generacji obecnej;

(vii) dążyć do ograniczenia zbędnych obciążeń dla przyszłych pokoleń.

Istniejące obiekty i dotychczasowa praktyka

Każda z Umawiających się Stron podejmie w odpowiednim czasie właściwe działania dla dokonania przeglądu:

(i) bezpieczeństwa każdego obiektu służącego postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, który istnieje w chwili, gdy niniejsza konwencja zaczyna obowiązywać tę Umawiającą się Stronę, oraz dla zapewnienia, że w miarę konieczności zostaną dokonane wszelkie praktycznie możliwe ulepszenia, które zwiększają bezpieczeństwo takiego obiektu;

(ii) wyników dotychczasowej praktyki w celu stwierdzenia, czy potrzebne jest podjęcie jakichś działań interwencyjnych z uwagi na ochronę przed promieniowaniem, pamiętając o tym, że zredukowanie szkodliwych skutków wynikające ze zmniejszenia dawki powinno uzasadnić szkody i koszty (z uwzględnieniem kosztów społecznych) wynikające z faktu podjęcia takich działań.

Lokalizacja proponowanych obiektów

1.
Każda z Umawiających się Stron w odniesieniu do proponowanego obiektu służącego postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że ustanowiono i wprowadzono w życie odpowiednie procedury służące do:

(i) oceny wszystkich związanych z lokalizacją czynników, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo takiego obiektu w całym okresie jego eksploatacji, oraz w przypadku obiektu służącego do składowania - po jego zamknięciu;

(ii) oceny prawdopodobnego wpływu takiego obiektu na bezpieczeństwo z punktu widzenia poszczególnych osób, społeczeństwa i środowiska, z uwzględnieniem możliwych zmian warunków na terenie obiektu służącego do składowania po jego zamknięciu;

(iii) przekazywania opinii publicznej informacji dotyczących bezpieczeństwa takiego obiektu;

(iv) konsultowania się z Umawiającymi się Stronami sąsiadującymi z takim obiektem, o ile prawdopodobne jest, że mogą one odczuwać skutki istnienia tego obiektu, oraz do przedkładania im, na życzenie, takich ogólnych danych odnoszących się do planowanego obiektu, które konieczne są do dokonania ich własnej oceny możliwego wpływu planowanego obiektu na bezpieczeństwo ich terytorium.

2.
W związku z tym każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że takie obiekty nie będą prowadzić do skutków niemożliwych do zaakceptowania przez inne Umawiające się Strony, lokalizując obiekty zgodnie z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa z artykułu 11.

Projektowanie i budowa obiektów

Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że:

(i) projekt i budowa obiektu służącego postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi uwzględniają odpowiednie środki ograniczające radiologiczny wpływ obiektu na poszczególne osoby, społeczeństwo i środowisko, włącznie ze skutkami usuwania lub niekontrolowanego uwalniania substancji promieniotwórczych;

(ii) na etapie projektowania uwzględniono plany koncepcyjne i - w miarę potrzeby - rozwiązania techniczne dotyczące likwidacji obiektu służącego postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, a niebędącego obiektem służącym do składowania;

(iii) na etapie projektowania przygotowano rozwiązania techniczne związane z zamknięciem obiektu służącego do składowania;

(iv) technologie wykorzystane podczas projektowania i budowy obiektu służącego postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi są wspierane doświadczeniem, badaniami lub analizami.

Ocena bezpieczeństwa obiektów

Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że:

(i) przed przystąpieniem do budowy obiektu służącego postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi przeprowadzono systematyczną ocenę bezpieczeństwa oraz ocenę wzajemnego oddziaływania ze środowiskiem, odpowiednio do zagrożenia, jakie przedstawia obiekt, i odnoszące się do całego okresu jego eksploatacji;

(ii) ponadto przed przystąpieniem do budowy obiektu służącego do składowania przeprowadzono systematyczną ocenę bezpieczeństwa i oceny wzajemnego oddziaływania ze środowiskiem, odpowiadające zagrożeniom po jego zamknięciu, a wyniki tych ocen skonfrontowano z kryteriami ustalonymi przez organ nadzorujący;

(iii) przed przystąpieniem do eksploatacji obiektu służącego postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi wykonano uaktualnione i szczegółowe oceny bezpieczeństwa obiektu i oceny wzajemnego oddziaływania ze środowiskiem we wszystkich przypadkach, w których uznano to za konieczne dla uzupełnienia ocen, o jakich mowa w punkcie (i).

