Uchylenie mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 24 października 1925 r. w sprawie ustalenia wymagań od kandydatów na niektóre stanowiska niższych funkcjonarjuszów leśnych w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.51.492

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 14 kwietnia 1928 r.
o uchyleniu mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 24 października 1925 r. w sprawie ustalenia wymagań od kandydatów na niektóre stanowiska niższych funkcjonarjuszów leśnych w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach.

Na mocy § 17 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji administracji lasów państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 119, poz. 1079) oraz ustępu 2 art. 90 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 164) zarządzam co następuje:
Uchyla się moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 24 października 1925 r. w sprawie ustalenia wymagań od kandydatów na niektóre stanowiska niższych funkcjonarjuszów leśnych w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach (Dz. U. R. P. Nr. 115, poz. 819).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenie.