§ 17. - Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1706

Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 2015 r.
§  17.
1.
Z posiedzeń Rady i zespołów problemowych sporządza się protokół.
2.
Protokół posiedzenia Rady podpisują obecni na posiedzeniu współprzewodniczący oraz protokolant.
3.
Protokół posiedzenia zespołu problemowego podpisują przewodniczący oraz protokolant.