§ 7. - Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1706

Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 2015 r.
§  7.
1.
W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego uzupełnia skład Rady w czasie trwania jej kadencji.
2.
Uzupełnienia składu Rady o przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się w sposób określony w § 3-5.
3.
W celu uzupełnienia składu Rady o przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w dzienniku o zasięgu krajowym, a także umieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej informację o rozpoczęciu procedury uzupełnienia składu Rady.
4.
Zgłoszenie kandydatów następuje w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o przystąpieniu do procedury uzupełnienia składu Rady.