Eksploatacja obiektów

Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że:

(i) zezwolenie na eksploatację obiektu służącego postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi opiera się na odpowiednich ocenach, o jakich mowa w artykule 15, i jest udzielone pod warunkiem zrealizowania programu uruchomienia obiektu, który wykazuje, że obiekt jest zbudowany zgodnie z projektem i spełnia wymagania bezpieczeństwa;

(ii) warunki i ograniczenia eksploatacyjne, określone na podstawie testów, doświadczenia eksploatacyjnego i ocen, o których mowa w artykule 15, zostały zdefiniowane i w razie potrzeby poprawione;

(iii) eksploatacja, konserwacja, monitorowanie, kontrole i badania obiektu służącego postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi są prowadzone zgodnie z ustanowionymi procedurami. W przypadku obiektu służącego do składowania uzyskane w ten sposób wyniki są wykorzystywane do potwierdzenia i przeglądu poprawności zrobionych założeń i do uaktualniania ocen, o których mowa w artykule 15, odnoszących się do okresu po zamknięciu obiektu;

(iv) przez cały czas eksploatacji obiektu służącego postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi dostępne jest wsparcie inżynieryjne i techniczne we wszystkich dziedzinach związanych z bezpieczeństwem;

(v) stosowane są procedury służące do określania i segregacji odpadów promieniotwórczych;

(vi) posiadacz zezwolenia informuje we właściwym czasie organ nadzorujący o wszelkich zdarzeniach istotnych dla bezpieczeństwa;

(vii) ustanowiono programy służące do gromadzenia i analizowania odpowiednich doświadczeń eksploatacyjnych, a na podstawie ich wyników tam, gdzie jest to uzasadnione, podejmowane są właściwe działania;

(viii) przygotowane i w miarę potrzeb aktualizowane plany likwidacji obiektu służącego postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, a niebędącego obiektem służącym do składowania, są - z wykorzystaniem informacji uzyskanych podczas eksploatacji obiektu - poddawane przeglądom i ocenom organu nadzorującego;

(ix) przygotowane i w miarę potrzeb aktualizowane plany zamknięcia obiektu służącego do składowania są - z wykorzystaniem informacji uzyskanych podczas eksploatacji obiektu - poddawane przeglądom i ocenom organu nadzorującego.

Środki instytucjonalne stosowane po zamknięciu

Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że po zamknięciu składowiska:

(i) zachowana jest wymagana przez organ nadzorujący dokumentacja dotycząca danego obiektu i związana z lokalizacją, projektem i ewidencją substancji promieniotwórczych;

(ii) stosowane są - w miarę potrzeby - czynne lub bierne instytucjonalne środki kontroli, takie jak monitorowanie lub ograniczanie dostępu, oraz

(iii) jeżeli w okresie stosowania czynnych instytucjonalnych środków kontroli zostanie stwierdzone wystąpienie nieplanowanego uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska, odpowiednie środki interwencyjne zostaną, w miarę potrzeby, wdrożone.

Ogólne środki bezpieczeństwa

Środki wprowadzania w życie

Każda z Umawiających się Stron w ramach własnego systemu prawnego podejmie działania prawne, nadzorcze i administracyjne oraz inne właściwe działania konieczne do wypełnienia zobowiązań przyjętych zgodnie z niniejszą konwencją.

Ustawodawstwo i przepisy

1.
Każda z Umawiających się Stron ustanowi i wprowadzi w życie zestaw aktów prawnych i przepisów z zakresu bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi.
2.
Ten zestaw aktów prawnych i przepisów uwzględnia:

(i) ustanowienie właściwych krajowych wymagań bezpieczeństwa i przepisów dotyczących bezpieczeństwa radiacyjnego;

(ii) system udzielania zezwoleń na działalność związaną z postępowaniem z wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi;

(iii) system zakazujący eksploatacji bez zezwolenia obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem lub odpadami promieniotwórczymi;

(iv) system prowadzenia właściwej kontroli instytucjonalnej, inspekcji organu nadzorującego oraz dokumentacji i sprawozdań;

(v) egzekwowanie odpowiednich przepisów i warunków zezwoleń;

(vi) wyraźne określenie zakresów odpowiedzialności jednostek zaangażowanych w różne działania w procesie postępowania z wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi.

