§ 5. - Szczegółowe zasady wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.89.561

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  5.
1. 1
Papiery wartościowe notowane na regulowanym rynku giełdowym są wyceniane, z zastrzeżeniem ust. 3, w oparciu o:
1)
ostatni kurs jednolity z dnia wyceny albo ostatni kurs odniesienia - w przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie kursu jednolitego, lub
2)
ostatni kurs zamknięcia - w przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych.
2.
Papiery wartościowe notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym są wyceniane w dniu wyceny w oparciu o średnią cenę transakcji ważoną wolumenem obrotu z ostatniego dnia, w którym zawarto transakcję w czasie trwania dnia obrotu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Jeżeli do wyceny papierów wartościowych nie można zastosować przepisu ust. 1 lub 2, w związku z faktem, że są one w tym samym dniu notowane na dwóch lub więcej rynkach lub w więcej niż jednym systemie notowań, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2:
1)
ustala się rynek, dla którego w miesiącu poprzedzającym średnia wielkość obrotów danym papierem wartościowym była największa,
2)
dla rynku ustalonego w sposób, o którym mowa w pkt 1, ustala się system notowań, dla którego w miesiącu poprzedzającym średnia wielkość obrotów danym papierem wartościowym była największa, jeżeli dany papier wartościowy był notowany w tym miesiącu w więcej niż jednym systemie notowań,
3)
dokonuje się wyceny danego papieru wartościowego, przyjmując za podstawę kurs określony dla rynku ustalonego w sposób, o którym mowa w pkt 1, i systemu notowań ustalonego w sposób, o którym mowa w pkt 2.
4.
W przypadku jednoczesnego rozpoczęcia notowań na dwóch lub więcej rynkach lub w różnych systemach notowań, do czasu uzyskania informacji o obrotach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, za podstawę wyceny przyjmuje się kurs lub cenę wyznaczoną w sposób, o którym mowa w ust. 1 lub 2, z ostatniego dnia, w którym dany papier wartościowy był przedmiotem obrotu, a jeżeli istnieje więcej niż jedna cena lub kurs z tego samego dnia - stosuje się kurs lub cenę najniższą spośród wyznaczonych w sposób, o którym mowa w ust. 1 lub 2.
1 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 maja 2001 r. (Dz.U.01.50.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2001 r.