Art. 30. - Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi. Wiedeń.1997.09.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.202.1704

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2001 r.
Artykuł  30

Spotkania przeglądowe

1.
Umawiające się Strony organizują spotkania w celu dokonania przeglądu sprawozdań przedkładanych stosownie do postanowień artykułu 32.
2.
Podczas każdego spotkania przeglądowego Umawiające się Strony:

(i) określają datę następnego takiego spotkania, przy czym okres między kolejnymi spotkaniami przeglądowymi nie przekracza trzech lat;

(ii) mogą poddać przeglądowi postanowienia wynikające z zastosowania ustępu 2 artykułu 29 i na drodze konsensusu przyjąć zmiany, o ile Zasady proceduralne nie stanowią inaczej. Na drodze konsensusu Strony mogą również wprowadzić poprawki do Zasad proceduralnych i do Zasad finansowych.

3.
Podczas każdego ze spotkań przeglądowych każda z Umawiających się Stron ma rozsądnie określoną możliwość przedyskutowania sprawozdań przedłożonych przez inne Umawiające się Strony i uzyskania wyjaśnień związanych z tymi sprawozdaniami.