3.
Rozpatrując nadzór nad materiałami promieniotwórczymi jako odpadami promieniotwórczymi, Umawiające się Strony uwzględniają w należyty sposób cele niniejszej konwencji.

Organ nadzorujący

1.
Każda z Umawiających się Stron ustanowi lub wyznaczy organ nadzorujący, któremu powierzy wdrażanie ustawodawstwa i przepisów, o których mowa w artykule 19, i który wyposaży w odpowiednie uprawnienia, kompetencje oraz środki finansowe i kadry potrzebne do wypełniania przypisanych mu obowiązków.
2.
Każda z Umawiających się Stron zgodnie z jej własnym systemem prawnym podejmie właściwe działania w celu skutecznego zapewnienia niezależności funkcji organu nadzorującego od innych funkcji spełnianych przez organizacje zaangażowane zarówno w postępowanie z wypalonym paliwem lub odpadami promieniotwórczymi, jak i w regulowanie takiej działalności.

Odpowiedzialność posiadacza zezwolenia

1.
Każda z Umawiających się Stron zapewni, aby bezpośrednia odpowiedzialność za bezpieczeństwo postępowania z wypalonym paliwem lub odpadami promieniotwórczymi spoczywała na posiadaczu stosownego zezwolenia, a także podejmie właściwe działania w celu zapewnienia, że każdy posiadacz zezwolenia wywiąże się ze swych zobowiązań.
2.
W przypadku gdy nie ma takiego posiadacza zezwolenia lub innej odpowiedzialnej strony, odpowiedzialność taka spoczywa na tej Umawiającej się Stronie, której jurysdykcji podlegają wypalone paliwo lub odpady promieniotwórcze.

Środki finansowe i kadry

Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że:

(i) wszelka działalność mogąca mieć wpływ na bezpieczeństwo, prowadzona przez cały czas eksploatacji obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem i z odpadami promieniotwórczymi, jest prowadzona przez wykwalifikowany personel;

(ii) zapewniono odpowiednie środki finansowe na wspieranie bezpieczeństwa obiektów służących postępowaniu z wypalonym paliwem i z odpadami promieniotwórczymi w okresie ich eksploatacji oraz na ich likwidację;

(iii) zapewniono finansowanie umożliwiające prowadzenie odpowiednich instytucjonalnych środków kontroli oraz monitorowania obiektu służącego do składowania - w okresie uznanym za konieczny - po jego zamknięciu.

Zapewnienie jakości

Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zagwarantowania opracowania i wdrożenia odpowiednich programów zapewnienia jakości odnoszących się do postępowania z wypalonym paliwem i z odpadami promieniotwórczymi.

Ochrona przed promieniowaniem w czasie eksploatacji

1.
Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że podczas eksploatacji obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem lub odpadami promieniotwórczymi:

(i) narażenie na promieniowanie pracowników i ludności spowodowane przez obiekt jest tak małe, jak to jest rozsądnie osiągalne przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych i technicznych;

(ii) w normalnych warunkach nikt nie jest narażony na dawki promieniowania przekraczające ustalone w kraju limity dawek, przy których ustalaniu w należyty sposób uwzględniono międzynarodowo uznawane normy ochrony przed promieniowaniem, oraz

(iii) wprowadzono środki zapobiegające nieplanowanemu i niekontrolowanemu uwalnianiu substancji promieniotwórczych do środowiska.

2.
Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że usuwanie substancji promieniotwórczych do środowiska jest w taki sposób ograniczone, iż:

(i) narażenie na promieniowanie jest tak małe, jak to jest rozsądnie osiągalne, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych i społecznych, oraz

(ii) w normalnych warunkach nikt nie jest narażony na dawki promieniowania przekraczające ustalone krajowe dawki graniczne, przy których ustalaniu w należyty sposób uwzględniono międzynarodowo uznawane normy ochrony przed promieniowaniem.

3.
Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że w okresie eksploatacji nadzorowanego obiektu jądrowego w przypadku wystąpienia nieplanowanego i niekontrolowanego uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska są wdrożone odpowiednie środki naprawcze pozwalające na kontrolowanie uwolnienia i na łagodzenie jego skutków.

