Art. 12. - Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi. Wiedeń.1997.09.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.202.1704

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2001 r.
Artykuł  12

Istniejące obiekty i dotychczasowa praktyka

Każda z Umawiających się Stron podejmie w odpowiednim czasie właściwe działania dla dokonania przeglądu:

(i) bezpieczeństwa każdego obiektu służącego postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, który istnieje w chwili, gdy niniejsza konwencja zaczyna obowiązywać tę Umawiającą się Stronę, oraz dla zapewnienia, że w miarę konieczności zostaną dokonane wszelkie praktycznie możliwe ulepszenia, które zwiększają bezpieczeństwo takiego obiektu;

(ii) wyników dotychczasowej praktyki w celu stwierdzenia, czy potrzebne jest podjęcie jakichś działań interwencyjnych z uwagi na ochronę przed promieniowaniem, pamiętając o tym, że zredukowanie szkodliwych skutków wynikające ze zmniejszenia dawki powinno uzasadnić szkody i koszty (z uwzględnieniem kosztów społecznych) wynikające z faktu podjęcia takich działań.