§ 7. - Szczegółowe zasady wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.89.561

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  7. 6
Jeżeli papierami wartościowymi, o których mowa w § 5 i § 6 ust. 1, 1a i 1b, są papiery wartościowe, do których kursu lub ceny są doliczane odsetki, wartość tych papierów wartościowych, ustaloną w oparciu o zasady wyceny określone w § 5 i § 6 ust. 1, 1a i 1b, powiększa się o odsetki należne na dzień wyceny, chyba że wartość odsetek została uwzględniona w powyższym kursie lub cenie.
6 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.49.566) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 czerwca 2000 r.