Przygotowanie na wypadek awarii

1.
Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że w okresie poprzedzającym rozpoczęcie eksploatacji i podczas eksploatacji obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem lub odpadami promieniotwórczymi przygotowano odpowiednie plany postępowania w przypadku awarii, obejmujące zarówno sam obiekt, jak i, w razie potrzeby, teren poza obiektem. Plany takie powinny być okresowo testowane w odpowiednich odstępach czasu.
2.
Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla przygotowania i testowania obowiązujących na jej terytorium planów postępowania na wypadek awarii, które uwzględniają prawdopodobne skutki awarii radiologicznej w obiekcie służącym postępowaniu z wypalonym paliwem lub odpadami promieniotwórczymi położonym w sąsiedztwie jego terytorium.

Likwidacja obiektu

Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas likwidacji obiektu jądrowego. Zapewnią one, że:

(i) dysponuje się wykwalifikowanym personelem i wystarczającymi środkami finansowymi;

(ii) stosowane są postanowienia artykułu 24, odnoszące się do ochrony przed promieniowaniem w czasie eksploatacji oraz do usuwania oraz nieplanowanego i niekontrolowanego uwalniania substancji promieniotwórczych do środowiska;

(iii) stosowane są postanowienia artykułu 25, odnoszące się do planów postępowania na wypadek awarii;

(iv) rejestrowane są wszelkie informacje mające znaczenie w procesie likwidacji.

Postanowienia różne

Ruch transgraniczny

1.
Każda z Umawiających się Stron zaangażowana w ruch transgraniczny podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że ruch taki odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji oraz odpowiednich wiążących instrumentów międzynarodowych.

W tym celu:

(i) Umawiająca się Strona, będąca państwem pochodzenia, podejmie stosowne działania dla zapewnienia, że ruch transgraniczny jest uprawniony i odbywa się po uprzednim powiadomieniu i wyrażeniu zgody przez państwo przeznaczenia;

(ii) ruch transgraniczny przez terytoria państw tranzytowych podlega odpowiednim zobowiązaniom międzynarodowym, właściwym dla wykorzystywanego sposobu transportowania;

(iii) Umawiająca się Strona, będąca państwem przeznaczenia, wyraża zgodę na ruch transgraniczny tylko w tym przypadku, kiedy dysponuje środkami administracyjnymi i technicznymi oraz strukturą nadzoru, niezbędnymi dla zgodnego z niniejszą konwencją postępowania z wypalonym paliwem lub odpadami promieniotwórczymi;

(iv) Umawiająca się Strona, będąca państwem pochodzenia, zezwala na transgraniczny ruch wypalonego paliwa lub odpadów promieniotwórczych tylko w tym przypadku, kiedy może - za zgodą państwa przeznaczenia - upewnić się, że wymogi punktu (iii) są spełnione, zanim materiały te zostaną przekazane;

(v) Umawiająca się Strona, będąca państwem pochodzenia, podejmuje odpowiednie działania w celu umożliwienia ponownego przyjęcia na swoje terytorium przekazanych materiałów w przypadku, gdy ruch transgraniczny nie może się odbyć w zgodzie z postanowieniami niniejszego artykułu, chyba że można dokonać innych, gwarantujących bezpieczeństwo ustaleń.

2.
Umawiająca się Strona nie wyda zezwolenia na przesłanie własnego wypalonego paliwa lub odpadów promieniotwórczych do miejsca przechowywania lub składowania położonego na południe od 60° szerokości geograficznej południowej.
3.
Żadne z postanowień niniejszej konwencji nie narusza ani nie wpływa na:

(i) korzystanie przez okręty i samoloty wszystkich państw z praw i wolności ruchu morskiego, rzecznego i powietrznego, gwarantowanych przez prawo międzynarodowe;

(ii) prawo tej Umawiającej się Strony, do której dokonano eksportu odpadów promieniotwórczych w celu ich przerobienia, do zwrotu lub zorganizowania zwrotu do państwa pochodzenia odpadów promieniotwórczych i innych substancji po przerobie;

(iii) prawo Umawiającej się Strony do eksportowania własnego wypalonego paliwa w celu jego przerobu;

(iv) prawo tej Umawiającej się Strony, do której dokonano eksportu wypalonego paliwa w celu jego przerobienia, do zwrotu lub zorganizowania zwrotu do państwa pochodzenia odpadów promieniotwórczych i innych substancji powstałych podczas przerobu.

Wyłączone z użytkowania zamknięte źródła promieniowania

1.
Każda z Umawiających się Stron, w ramach własnego prawa krajowego, podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia, że posiadanie, przerabianie lub składowanie wyłączonych z użytkowania zamkniętych źródeł promieniowania odbywa się w sposób bezpieczny.
2.
Umawiająca się Strona zezwala na powrót na własne terytorium wyłączonych z użytkowania zamkniętych źródeł promieniowania, jeżeli - w ramach prawa krajowego - wyraziła zgodę na zwrot takich źródeł do producenta uprawnionego do otrzymywania i posiadania wyłączonych z użytkowania zamkniętych źródeł promieniowania.

Spotkania Umawiających się Stron

Spotkanie przygotowawcze

1.
Spotkanie przygotowawcze Umawiających się Stron odbędzie się w terminie nieprzekraczającym sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej konwencji.
2.
Podczas tego spotkania Umawiające się Strony:

(i) wyznaczą datę pierwszego spotkania przeglądowego, o którym mowa w artykule 30. To spotkanie przeglądowe odbędzie się w możliwie najwcześniejszym terminie, jednak nie później niż w ciągu trzydziestu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej konwencji;

(ii) przygotują i przyjmą na drodze konsensusu Zasady proceduralne oraz Zasady finansowe;

(iii) w szczególności i zgodnie z Zasadami proceduralnymi ustanowią:

(a) wytyczne odnoszące się do formy i kształtu krajowych sprawozdań, jakie mają być składane zgodnie z postanowieniami artykułu 32;

(b) datę przedkładania takich sprawozdań;

(c) proces przeglądu takich sprawozdań.

3.
Każde państwo lub regionalna organizacja o charakterze integrującym lub innym, które ratyfikuje, przyjmuje, zatwierdza, przystępuje lub potwierdza niniejszą konwencję, a w którym konwencja jeszcze nie obowiązuje, może uczestniczyć w spotkaniu przygotowawczym na takich samych zasadach jak Strony niniejszej konwencji.

Spotkania przeglądowe

1.
Umawiające się Strony organizują spotkania w celu dokonania przeglądu sprawozdań przedkładanych stosownie do postanowień artykułu 32.
2.
Podczas każdego spotkania przeglądowego Umawiające się Strony:

(i) określają datę następnego takiego spotkania, przy czym okres między kolejnymi spotkaniami przeglądowymi nie przekracza trzech lat;

(ii) mogą poddać przeglądowi postanowienia wynikające z zastosowania ustępu 2 artykułu 29 i na drodze konsensusu przyjąć zmiany, o ile Zasady proceduralne nie stanowią inaczej. Na drodze konsensusu Strony mogą również wprowadzić poprawki do Zasad proceduralnych i do Zasad finansowych.

3.
Podczas każdego ze spotkań przeglądowych każda z Umawiających się Stron ma rozsądnie określoną możliwość przedyskutowania sprawozdań przedłożonych przez inne Umawiające się Strony i uzyskania wyjaśnień związanych z tymi sprawozdaniami.

Spotkania nadzwyczajne

Nadzwyczajne spotkanie Umawiających się Stron jest zwołane:

(i) jeżeli tak postanowi większość Umawiających się Stron obecnych i głosujących podczas spotkania, przy czym wstrzymanie się od głosu jest traktowane jako głosowanie, lub

(ii) na pisemne żądanie jednej z Umawiających się Stron, w ciągu sześciu miesięcy od przekazania tego żądania Umawiającym się Stronom i otrzymania przez Sekretariat, o którym mowa w artykule 37, powiadomienia, że żądanie to zostało poparte przez większość Umawiających się Stron.

Sprawozdania

1.
Zgodnie z postanowieniami artykułu 30 każda z Umawiających się Stron na każdym spotkaniu przeglądowym Umawiających się Stron przedkłada sprawozdanie krajowe. Sprawozdanie to odnosi się do środków podjętych w celu wprowadzenia w życie każdego z zobowiązań wynikających z niniejszej konwencji. Sprawozdanie każdej z Umawiających się Stron uwzględnia również w odniesieniu do tej Umawiającej się Strony:

(i) zasady postępowania z wypalonym paliwem;

(ii) sposoby postępowania z wypalonym paliwem;

(iii) zasady postępowania z odpadami promieniotwórczymi;

(iv) sposoby postępowania z odpadami promieniotwórczymi;

(v) kryteria stosowane przy definiowaniu i klasyfikowaniu odpadów promieniotwórczych.

