Art. 19. - [Delegacja ustawowa - wzory oferty, umowy i sprawozdania] - Działalność pożytku publicznego i wolontariat.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.571 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 marca 2023 r.
Art.  19.  [Delegacja ustawowa - wzory oferty, umowy i sprawozdania]

Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia:

1)
wzory ofert, o których mowa w art. 14 ust. 1, 1a i 2,
2)
ramowe wzory umów, o których mowa w art. 16 ust. 1, 1a i 6,
3)
wzory sprawozdań, o których mowa w art. 18

- uwzględniając konieczność zapewnienia niezbędnych informacji dotyczących wykonania zadania publicznego oraz biorąc pod uwagę liczbę oferentów, sposób i czas realizacji zadania publicznego, a także sposób jego rozliczenia.