Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1706

Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 8 października 2015 r.
w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
tryb powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej "Radą";
2)
organizację i tryb działania Rady oraz zasady uczestnictwa w jej pracach przedstawicieli organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą", niereprezentowanych w Radzie.
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady następuje co najmniej na dwa miesiące przed upływem kadencji Rady.
Kandydatów na członków Rady organy administracji rządowej zgłaszają ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, za zgodą tych osób, określając kwalifikacje kandydata przydatne do wykonywania zadań członka Rady.
1.
Kandydatów na członków Rady kierownicy jednostek podległych organom administracji rządowej lub przez nich nadzorowanych zgłaszają, za zgodą tych osób, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, za pośrednictwem organów administracji rządowej, którym podlegają lub przez które są nadzorowani.
2.
Zgłoszenie kandydata przez kierowników jednostek, o których mowa w ust. 1, zawiera określenie kwalifikacji kandydata przydatnych do wykonywania zadań członka Rady.
Kandydatów na członków Rady, będących przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, zgłasza ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego strona samorządowa w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, za zgodą tych osób, określając kwalifikacje kandydata przydatne do wykonywania zadań członka Rady.
1.
W celu powołania członków Rady będących przedstawicielami organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza, na cztery miesiące przed upływem kadencji Rady, w dzienniku o zasięgu krajowym, a także umieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady.
2.
Ogłoszenie zawiera:
1)
zaproszenie do zgłaszania kandydatów;
2)
informację o treści zgłoszenia;
3)
termin i miejsce złożenia zgłoszenia.
3.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera:
1)
opis rodzaju i zakresu działalności uzasadniający udział przedstawiciela danej organizacji pozarządowej, związku i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy w składzie Rady;
2)
wniosek prezentujący kandydata, określający jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady oraz określający pełnioną funkcję w organie zarządzającym reprezentowanej organizacji pozarządowej, związku i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy;
3)
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
4)
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
5)
oświadczenia co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy, popierające kandydata na członka Rady.
4.
Do zgłoszenia dołącza się dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej działalności.
1.
W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego uzupełnia skład Rady w czasie trwania jej kadencji.
2.
Uzupełnienia składu Rady o przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się w sposób określony w § 3-5.
3.
W celu uzupełnienia składu Rady o przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w dzienniku o zasięgu krajowym, a także umieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej informację o rozpoczęciu procedury uzupełnienia składu Rady.
4.
Zgłoszenie kandydatów następuje w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o przystąpieniu do procedury uzupełnienia składu Rady.
1.
Zgłoszenia są składane w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
2.
Zgłoszenia złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
1.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może uzupełnić skład Rady w czasie trwania jej kadencji.
2.
Uzupełnienia składu Rady o przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się w sposób określony w § 3-5 oraz w § 7 ust. 4.
3.
Uzupełnienia składu Rady o przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy dokonuje się w sposób określony w § 7 ust. 3 i 4.
1.
Rada obraduje na posiedzeniach.
2.
Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
3.
W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w ust. 2, przedstawiciele organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy prezentują stanowisko podmiotów reprezentowanych przez nich w Radzie.
4.
Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
5.
Uchwały Rady między posiedzeniami są podejmowane w sposób obiegowy.
1.
Pracami Rady kieruje dwóch współprzewodniczących, którymi są wybrani spośród członków Rady:
1)
przedstawiciel organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych oraz jednostek samorządu terytorialnego;
2)
przedstawiciel organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, wybrany przez członków Rady będących przedstawicielami tych organizacji, związków, porozumień oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
2.
Do zadań współprzewodniczących Rady należy w szczególności:
1)
przewodniczenie posiedzeniom Rady;
2)
organizowanie prac Rady;
3)
ustalanie harmonogramu prac Rady, w szczególności przez ustalenie terminów i programów kolejnych posiedzeń Rady;
4)
reprezentowanie Rady między jej posiedzeniami;
5)
występowanie na zewnątrz w sprawach dotyczących działalności Rady.
1.
Rada może powoływać stałe oraz doraźne zespoły problemowe, zwane dalej "zespołami problemowymi".
2.
Uchwała o powołaniu zespołu problemowego określa zadania zespołu oraz jego skład osobowy.
1.
W skład zespołów problemowych wchodzą, będący członkami Rady, przedstawiciele:
1)
organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych oraz jednostek samorządu terytorialnego;
2)
organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
2.
Posiedzeniu zespołu problemowego przewodniczy jego przewodniczący, którym jest członek Rady wybrany przez członków zespołu problemowego.
1.
Posiedzenie zespołu problemowego zwołuje jego przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka zespołu.
2.
Posiedzenie zespołu problemowego może zostać zwołane na wspólny wniosek współprzewodniczących Rady w przypadku konieczności pilnego zajęcia stanowiska.
3.
Przewodniczący zespołu problemowego, po uzgodnieniu z członkami zespołu, może wystąpić z wnioskiem do Rady o powołanie eksperta lub zlecenie przeprowadzenia ekspertyzy.
Zespół problemowy zajmuje stanowisko zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zespołu problemowego.
Rada oraz zespoły problemowe mogą zapraszać do udziału w posiedzeniach, z głosem doradczym, osoby spoza swego grona.
1.
Z posiedzeń Rady i zespołów problemowych sporządza się protokół.
2.
Protokół posiedzenia Rady podpisują obecni na posiedzeniu współprzewodniczący oraz protokolant.
3.
Protokół posiedzenia zespołu problemowego podpisują przewodniczący oraz protokolant.
Rada uchwala regulamin Rady oraz zespołów problemowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2015 r. 2
1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1260).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. Nr 147, poz. 1431), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz. U. poz. 1339).