Art. 29. - Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi. Wiedeń.1997.09.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.202.1704

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2001 r.
Artykuł  29

Spotkanie przygotowawcze

1.
Spotkanie przygotowawcze Umawiających się Stron odbędzie się w terminie nieprzekraczającym sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej konwencji.
2.
Podczas tego spotkania Umawiające się Strony:

(i) wyznaczą datę pierwszego spotkania przeglądowego, o którym mowa w artykule 30. To spotkanie przeglądowe odbędzie się w możliwie najwcześniejszym terminie, jednak nie później niż w ciągu trzydziestu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej konwencji;

(ii) przygotują i przyjmą na drodze konsensusu Zasady proceduralne oraz Zasady finansowe;

(iii) w szczególności i zgodnie z Zasadami proceduralnymi ustanowią:

(a) wytyczne odnoszące się do formy i kształtu krajowych sprawozdań, jakie mają być składane zgodnie z postanowieniami artykułu 32;

(b) datę przedkładania takich sprawozdań;

(c) proces przeglądu takich sprawozdań.

3.
Każde państwo lub regionalna organizacja o charakterze integrującym lub innym, które ratyfikuje, przyjmuje, zatwierdza, przystępuje lub potwierdza niniejszą konwencję, a w którym konwencja jeszcze nie obowiązuje, może uczestniczyć w spotkaniu przygotowawczym na takich samych zasadach jak Strony niniejszej konwencji.