Art. 42. - Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi. Wiedeń.1997.09.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.202.1704

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2001 r.
Artykuł  42

Wypowiedzenie

1.
Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszą konwencję, przekazując depozytariuszowi pisemne powiadomienie o tym fakcie.
2.
Wypowiedzenie wchodzi w życie po roku od daty otrzymania powiadomienia przez depozytariusza lub w terminie późniejszym, określonym w powiadomieniu.