§ 15. - Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1706

Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 2015 r.
§  15.
Zespół problemowy zajmuje stanowisko zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zespołu problemowego.