Art. 3. - Zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1339

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 września 2015 r.
Art.  3.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 i art. 40 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 i art. 40 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.