Art. 8. - Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi. Wiedeń.1997.09.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.202.1704

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2001 r.
Artykuł  8

Ocena bezpieczeństwa obiektów

Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że:

(i) przed przystąpieniem do budowy obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem przeprowadzono systematyczną ocenę bezpieczeństwa oraz ocenę wzajemnego oddziaływania ze środowiskiem, odpowiednio do zagrożenia, jakie przedstawia obiekt, i odnoszące się do całego okresu jego eksploatacji;

(ii) przed przystąpieniem do eksploatacji obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem wykonano uaktualnione i szczegółowe wersje oceny bezpieczeństwa obiektu i oceny wzajemnego oddziaływania ze środowiskiem we wszystkich przypadkach, w których uznano to za konieczne dla uzupełnienia ocen, o których mowa w punkcie (i).