Rozdział 2 - Bezpieczeństwo w postępowaniu z wypalonym paliwem - Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi. Wiedeń.1997.09.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.202.1704

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2001 r.

Rozdział  2

Bezpieczeństwo w postępowaniu z wypalonym paliwem

Ogólne wymogi bezpieczeństwa

Każda z Umawiających się Stron podejmie odpowiednie działania, aby na wszystkich etapach postępowania z wypalonym paliwem odpowiednio chronić poszczególnych ludzi, społeczeństwo i środowisko przed zagrożeniami radiologicznymi.

W tym celu każda z Umawiających się Stron podejmie odpowiednie działania, aby:

(i) zapewnić należyte uwzględnienie krytyczności i odprowadzania ciepła wytwarzanego podczas postępowania z wypalonym paliwem;

(ii) zapewnić, że wytwarzanie odpadów promieniotwórczych w związku z postępowaniem z wypalonym paliwem będzie utrzymywane na możliwie najniższym poziomie, zgodnym z rodzajem przyjętego cyklu paliwowego;

(iii) uwzględnić wzajemne zależności pomiędzy różnymi etapami w procesie postępowania z wypalonym paliwem;

(iv) wprowadzić skuteczną ochronę poszczególnych osób, społeczeństwa i środowiska przez określenie na szczeblu krajowym odpowiednich metod ochrony zatwierdzonych przez organ nadzorujący, w ramach prawa krajowego uwzględniającego w należytym stopniu międzynarodowo uznawane kryteria i normy;

(v) uwzględnić zagrożenia biologiczne, chemiczne i inne, które mogą się wiązać z postępowaniem z wypalonym paliwem;

(vi) dążyć do uniknięcia działań mających na przyszłe pokolenia wpływ, który byłby poważniejszy niż ten dozwolony w odniesieniu do generacji obecnej;

(vii) dążyć do ograniczenia zbędnych obciążeń dla przyszłych pokoleń.

Istniejące obiekty

Każda z Umawiających się Stron podejmie odpowiednie działania dla zapewnienia dokonania przeglądu wszelkich obiektów służących postępowaniu z wypalonym paliwem, które istnieją w chwili, gdy niniejsza konwencja zacznie obowiązywać daną Umawiającą się Stronę, zapewniając przy tym, jeśli jest to konieczne, wprowadzenie wszelkich rozsądnie i praktycznie możliwych ulepszeń zwiększających bezpieczeństwo takiego obiektu.

Lokalizacja proponowanych obiektów

1.
Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania, w celu zapewnienia opracowania i wdrożenia odpowiednich procedur dla proponowanego obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem, do:

(i) oceny wszystkich istotnych związanych z lokalizacją czynników, które mogą wpływać na bezpieczeństwo obiektu w całym okresie jego eksploatacji;

(ii) oceny prawdopodobnego wpływu takiego obiektu na bezpieczeństwo poszczególnych osób, społeczeństwa i środowiska;

(iii) udostępnienia opinii społecznej informacji dotyczących bezpieczeństwa takiego obiektu;

(iv) konsultowania się z Umawiającymi się Stronami sąsiadującymi z takim obiektem, o ile prawdopodobne jest, że mogą one odczuwać skutki istnienia tego obiektu, oraz do przedkładania im na życzenie takich ogólnych danych odnoszących się do planowanego obiektu, które konieczne są do dokonania ich własnej oceny możliwego wpływu planowanego obiektu na bezpieczeństwo ich terytorium.

2.
W związku z tym każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że takie obiekty nie będą prowadzić do skutków niemożliwych do zaakceptowania przez inne Umawiające się Strony, lokalizując obiekty zgodnie z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa z artykułu 4.

Projektowanie i budowa obiektów

Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że:

(i) projekt i budowa obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem będą uwzględniać odpowiednie środki ograniczające radiologiczny wpływ obiektu na poszczególne osoby, społeczeństwo i środowisko, włącznie ze skutkami usuwania lub niekontrolowanego uwalniania substancji promieniotwórczych;

(ii) na etapie projektowania uwzględniono plany koncepcyjne i, w miarę potrzeby, rozwiązania techniczne dotyczące likwidacji obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem;

(iii) technologie wykorzystane podczas projektowania i budowy obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem będą wspierane doświadczeniem, badaniami lub analizami.

Ocena bezpieczeństwa obiektów

Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że:

(i) przed przystąpieniem do budowy obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem przeprowadzono systematyczną ocenę bezpieczeństwa oraz ocenę wzajemnego oddziaływania ze środowiskiem, odpowiednio do zagrożenia, jakie przedstawia obiekt, i odnoszące się do całego okresu jego eksploatacji;

(ii) przed przystąpieniem do eksploatacji obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem wykonano uaktualnione i szczegółowe wersje oceny bezpieczeństwa obiektu i oceny wzajemnego oddziaływania ze środowiskiem we wszystkich przypadkach, w których uznano to za konieczne dla uzupełnienia ocen, o których mowa w punkcie (i).

Eksploatacja obiektów

Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że:

(i) zezwolenie na eksploatację obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem będzie opierać się na odpowiednich ocenach, o jakich mowa w artykule 8, i będzie udzielone pod warunkiem zrealizowania programu uruchomienia obiektu, który wykaże, że obiekt będzie zbudowany zgodnie z projektem i będzie spełniać wymagania bezpieczeństwa;

(ii) warunki i ograniczenia eksploatacyjne, określone na podstawie testów, doświadczenia eksploatacyjnego i ocen, o których mowa w artykule 8, zostały zdefiniowane i w razie potrzeby będą poprawiane;

(iii) eksploatacja, konserwacja, monitorowanie, kontrole i badania obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem będą prowadzone zgodnie z ustanowionymi procedurami;

(iv) przez cały czas eksploatacji obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem dostępne będzie wsparcie inżynieryjne i techniczne we wszelkich dziedzinach związanych z bezpieczeństwem;

(v) posiadacz zezwolenia informuje we właściwym czasie organ nadzorujący o wszelkich zdarzeniach istotnych dla bezpieczeństwa;

(vi) ustanowiono programy służące do gromadzenia i analizowania odpowiednich doświadczeń eksploatacyjnych, a na podstawie ich wyników, tam gdzie jest to uzasadnione, podejmowane są właściwe działania;

(vii) przygotowane i w miarę potrzeb aktualizowane plany likwidacji obiektu służącego postępowaniu z wypalonym paliwem są - z wykorzystaniem informacji uzyskanych podczas eksploatacji obiektu - poddawane przeglądom i ocenom organu nadzorującego.

Składowanie wypalonego paliwa

Jeżeli w ramach własnego prawa któraś z Umawiających się Stron przeznaczyła wypalone paliwo do składowania, to składowanie go odbywa się zgodnie z zobowiązaniami podanymi w rozdziale 3, odnoszącymi się do składowania odpadów promieniotwórczych.