§ 9. - Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1706

Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 2015 r.
§  9.
1.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może uzupełnić skład Rady w czasie trwania jej kadencji.
2.
Uzupełnienia składu Rady o przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się w sposób określony w § 3-5 oraz w § 7 ust. 4.
3.
Uzupełnienia składu Rady o przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy dokonuje się w sposób określony w § 7 ust. 3 i 4.