§ 4. - Szczegółowe zasady wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.89.561

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  4.
1.
Aktywami funduszu emerytalnego są w szczególności środki pieniężne pochodzące ze składek wpłaconych do funduszu, nabyte za nie prawa oraz pożytki z tych praw.
2.
Do aktywów pracowniczego funduszu emerytalnego nie zalicza się:
1)
akcji zdeponowanych na rachunkach ilościowych członków tego funduszu oraz praw poboru przysługujących z tych akcji,
2)
akcji objętych przez pracowniczy fundusz emerytalny wskutek wykonania, w imieniu członków tego funduszu, praw poboru przysługujących z akcji zdeponowanych na rachunkach ilościowych, do dnia zaliczenia członkom funduszu jednostek rozrachunkowych z tytułu wykorzystania posiadanych przez nich praw poboru,
3)
środków uzyskanych ze zbycia praw poboru przysługujących z akcji zdeponowanych na rachunkach ilościowych, do dnia zaliczenia posiadaczom tych praw jednostek rozrachunkowych z tytułu ich zbycia,
4)
dywidend należnych z tytułu posiadanych akcji zdeponowanych na rachunkach ilościowych członków funduszu, do dnia zaliczenia posiadaczom tych praw jednostek rozrachunkowych z tytułu otrzymanej kwoty dywidendy.