§ 6. - Szczegółowe zasady wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.89.561

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  6.
1. 2
Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, do dnia pierwszego notowania na rynku regulowanym, są wyceniane według ostatniej ceny nabycia na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, a w przypadku gdy zostały określone różne ceny dla nabywców - według średniej ceny nabycia ważonej wolumenem nabytych przez fundusz emerytalny papierów wartościowych danej emisji.
1a. 3
Dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, lecz nie notowane na rynku regulowanym, są wyceniane metodą liniowej amortyzacji dyskonta lub premii w stosunku do ceny nabycia.
1b. 4
Obligacje od dnia następującego bezpośrednio po dniu ostatniego notowania do dnia wykupu są wyceniane metodą liniowej amortyzacji dyskonta lub premii powstałej jako różnica między ceną wykupu danej obligacji a ceną, po jakiej fundusz emerytalny wycenił obligację w ostatnim dniu jej notowania.
2.
Wartość akcji dopuszczonych do publicznego obrotu, lecz nie notowanych na rynku regulowanym, objętych wskutek wykonania prawa poboru, jest równa wartości akcji tego emitenta notowanych na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Jeżeli między akcjami nowej emisji i akcjami notowanymi na rynku regulowanym istnieją różnice w zakresie uprawnień przysługujących ich posiadaczom, wartość tych akcji jest określana jako suma wartości praw poboru niezbędnych do ich objęcia i ceny nabycia, po jakiej akcje te zostały objęte. Przez wartość praw poboru niezbędnych do objęcia akcji rozumie się ich wartość ustaloną według zasad wyceny papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu w ostatnim dniu, w którym mogło nastąpić wykonanie tego prawa.
2 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.49.566) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 czerwca 2000 r.
3 § 6 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.49.566) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 czerwca 2000 r.
4 § 6 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.49.566) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 czerwca 2000 r.