§ 10. - Szczegółowe zasady wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.89.561

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  10.
Jeżeli z przyczyn niezależnych od funduszu emerytalnego nie jest możliwa wycena papierów wartościowych nie notowanych na rynku regulowanym według zasad określonych w § 8, wartość tych papierów wartościowych ustala się według formuły liniowej, przyjmując, że wartość ta wzrasta każdego dnia w okresie, na który papier ten został nabyty, o stałą równą należnym odsetkom oraz równą dyskontu, z którym papier ten nabyto, albo maleje o stałą równą premii, z którą papier ten nabyto, odpowiednio podzielonym lub podzielonemu przez liczbę dni w okresie, na który ten papier został nabyty.