§ 3. - Szczegółowe zasady wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.89.561

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  3.
Wartość aktywów netto funduszu emerytalnego ustala się, pomniejszając wartość aktywów tego funduszu o jego zobowiązania.