Art. 3. - [Przesłanki działalności pożytku publicznego. Organizacje pozarządowe] - Działalność pożytku publicznego i wolontariat.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.571 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 marca 2023 r.
Art.  3.  [Przesłanki działalności pożytku publicznego. Organizacje pozarządowe]
1. 
Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
2. 
Organizacjami pozarządowymi są:
1)
niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
2)
niedziałające w celu osiągnięcia zysku

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. 
Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:
1)
osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2)
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3)
spółdzielnie socjalne;
4)
spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
3a. 
Przepisów art. 19b-41i nie stosuje się do spółdzielni socjalnych.
4. 
Przepisów działu II nie stosuje się do:
1)
partii politycznych;
1a)
europejskich partii politycznych;
2)
związków zawodowych i organizacji pracodawców;
3)
samorządów zawodowych;
4)
(uchylony);
5)
fundacji utworzonych przez partie polityczne;
5a)
europejskich fundacji politycznych;
6)
(uchylony).
5. 
Przepisów rozdziału 2 działu II nie stosuje się do zlecania realizacji zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą finansowanych ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Senatu.
6. 
(uchylony).