Szczegółowe zasady wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.89.561

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 czerwca 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Na podstawie art. 99 ust. 6 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady wyceny krajowych i zagranicznych aktywów oraz zobowiązań funduszy emerytalnych.
1.
Wartość aktywów i zobowiązań funduszu emerytalnego jest ustalana przez fundusz emerytalny w każdym dniu wyceny, o którym mowa w art. 168 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934), z dokładnością do jednego grosza.
2.
Wycena aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych następuje według wartości rynkowej, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Wartość aktywów netto funduszu emerytalnego ustala się, pomniejszając wartość aktywów tego funduszu o jego zobowiązania.
1.
Aktywami funduszu emerytalnego są w szczególności środki pieniężne pochodzące ze składek wpłaconych do funduszu, nabyte za nie prawa oraz pożytki z tych praw.
2.
Do aktywów pracowniczego funduszu emerytalnego nie zalicza się:
1)
akcji zdeponowanych na rachunkach ilościowych członków tego funduszu oraz praw poboru przysługujących z tych akcji,
2)
akcji objętych przez pracowniczy fundusz emerytalny wskutek wykonania, w imieniu członków tego funduszu, praw poboru przysługujących z akcji zdeponowanych na rachunkach ilościowych, do dnia zaliczenia członkom funduszu jednostek rozrachunkowych z tytułu wykorzystania posiadanych przez nich praw poboru,
3)
środków uzyskanych ze zbycia praw poboru przysługujących z akcji zdeponowanych na rachunkach ilościowych, do dnia zaliczenia posiadaczom tych praw jednostek rozrachunkowych z tytułu ich zbycia,
4)
dywidend należnych z tytułu posiadanych akcji zdeponowanych na rachunkach ilościowych członków funduszu, do dnia zaliczenia posiadaczom tych praw jednostek rozrachunkowych z tytułu otrzymanej kwoty dywidendy.
1. 1
Papiery wartościowe notowane na regulowanym rynku giełdowym są wyceniane, z zastrzeżeniem ust. 3, w oparciu o:
1)
ostatni kurs jednolity z dnia wyceny albo ostatni kurs odniesienia - w przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie kursu jednolitego, lub
2)
ostatni kurs zamknięcia - w przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych.
2.
Papiery wartościowe notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym są wyceniane w dniu wyceny w oparciu o średnią cenę transakcji ważoną wolumenem obrotu z ostatniego dnia, w którym zawarto transakcję w czasie trwania dnia obrotu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Jeżeli do wyceny papierów wartościowych nie można zastosować przepisu ust. 1 lub 2, w związku z faktem, że są one w tym samym dniu notowane na dwóch lub więcej rynkach lub w więcej niż jednym systemie notowań, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2:
1)
ustala się rynek, dla którego w miesiącu poprzedzającym średnia wielkość obrotów danym papierem wartościowym była największa,
2)
dla rynku ustalonego w sposób, o którym mowa w pkt 1, ustala się system notowań, dla którego w miesiącu poprzedzającym średnia wielkość obrotów danym papierem wartościowym była największa, jeżeli dany papier wartościowy był notowany w tym miesiącu w więcej niż jednym systemie notowań,
3)
dokonuje się wyceny danego papieru wartościowego, przyjmując za podstawę kurs określony dla rynku ustalonego w sposób, o którym mowa w pkt 1, i systemu notowań ustalonego w sposób, o którym mowa w pkt 2.
4.
W przypadku jednoczesnego rozpoczęcia notowań na dwóch lub więcej rynkach lub w różnych systemach notowań, do czasu uzyskania informacji o obrotach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, za podstawę wyceny przyjmuje się kurs lub cenę wyznaczoną w sposób, o którym mowa w ust. 1 lub 2, z ostatniego dnia, w którym dany papier wartościowy był przedmiotem obrotu, a jeżeli istnieje więcej niż jedna cena lub kurs z tego samego dnia - stosuje się kurs lub cenę najniższą spośród wyznaczonych w sposób, o którym mowa w ust. 1 lub 2.
1. 2
Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, do dnia pierwszego notowania na rynku regulowanym, są wyceniane według ostatniej ceny nabycia na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, a w przypadku gdy zostały określone różne ceny dla nabywców - według średniej ceny nabycia ważonej wolumenem nabytych przez fundusz emerytalny papierów wartościowych danej emisji.
1a. 3
Dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, lecz nie notowane na rynku regulowanym, są wyceniane metodą liniowej amortyzacji dyskonta lub premii w stosunku do ceny nabycia.
1b. 4
Obligacje od dnia następującego bezpośrednio po dniu ostatniego notowania do dnia wykupu są wyceniane metodą liniowej amortyzacji dyskonta lub premii powstałej jako różnica między ceną wykupu danej obligacji a ceną, po jakiej fundusz emerytalny wycenił obligację w ostatnim dniu jej notowania.
2.
