§ 17. - Ustalenie wymagań od kandydatów na niektóre stanowiska niższych funkcjonarjuszów leśnych w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.115.819

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1925 r.
§  17.
Niżsi funkcjonarjusze dyrekcyj lasów państwowych i nadleśnictw, zajmujący w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stanowiska, wyszczególnione w § 1, a mianowani do odwołania (prowizorycznie), winni przesłuchać kurs (§ 6) oraz poddać się egzaminowi (§ 9), o ile nie zostaną do nich zastosowane postanowienia, zawarte w § 16.

Z pośród funkcjonarjuszów, wymienionych w ustępie pierwszym, zwolnieni są od obowiązku przesłuchania kursu i złożenia egzaminu ci:

a)
którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przesłuchali kurs dla straży leśnej i po ukończeniu tego kursu złożyli wymagany egzamin, jako też ci, którzy na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów złożyli inny państwowy egzamin leśny;
b)
którzy do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ukończyli 5 lat służby w administracji lasów państwowych i posiadają co najmniej dobrą kwalifikacją.