2.
Sprawozdanie to obejmuje również:

(i) zestawienie objętych niniejszą konwencją obiektów służących postępowaniu z wypalonym paliwem, ich lokalizację, główne cele i podstawowe cechy;

(ii) wykaz (inwentarzowy) wypalonego paliwa objętego postanowieniami niniejszej konwencji, zarówno przechowywanego, jak i składowanego. Wykaz ten zawiera opis materiału promieniotwórczego oraz, jeśli to możliwe, podaje informacje odnoszące się do jego masy i całkowitej aktywności;

(iii) zestawienie objętych niniejszą konwencją obiektów służących postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, ich lokalizację, główne cele i podstawowe cechy;

(iv) rejestr odpadów promieniotwórczych objętych postanowieniami niniejszej konwencji:

(a) przechowywanych w obiektach służących do postępowania z odpadami promieniotwórczymi i obiektach cyklu paliwowego;

(b) składowanych i

(c) pochodzących z uprzednio prowadzonej działalności.

Wykaz ten zawiera opis materiału promieniotwórczego oraz inne stosowne informacje, takie jak objętość lub masa, aktywność i izotopy promieniotwórcze;

(v) zestawienie obiektów jądrowych będących w trakcie likwidacji oraz stan jej zaawansowania w takich obiektach.

Uczestnictwo

1.
Każda z Umawiających się Stron uczestniczy w spotkaniach Umawiających się Stron i jest podczas takich spotkań reprezentowana przez jednego delegata oraz takich zastępców, ekspertów i doradców, których uzna za koniecznych.
2.
Umawiające się Strony mogą na zasadzie konsensusu zaprosić dowolną rządową organizację międzynarodową, której kompetencje dotyczą dziedzin objętych niniejszą konwencją, do udziału w charakterze obserwatora na dowolnym spotkaniu lub konkretnym posiedzeniu. Obserwatorzy będą zobowiązani do uprzedniego pisemnego potwierdzenia akceptacji postanowień artykułu 36.

Sprawozdania podsumowujące

Umawiające się Strony przyjmują na zasadzie konsensusu i udostępniają opinii publicznej dokument odnoszący się do omawianych zagadnień oraz do wniosków osiągniętych podczas spotkań Umawiających się Stron.

Języki

1.
Spotkania Umawiających się Stron będą prowadzone w językach: angielskim, arabskim, chińskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim, o ile Zasady proceduralne nie stanowią inaczej.
2.
Sprawozdania składane stosownie do postanowień artykułu 32 będą sporządzane w języku narodowym Umawiającej się Strony lub w jednym wyznaczonym języku, który będzie uzgodniony w Zasadach proceduralnych. W przypadku gdy sprawozdanie jest złożone w języku narodowym Strony, innym niż język wyznaczony, Umawiająca się Strona dostarczy tłumaczenie sprawozdania na wyznaczony język.
3.
Pomimo postanowień ustępu 2 sekretariat podejmie się odpłatnego tłumaczenia na wyznaczony język sprawozdań złożonych w każdym innym języku spotkania.

Poufność

1.
Postanowienia niniejszej konwencji nie naruszają praw i zobowiązań Umawiających się Stron wynikających z ich prawa krajowego, dotyczącego ochrony informacji przed ujawnieniem. W rozumieniu niniejszego artykułu określenie "informacja" oznacza między innymi informacje dotyczące bezpieczeństwa państwa lub ochrony fizycznej materiałów jądrowych, informacje chronione prawem do własności intelektualnej lub objęte tajemnicą przemysłową albo handlową, dane osobowe.
2.
Jeżeli w ramach niniejszej konwencji Umawiająca się Strona dostarcza informacji określonych przez nią jako chronione - w znaczeniu, o którym mowa w ustępie 1 - to informacje takie mogą być wykorzystane tylko w takim celu, w jakim zostały udostępnione, a ich poufność będzie zachowana.
3.
W odniesieniu do informacji odnoszących się do wypalonego paliwa lub odpadów promieniotwórczych, które są objęte zakresem stosowania niniejszej konwencji w związku z artykułem 3(3), postanowienia niniejszej konwencji nie naruszają wyłączności zainteresowanej Umawiającej się Strony na prawo do stwierdzenia:

(i) czy taka informacja jest poufna lub w inny sposób chroniona przed upowszechnieniem;

(ii) czy w ramach postanowień niniejszej konwencji dostarczać informacje, o których mowa w punkcie (i), oraz

(iii) jakim warunkom poufności podlega taka informacja, jeżeli jest dostarczana w ramach postanowień niniejszej konwencji.

