§ 9. - Szczegółowe zasady wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.89.561

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  9.
1.
Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte wycenia się według ostatniej ceny odkupienia jednostki uczestnictwa w dniu wyceny.
2. 7
W okresie między sprzedażą przez otwarty fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa a pierwszym dniem, w którym ten fundusz dokonuje odkupienia tych jednostek, ich wycena jest dokonywana według ostatniej ceny nabycia, a w przypadku gdy istnieją różne ceny nabycia z tego samego dnia - stosuje się średnią cenę nabycia ważoną wolumenem nabytych przez dany fundusz emerytalny jednostek uczestnictwa.
3.
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne mieszane są wyceniane według ostatniej ceny ich wykupu, a jeżeli są notowane na rynku regulowanym i były przedmiotem obrotu po ostatnim dniu wyceny, stosuje się zasady określone w § 5.
7 § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.49.566) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 czerwca 2000 r.