§ 2. - Szczegółowe zasady wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.89.561

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  2.
1.
Wartość aktywów i zobowiązań funduszu emerytalnego jest ustalana przez fundusz emerytalny w każdym dniu wyceny, o którym mowa w art. 168 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934), z dokładnością do jednego grosza.
2.
Wycena aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych następuje według wartości rynkowej, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.