Art. 11. - Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi. Wiedeń.1997.09.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.202.1704

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2001 r.
Artykuł  11

Ogólne wymogi bezpieczeństwa

Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że na wszystkich etapach procesu postępowania z odpadami promieniotwórczymi odpowiednio chroni się poszczególnych ludzi, społeczeństwo i środowisko przed zagrożeniami radiologicznymi i innymi.

W związku z tym każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania, aby:

(i) zapewnić należyte uwzględnienie krytyczności i odprowadzania ciepła wytwarzanego podczas postępowania z odpadami promieniotwórczymi;

(ii) zapewnić, że powstawanie odpadów promieniotwórczych było utrzymywane na możliwie najniższym poziomie;

(iii) uwzględnić wzajemne zależności występujące między różnymi etapami procesu postępowania z odpadami promieniotwórczymi;

(iv) wprowadzić skuteczną ochronę poszczególnych osób, społeczeństwa i środowiska przez określenie na szczeblu krajowym odpowiednich metod ochrony zatwierdzonych przez organ nadzorujący, w ramach prawa krajowego uwzględniającego w należytym stopniu międzynarodowo uznawane kryteria i normy;

(v) uwzględnić zagrożenia biologiczne, chemiczne i inne, które mogą się wiązać z postępowaniem z odpadami promieniotwórczymi;

(vi) dążyć do uniknięcia działań mających na przyszłe pokolenia wpływ, który byłby poważniejszy niż ten dozwolony w odniesieniu do generacji obecnej;

(vii) dążyć do ograniczenia zbędnych obciążeń dla przyszłych pokoleń.