4.
Treść debat prowadzonych podczas przeglądów krajowych sprawozdań w czasie każdego spotkania przeglądowego, odbywanego zgodnie z postanowieniami artykułu 30, jest poufna.

Sekretariat

1.
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (dalej zwana "Agencją") zorganizuje sekretariat dla spotkań Umawiających się Stron.
2.
Sekretariat będzie:

(i) zwoływać, przygotowywać i obsługiwać spotkania Umawiających się Stron, o których mowa w artykułach 29, 30 i 31;

(ii) przekazywać Umawiającym się Stronom informacje otrzymane lub przygotowane zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji.

Koszty poniesione przez Agencję podczas wypełniania zadań, o których mowa w punktach (i) i (ii), obciążą stały budżet Agencji.

3.
Umawiające się Strony mogą, na zasadzie konsensusu, wystąpić do Agencji z wnioskiem o zapewnienie innych usług związanych ze spotkaniami Umawiających się Stron. Agencja może zapewnić takie usługi, o ile mieszczą się one w ramach jej programu i stałego budżetu. Jeżeli nie będzie to możliwe, Agencja może takie usługi zapewnić pod warunkiem znalezienia dobrowolnego finansowania z innego źródła.

Klauzule końcowe i inne postanowienia

Rozstrzyganie kwestii spornych

W przypadku powstania niezgodności między dwiema lub większą liczbą Umawiających się Stron w związku z interpretacją lub stosowaniem niniejszej konwencji, Umawiające się Strony przeprowadzą konsultacje w ramach spotkania Umawiających się Stron, dążąc do przezwyciężenia takich niezgodności. W przypadku gdy konsultacje nie przyniosą efektu, mogą zostać zastosowane mechanizmy mediacji, konsyliacji lub arbitrażu przewidziane przez prawo międzynarodowe, włącznie z zasadami i praktykami stosowanymi przez MAEA.

Podpisanie, ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie, przystąpienie

1.
Niniejsza konwencja jest otwarta do podpisu dla wszystkich państw w siedzibie Agencji w Wiedniu od dnia 29 września 1997 r. do chwili jej wejścia w życie.
2.
Niniejsza konwencja podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez państwa - sygnatariuszy.
3.
Po wejściu w życie niniejszej konwencji jest ona otwarta do przystąpienia dla wszystkich państw.

4. (i) Niniejsza konwencja jest otwarta do podpisu (pod warunkiem potwierdzenia) lub przystąpienia dla regionalnych organizacji o charakterze integrującym lub innym, o ile organizacja taka jest utworzona przez suwerenne państwa, a w jej kompetencjach mieszczą się negocjowanie, zawieranie i wdrażanie międzynarodowych porozumień w dziedzinach objętych niniejszą konwencją.

(ii) W ramach swych kompetencji organizacje takie we własnym imieniu korzystają z uprawnień i wypełniają zobowiązania przypisane przez niniejszą konwencję państwom będącym jej Stronami.

(iii) Stając się Stroną niniejszej konwencji, organizacja taka przekazuje depozytariuszowi, o którym mowa w artykule 43, deklarację wskazującą, jakie państwa są jej członkami, które artykuły konwencji mają do niej zastosowanie oraz zakres jej kompetencji w dziedzinach objętych tymi artykułami.

(iv) Taka organizacja nie dysponuje dodatkowym głosem poza głosami Państw Członkowskich.

5.
Dokumenty ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia do konwencji są składane u depozytariusza.

Wejście w życie

1.
Niniejsza konwencja wejdzie w życie w dziewięćdziesiątym dniu od daty złożenia u depozytariusza dwudziestego piątego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia, pod warunkiem że są wśród nich dokumenty piętnastu państw, z których każde eksploatuje przynajmniej jedną siłownię jądrową.
2.
Dla każdego państwa lub organizacji regionalnej o charakterze integracyjnym lub innym, które ratyfikują, przyjmą, zatwierdzą, przystąpią lub potwierdzą niniejszą konwencję po dacie złożenia ostatniego dokumentu koniecznego do spełnienia warunków przedłożonych w ustępie 1, niniejsza konwencja wejdzie w życie w dziewięćdziesiątym dniu od daty złożenia depozytariuszowi odpowiedniego dokumentu przez takie państwo lub organizację.

