Ustalenie wymagań od kandydatów na niektóre stanowiska niższych funkcjonarjuszów leśnych w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.115.819

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 października 1925 r.
w sprawie ustalenia wymagań od kandydatów na niektóre stanowiska niższych funkcjonarjuszów leśnych w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach.

Na mocy § 17 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolite] z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji administracji Sasów państwowych (Dz. U. R. P. № 119 poz. 1079) oraz ustępu drugiego art. 90 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. № 21, poz. 164) zarządza się co następuje:
Kandydaci na stanowiska: pomocników leśnych, nadzorców leśnych, starszych gajowych i gajowych w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach, winni odbyć służbą przygotowawczą (praktykę), przesłuchać specjalny kurs oraz złożyć egzamin praktyczny, ustanowiony niniejszem rozporządzeniem.
Do służby przygotowawczej dopuszczeni być mogą kandydaci, którzy odpowiadają warunkom, określonym w art. art. 6 i 7 ustawy o państwowej służbie cywilnej, i posiadają znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. Obowiązek wykazania się znajomością języka polskiego ulega zawieszeniu na przejściowy okres czasu, wymieniony w art. 115 ust. ust. 2 i 3 ustawy o państwowej służbie cywilnej.
Podania o dopuszczenie do służby przygotowawczej należy wnosić do dyrekcji lasów państwowych.

Do podania winny być dołączone: metryka urodzenia, dowód obywatelstwa polskiego oraz dokładny życiorys.

Przed przyjęciem do służby przygotowawczej dyrekcja lasów państwowych zasięga opinji lekarza urzędowego co do stanu zdrowia kandydata.

Służbę przygotowawczą odbywa kandydat w nadleśnictwie, wskazanem mu przez dyrekcję lasów państwowych.
Służba przygotowawcza trwa zasadniczo rok.

W ciągu tej służby kandydat winien zaznajomić się dokładnie z czynnościami, przywiązanemi do stanowisk, wymienionych w § 1 niniejszego rozporządzenia.

O wyniku służby przygotowawczej orzeka dyrekcja lasów państwowych na podstawie sprawozdania władzy służbowej kandydata.

Sprawozdanie winno przedstawiać przebieg służby przygotowawczej kandydata oraz zawierać ocenę jego uzdolnienia i pilności, jak również zachowania się w służbie i poza służbą.

W razie ujemnego wyniku służby przygotowawczej dyrekcja lasów państwowych może zwolnić kandydata ze służby lub przedłużyć okres służby przygotowawczej, najwyżej jednak na przeciąg dalszego jednego roku. Jeżeli ponowna ocena wypadnie dla kandydata ujemnie, należy go zwolnić ze służby.

Po ukończeniu służby przygotowawczej z wynikiem dodatnim kandydat winien przesłuchać specjalny kurs.

Kurs ten trwa 6 tygodni i odbywa się w nadleśnictwie, wybranem na ten cel przez dyrekcję lasów państwowych.

Kierownictwo kursu spoczywa w rękach nadleśniczego, w którego nadleśnictwie kurs się odbywa.

Nauczycielami na kursie są urzędnicy nadleśnictw i dyrekcyj, wyznaczeni przez właściwą dyrekcję lasów państwowych na każdy kurs oddzielnie.

Nauczanie na kursie obejmuje następujące przedmioty:
1)
język polski,
2)
rachunki,
3)
miernictwo,
4)
hodowlę lasu,
5)
ochronę lasu,
6)
użytkowanie lasu,
7)
łowiectwo,
8)
rybactwo,
9)
najniezbędniejsze wiadomości z zakresu prawa-w szczególności leśnego.

Zakres nauczania określi szczegółowy program.

Po ukończeniu kursu kandydat winien poddać się egzaminowi.

Egzamin obejmuje wszystkie przedmioty, wymienione w § 8 niniejszego rozporządzenia.

Egzaminy odbywają się przed komisjami egzaminacyjnemi w siedzibie nadleśnictw, przy których urządzono kursy.

Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczącego i egzaminatorów. Przewodniczącego komisji i jego zastępcę wyznacza właściwy dyrektor lasów państwowych. Egzaminatorami są nauczyciele, wykładający na kursie.

Przewodniczącemu służy prawo egzaminowania.

Egzamin jest ustny z wyjątkiem języka polskiego, z którego kandydaci egzaminowani są pisemnie.

Egzamin odbywa się w sali, a na zarządzenie przewodniczącego komisji egzaminacyjnej również i w lesie.

Komisja egzaminacyjna ocenia wynik egzaminu według następującej skali: jako "bardzo dobry", - "dobry", - "dostateczny" i "niedostateczny".

Uchwały komisji egzaminacyjnej zapadają większością głosów i są ostateczne. W razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący.

W razie ujemnego wyniku egzaminu przewodniczący wyznacza kandydatowi termin powtórzenia kursu i egzaminu.

Termin ten nie może przekraczać jednego roku.

W razie ponownego ujemnego wyniku egzaminu powtarzać nie wolno i kandydata należy zwolnić ze służby.

Kandydatom, którzy pełnią służbę poza siedzibą kursu i uczęszczają nań po raz pierwszy, należą się normalne diety i zwrot kosztów podróży.
Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, do którego wpisuje się skład komisji egzaminacyjnej, pytania egzaminu i ocenę poszczególnych odpowiedzi, tudzież uchwałę komisji o wyniku egzaminu. Przewodniczący komisji przesyła protokół dyrekcji lasów państwowych.
Na dowód złożenia egzaminu kandydat otrzymuje świadectwo, sporządzone według załączonego wzoru.

Świadectwo winno być podpisane przez przewodniczącego komisji oraz zaopatrzone w pieczęć dyrekcji lasów państwowych.

W wypadkach wyjątkowych Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych może dopuścić kandydata do przesłuchania kursu (§ 6) bez obowiązku odbycia służby przygotowawczej - lub do egzaminu bez obowiązku odbycia służby przygotowawczej i przesłuchania kursu, a ponadto - zwolnić poszczególnych kandydatów od egzaminu, ustanowionego na mocy niniejszego rozporządzenia.
Niżsi funkcjonarjusze dyrekcyj lasów państwowych i nadleśnictw, zajmujący w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stanowiska, wyszczególnione w § 1, a mianowani do odwołania (prowizorycznie), winni przesłuchać kurs (§ 6) oraz poddać się egzaminowi (§ 9), o ile nie zostaną do nich zastosowane postanowienia, zawarte w § 16.

Z pośród funkcjonarjuszów, wymienionych w ustępie pierwszym, zwolnieni są od obowiązku przesłuchania kursu i złożenia egzaminu ci:

a)
którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przesłuchali kurs dla straży leśnej i po ukończeniu tego kursu złożyli wymagany egzamin, jako też ci, którzy na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów złożyli inny państwowy egzamin leśny;
b)
którzy do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ukończyli 5 lat służby w administracji lasów państwowych i posiadają co najmniej dobrą kwalifikacją.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Równocześnie tracą moc obowiązującą dotychczasowe przepisy, wydane w sprawie, unormowanej niniejszem rozporządzeniem.

ZAŁĄCZNIK 

L. prot. egz. ................

ŚWIADECTWO.

Pan .......................................................

urodzony ......................... w .........................

po przesłuchaniu ......................... tygodniowych kursów

w nadleśnictwie ..................... poddał się w dniach

................................... na zasadzie rozporządzenia

Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 24 października

1925 r. w sprawie ustalenia wymagań od kandydatów na niektóre

stanowiska niższych funkcjonarjuszów leśnych w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach (Dz. U. R. P. № 115, poz.

819) egzaminowi praktycznemu na stanowisko niższego

funkcjonarjusza leśnego w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach z wynikiem ....................................

................ dnia ............ 192 .....r.

Przewodniczący

Komisji Egzaminacyjnej

(pieczęć)