Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.49.566

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 czerwca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 czerwca 2000 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Na podstawie art. 99 ust. 6 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 110, poz. 1256) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 89, poz. 561) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, do dnia pierwszego notowania na rynku regulowanym, są wyceniane według ostatniej ceny nabycia na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, a w przypadku gdy zostały określone różne ceny dla nabywców - według średniej ceny nabycia ważonej wolumenem nabytych przez fundusz emerytalny papierów wartościowych danej emisji.";

2)
w § 6 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, lecz nie notowane na rynku regulowanym, są wyceniane metodą liniowej amortyzacji dyskonta lub premii w stosunku do ceny nabycia.

1b. Obligacje od dnia następującego bezpośrednio po dniu ostatniego notowania do dnia wykupu są wyceniane metodą liniowej amortyzacji dyskonta lub premii powstałej jako różnica między ceną wykupu danej obligacji a ceną, po jakiej fundusz emerytalny wycenił obligację w ostatnim dniu jej notowania.";

3)
po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. Papiery wartościowe nabyte z udzielonym przez drugą stronę przyrzeczeniem odkupu, w transakcji mającej na celu zabezpieczenie udzielonego depozytu lub pożyczki, są wyceniane metodą liniowej amortyzacji różnicy między ceną odkupu papierów wartościowych a ceną ich nabycia.";

4)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Jeżeli papierami wartościowymi, o których mowa w § 5 i § 6 ust. 1, 1a i 1b, są papiery wartościowe, do których kursu lub ceny są doliczane odsetki, wartość tych papierów wartościowych, ustaloną w oparciu o zasady wyceny określone w § 5 i § 6 ust. 1, 1a i 1b, powiększa się o odsetki należne na dzień wyceny, chyba że wartość odsetek została uwzględniona w powyższym kursie lub cenie.";

5)
w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W okresie między sprzedażą przez otwarty fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa a pierwszym dniem, w którym ten fundusz dokonuje odkupienia tych jednostek, ich wycena jest dokonywana według ostatniej ceny nabycia, a w przypadku gdy istnieją różne ceny nabycia z tego samego dnia - stosuje się średnią cenę nabycia ważoną wolumenem nabytych przez dany fundusz emerytalny jednostek uczestnictwa."

W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia fundusze emerytalne są obowiązane dostosować sposób wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych do przepisów rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.