§ 12. - Ustalenie wymagań od kandydatów na niektóre stanowiska niższych funkcjonarjuszów leśnych w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.115.819

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1925 r.
§  12.
Komisja egzaminacyjna ocenia wynik egzaminu według następującej skali: jako "bardzo dobry", - "dobry", - "dostateczny" i "niedostateczny".

Uchwały komisji egzaminacyjnej zapadają większością głosów i są ostateczne. W razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący.

W razie ujemnego wyniku egzaminu przewodniczący wyznacza kandydatowi termin powtórzenia kursu i egzaminu.

Termin ten nie może przekraczać jednego roku.

W razie ponownego ujemnego wyniku egzaminu powtarzać nie wolno i kandydata należy zwolnić ze służby.