Rozdział 4 - Ogólne środki bezpieczeństwa - Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi. Wiedeń.1997.09.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.202.1704

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2001 r.

Rozdział  4

Ogólne środki bezpieczeństwa

Środki wprowadzania w życie

Każda z Umawiających się Stron w ramach własnego systemu prawnego podejmie działania prawne, nadzorcze i administracyjne oraz inne właściwe działania konieczne do wypełnienia zobowiązań przyjętych zgodnie z niniejszą konwencją.

Ustawodawstwo i przepisy

1.
Każda z Umawiających się Stron ustanowi i wprowadzi w życie zestaw aktów prawnych i przepisów z zakresu bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi.
2.
Ten zestaw aktów prawnych i przepisów uwzględnia:

(i) ustanowienie właściwych krajowych wymagań bezpieczeństwa i przepisów dotyczących bezpieczeństwa radiacyjnego;

(ii) system udzielania zezwoleń na działalność związaną z postępowaniem z wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi;

(iii) system zakazujący eksploatacji bez zezwolenia obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem lub odpadami promieniotwórczymi;

(iv) system prowadzenia właściwej kontroli instytucjonalnej, inspekcji organu nadzorującego oraz dokumentacji i sprawozdań;

(v) egzekwowanie odpowiednich przepisów i warunków zezwoleń;

(vi) wyraźne określenie zakresów odpowiedzialności jednostek zaangażowanych w różne działania w procesie postępowania z wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi.

3.
Rozpatrując nadzór nad materiałami promieniotwórczymi jako odpadami promieniotwórczymi, Umawiające się Strony uwzględniają w należyty sposób cele niniejszej konwencji.

Organ nadzorujący

1.
Każda z Umawiających się Stron ustanowi lub wyznaczy organ nadzorujący, któremu powierzy wdrażanie ustawodawstwa i przepisów, o których mowa w artykule 19, i który wyposaży w odpowiednie uprawnienia, kompetencje oraz środki finansowe i kadry potrzebne do wypełniania przypisanych mu obowiązków.
2.
Każda z Umawiających się Stron zgodnie z jej własnym systemem prawnym podejmie właściwe działania w celu skutecznego zapewnienia niezależności funkcji organu nadzorującego od innych funkcji spełnianych przez organizacje zaangażowane zarówno w postępowanie z wypalonym paliwem lub odpadami promieniotwórczymi, jak i w regulowanie takiej działalności.

Odpowiedzialność posiadacza zezwolenia

1.
Każda z Umawiających się Stron zapewni, aby bezpośrednia odpowiedzialność za bezpieczeństwo postępowania z wypalonym paliwem lub odpadami promieniotwórczymi spoczywała na posiadaczu stosownego zezwolenia, a także podejmie właściwe działania w celu zapewnienia, że każdy posiadacz zezwolenia wywiąże się ze swych zobowiązań.
2.
W przypadku gdy nie ma takiego posiadacza zezwolenia lub innej odpowiedzialnej strony, odpowiedzialność taka spoczywa na tej Umawiającej się Stronie, której jurysdykcji podlegają wypalone paliwo lub odpady promieniotwórcze.

Środki finansowe i kadry

Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że:

(i) wszelka działalność mogąca mieć wpływ na bezpieczeństwo, prowadzona przez cały czas eksploatacji obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem i z odpadami promieniotwórczymi, jest prowadzona przez wykwalifikowany personel;

(ii) zapewniono odpowiednie środki finansowe na wspieranie bezpieczeństwa obiektów służących postępowaniu z wypalonym paliwem i z odpadami promieniotwórczymi w okresie ich eksploatacji oraz na ich likwidację;

(iii) zapewniono finansowanie umożliwiające prowadzenie odpowiednich instytucjonalnych środków kontroli oraz monitorowania obiektu służącego do składowania - w okresie uznanym za konieczny - po jego zamknięciu.

Zapewnienie jakości

Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zagwarantowania opracowania i wdrożenia odpowiednich programów zapewnienia jakości odnoszących się do postępowania z wypalonym paliwem i z odpadami promieniotwórczymi.

Ochrona przed promieniowaniem w czasie eksploatacji

1.
Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że podczas eksploatacji obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem lub odpadami promieniotwórczymi:

(i) narażenie na promieniowanie pracowników i ludności spowodowane przez obiekt jest tak małe, jak to jest rozsądnie osiągalne przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych i technicznych;

(ii) w normalnych warunkach nikt nie jest narażony na dawki promieniowania przekraczające ustalone w kraju limity dawek, przy których ustalaniu w należyty sposób uwzględniono międzynarodowo uznawane normy ochrony przed promieniowaniem, oraz

(iii) wprowadzono środki zapobiegające nieplanowanemu i niekontrolowanemu uwalnianiu substancji promieniotwórczych do środowiska.

2.
Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że usuwanie substancji promieniotwórczych do środowiska jest w taki sposób ograniczone, iż:

(i) narażenie na promieniowanie jest tak małe, jak to jest rozsądnie osiągalne, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych i społecznych, oraz

(ii) w normalnych warunkach nikt nie jest narażony na dawki promieniowania przekraczające ustalone krajowe dawki graniczne, przy których ustalaniu w należyty sposób uwzględniono międzynarodowo uznawane normy ochrony przed promieniowaniem.

3.
Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że w okresie eksploatacji nadzorowanego obiektu jądrowego w przypadku wystąpienia nieplanowanego i niekontrolowanego uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska są wdrożone odpowiednie środki naprawcze pozwalające na kontrolowanie uwolnienia i na łagodzenie jego skutków.

Przygotowanie na wypadek awarii

1.
Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że w okresie poprzedzającym rozpoczęcie eksploatacji i podczas eksploatacji obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem lub odpadami promieniotwórczymi przygotowano odpowiednie plany postępowania w przypadku awarii, obejmujące zarówno sam obiekt, jak i, w razie potrzeby, teren poza obiektem. Plany takie powinny być okresowo testowane w odpowiednich odstępach czasu.
2.
Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla przygotowania i testowania obowiązujących na jej terytorium planów postępowania na wypadek awarii, które uwzględniają prawdopodobne skutki awarii radiologicznej w obiekcie służącym postępowaniu z wypalonym paliwem lub odpadami promieniotwórczymi położonym w sąsiedztwie jego terytorium.

Likwidacja obiektu

Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas likwidacji obiektu jądrowego. Zapewnią one, że:

(i) dysponuje się wykwalifikowanym personelem i wystarczającymi środkami finansowymi;

(ii) stosowane są postanowienia artykułu 24, odnoszące się do ochrony przed promieniowaniem w czasie eksploatacji oraz do usuwania oraz nieplanowanego i niekontrolowanego uwalniania substancji promieniotwórczych do środowiska;

(iii) stosowane są postanowienia artykułu 25, odnoszące się do planów postępowania na wypadek awarii;

(iv) rejestrowane są wszelkie informacje mające znaczenie w procesie likwidacji.