Wartość akcji dopuszczonych do publicznego obrotu, lecz nie notowanych na rynku regulowanym, objętych wskutek wykonania prawa poboru, jest równa wartości akcji tego emitenta notowanych na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Jeżeli między akcjami nowej emisji i akcjami notowanymi na rynku regulowanym istnieją różnice w zakresie uprawnień przysługujących ich posiadaczom, wartość tych akcji jest określana jako suma wartości praw poboru niezbędnych do ich objęcia i ceny nabycia, po jakiej akcje te zostały objęte. Przez wartość praw poboru niezbędnych do objęcia akcji rozumie się ich wartość ustaloną według zasad wyceny papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu w ostatnim dniu, w którym mogło nastąpić wykonanie tego prawa.
Papiery wartościowe nabyte z udzielonym przez drugą stronę przyrzeczeniem odkupu, w transakcji mającej na celu zabezpieczenie udzielonego depozytu lub pożyczki, są wyceniane metodą liniowej amortyzacji różnicy między ceną odkupu papierów wartościowych a ceną ich nabycia.
Jeżeli papierami wartościowymi, o których mowa w § 5 i § 6 ust. 1, 1a i 1b, są papiery wartościowe, do których kursu lub ceny są doliczane odsetki, wartość tych papierów wartościowych, ustaloną w oparciu o zasady wyceny określone w § 5 i § 6 ust. 1, 1a i 1b, powiększa się o odsetki należne na dzień wyceny, chyba że wartość odsetek została uwzględniona w powyższym kursie lub cenie.
1.
Papiery wartościowe nie dopuszczone do publicznego obrotu są wyceniane według ostatniej ceny nabycia, z zastrzeżeniem, że papiery wartościowe nabyte z dyskontem lub premią są wyceniane metodą liniowej amortyzacji dyskonta lub premii oraz że w przypadku papierów wartościowych, do których ceny są doliczane odsetki, ich wartość powiększa się o odsetki należne na dzień wyceny.
2.
Wierzytelności z tytułu pożyczki, kredytu lub depozytu wycenia się według sumy wartości nominalnej i odsetek naliczonych do dnia wyceny.
1.
Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte wycenia się według ostatniej ceny odkupienia jednostki uczestnictwa w dniu wyceny.
2. 7
W okresie między sprzedażą przez otwarty fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa a pierwszym dniem, w którym ten fundusz dokonuje odkupienia tych jednostek, ich wycena jest dokonywana według ostatniej ceny nabycia, a w przypadku gdy istnieją różne ceny nabycia z tego samego dnia - stosuje się średnią cenę nabycia ważoną wolumenem nabytych przez dany fundusz emerytalny jednostek uczestnictwa.
3.
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne mieszane są wyceniane według ostatniej ceny ich wykupu, a jeżeli są notowane na rynku regulowanym i były przedmiotem obrotu po ostatnim dniu wyceny, stosuje się zasady określone w § 5.
Jeżeli z przyczyn niezależnych od funduszu emerytalnego nie jest możliwa wycena papierów wartościowych nie notowanych na rynku regulowanym według zasad określonych w § 8, wartość tych papierów wartościowych ustala się według formuły liniowej, przyjmując, że wartość ta wzrasta każdego dnia w okresie, na który papier ten został nabyty, o stałą równą należnym odsetkom oraz równą dyskontu, z którym papier ten nabyto, albo maleje o stałą równą premii, z którą papier ten nabyto, odpowiednio podzielonym lub podzielonemu przez liczbę dni w okresie, na który ten papier został nabyty.
1.
Do wyceny aktywów lokowanych za granicą stosuje się analogiczne zasady wyceny jak w przypadku wyceny aktywów krajowych. Wartość aktywów zagranicznych jest przeliczana na wartość w walucie polskiej według kursu średniego waluty obcej, w jakiej aktywa te są denominowane, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu wyceny.
2.
W przypadku notowania papierów wartościowych jednocześnie na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, ich wycena jest dokonywana na podstawie notowań na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.
Jeżeli nie jest możliwa wycena aktywów według zasad określonych w § 4-11 lub dokonanie wyceny z zastosowaniem tych zasad byłoby sprzeczne z zasadą ostrożnej wyceny, fundusz emerytalny szacuje wartość tych aktywów zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 2 według określonej przez siebie szczegółowej metodologii.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, fundusz jest zobowiązany przekazać, w dniu zastosowania określonej przez siebie metodologii wyceny po raz pierwszy, raport o zastosowanej metodologii do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.
3.
Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi może, w terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania raportu, o którym mowa w ust. 2, nakazać zmianę zastosowanej metodologii w sposób przez siebie określony.
4.
Decyzja Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi w sprawie metodologii wyceny, o której mowa w ust. 3, ma zastosowanie począwszy od wyceny dokonywanej w dniu następującym po dniu doręczenia tej decyzji.
Zobowiązania funduszu emerytalnego, które nie mogą być wycenione przy odpowiednim zastosowaniu zasad wyceny aktywów tego funduszu, są wyceniane według ich wartości księgowej na dzień wyceny.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
1 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 maja 2001 r. (Dz.U.01.50.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2001 r.
2 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.49.566) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 czerwca 2000 r.
3 § 6 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.49.566) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 czerwca 2000 r.
4 § 6 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.49.566) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 czerwca 2000 r.
5 § 6a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.49.566) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 czerwca 2000 r.
6 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.49.566) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 czerwca 2000 r.
7 § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.49.566) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 czerwca 2000 r.