§ 12. - Szczegółowe zasady wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.89.561

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  12.
1.
Jeżeli nie jest możliwa wycena aktywów według zasad określonych w § 4-11 lub dokonanie wyceny z zastosowaniem tych zasad byłoby sprzeczne z zasadą ostrożnej wyceny, fundusz emerytalny szacuje wartość tych aktywów zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 2 według określonej przez siebie szczegółowej metodologii.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, fundusz jest zobowiązany przekazać, w dniu zastosowania określonej przez siebie metodologii wyceny po raz pierwszy, raport o zastosowanej metodologii do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.
3.
Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi może, w terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania raportu, o którym mowa w ust. 2, nakazać zmianę zastosowanej metodologii w sposób przez siebie określony.
4.
Decyzja Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi w sprawie metodologii wyceny, o której mowa w ust. 3, ma zastosowanie począwszy od wyceny dokonywanej w dniu następującym po dniu doręczenia tej decyzji.