Poprawki do konwencji

1.
Każda z Umawiających się Stron może zaproponować poprawki do niniejszej konwencji. Proponowane poprawki są rozpatrywane podczas spotkania przeglądowego lub spotkania nadzwyczajnego.
2.
Tekst proponowanej poprawki wraz z uzasadnieniem jest dostarczany depozytariuszowi, który przekaże propozycję Umawiającym się Stronom co najmniej na dziewięćdziesiąt dni przed spotkaniem, na którym propozycja taka miałaby być rozpatrywana. Wszelkie komentarze dotyczące takiej poprawki, otrzymane przez depozytariusza, są przez niego przekazywane Umawiającym się Stronom.
3.
Po rozpatrzeniu proponowanej poprawki Umawiające się Strony decydują, czy będzie ona przyjęta na zasadzie konsensusu, czy też - wobec jego braku - zostanie przedłożona Konferencji Dyplomatycznej. Podjęcie decyzji o przedłożeniu proponowanej poprawki Konferencji Dyplomatycznej wymaga uzyskania większości dwóch trzecich głosów Umawiających się Stron obecnych i głosujących podczas spotkania, pod warunkiem obecności podczas głosowania co najmniej połowy Umawiających się Stron. Wstrzymanie się od głosu będzie traktowane tak jak udział w głosowaniu.
4.
Konferencja Dyplomatyczna jest zwoływana przez depozytariusza w celu rozpatrzenia i przyjęcia poprawek do niniejszej konwencji nie później niż w rok po podjęciu odpowiedniej decyzji, zgodnie z postanowieniami ustępu 3 niniejszego artykułu. Konferencja Dyplomatyczna podejmie wszelkie starania, aby zapewnić przyjęcie poprawek na zasadzie konsensusu. Jeżeli nie będzie to możliwe, poprawki zostaną przyjęte większością dwóch trzecich głosów wszystkich Umawiających się Stron.
5.
Poprawki do niniejszej konwencji, przyjęte stosownie do postanowień ustępów 3 i 4 niniejszego artykułu, podlegają ratyfikacji, przyjęciu, zatwierdzeniu lub potwierdzeniu przez Umawiające się Strony i wejdą w życie dla tych Umawiających się Stron, które je ratyfikowały, przyjęły, zatwierdziły lub potwierdziły, w dziewięćdziesiątym dniu od otrzymania przez depozytariusza odpowiednich dokumentów od co najmniej dwóch trzecich Umawiających się Stron. Dla Umawiającej się Strony, która ratyfikuje, przyjmuje, zatwierdza lub potwierdza wspomniane poprawki później, poprawki te wejdą w życie w dziewięćdziesiątym dniu od złożenia przez Umawiającą się Stronę odpowiedniego dokumentu.

Wypowiedzenie

1.
Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszą konwencję, przekazując depozytariuszowi pisemne powiadomienie o tym fakcie.
2.
Wypowiedzenie wchodzi w życie po roku od daty otrzymania powiadomienia przez depozytariusza lub w terminie późniejszym, określonym w powiadomieniu.

Depozytariusz

1.
Depozytariuszem niniejszej konwencji jest Dyrektor Generalny Agencji.
2.
Depozytariusz informuje Umawiające się Strony o:

(i) podpisaniu niniejszej konwencji oraz o przekazaniu dokumentów dotyczących ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia, przystąpienia lub potwierdzenia konwencji, zgodnie z postanowieniami artykułu 39;

(ii) dacie wejścia konwencji w życie, zgodnie z postanowieniami artykułu 40;

(iii) powiadomieniu o wypowiedzeniu konwencji oraz o terminie tego wypowiedzenia, zgodnie z postanowieniami artykułu 42;

(iv) proponowanych poprawkach do niniejszej konwencji, przedstawionych przez Umawiające się Strony, o poprawkach przyjętych przez odpowiednią Konferencję Dyplomatyczną lub przez spotkanie Umawiających się Stron oraz o dacie wejścia w życie takich poprawek, zgodnie z postanowieniami artykułu 41.

Teksty oryginalne

Oryginał niniejszej konwencji, którego teksty w językach: angielskim, arabskim, chińskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim mają jednakową moc, będzie złożony u depozytariusza, który przekaże jego uwierzytelnione kopie Umawiającym się Stronom.

Na dowód czego, niżej podpisani będąc do tego stosownie upoważnieni, podpisali niniejszą konwencję.

Sporządzono w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

Po zapoznaniu się z powyższą konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 9 marca 2000 r.