Art. 39. - Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z... - Dz.U.2002.202.1704 - OpenLEX

Art. 39. - Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi. Wiedeń.1997.09.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.202.1704

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2001 r.
Artykuł  39

Podpisanie, ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie, przystąpienie

1.
Niniejsza konwencja jest otwarta do podpisu dla wszystkich państw w siedzibie Agencji w Wiedniu od dnia 29 września 1997 r. do chwili jej wejścia w życie.
2.
Niniejsza konwencja podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez państwa - sygnatariuszy.
3.
Po wejściu w życie niniejszej konwencji jest ona otwarta do przystąpienia dla wszystkich państw.

4. (i) Niniejsza konwencja jest otwarta do podpisu (pod warunkiem potwierdzenia) lub przystąpienia dla regionalnych organizacji o charakterze integrującym lub innym, o ile organizacja taka jest utworzona przez suwerenne państwa, a w jej kompetencjach mieszczą się negocjowanie, zawieranie i wdrażanie międzynarodowych porozumień w dziedzinach objętych niniejszą konwencją.

(ii) W ramach swych kompetencji organizacje takie we własnym imieniu korzystają z uprawnień i wypełniają zobowiązania przypisane przez niniejszą konwencję państwom będącym jej Stronami.

(iii) Stając się Stroną niniejszej konwencji, organizacja taka przekazuje depozytariuszowi, o którym mowa w artykule 43, deklarację wskazującą, jakie państwa są jej członkami, które artykuły konwencji mają do niej zastosowanie oraz zakres jej kompetencji w dziedzinach objętych tymi artykułami.

(iv) Taka organizacja nie dysponuje dodatkowym głosem poza głosami Państw Członkowskich.

5.
Dokumenty ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia do konwencji są składane u depozytariusza.