Wzór ofert i ramowe wzory umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzory sprawozdań z wykonania tych zadań.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1300

Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) zarządza się, co następuje:
Określa się:
1)
wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1a i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.
1. 
Do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Do ofert składanych w innym trybie niż otwarty konkurs ofert złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

wzór

Załącznik Nr  1.1

WZÓR

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

wzór

Załącznik Nr  1.2

WZÓR

PRZEWIDYWANA KALKULACJA KOSZTÓW

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1A I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

wzór

Załącznik Nr  2.1

WZÓR

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK BUDŻETOWY

wzór

Załącznik Nr  2.2

WZÓR

PRZEWIDYWANA KALKULACJA KOSZTÓW

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO* / UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 16 UST. 1 I 6 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO* /

UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ*,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 16 UST. 1 I 6 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

nr ……………

pod tytułem:

……………………………………………………………………………………....................................

……………………………………………………………………………………....................................

zawarta w dniu …………………………………………................... w …………......……....................,

między:

……………………………………………………………………………………....................................

z siedzibą w ………………………………………....................…….., zwanym dalej "Zleceniodawcą",

reprezentowanym przez: ……………………………………..........................................................…….,

a

……………………………………………………………………………………....................................

z siedzibą w ……..........….........…………...................................................... wpisaną(-nym) do

Krajowego Rejestru Sądowego* / innego rejestru* / ewidencji* pod numerem

…………….……, zwaną(-nym) dalej "Zleceniobiorcą", reprezentowaną(-nym) przez:

1. ……………………………………………………………………..............…………………………..

(imię i nazwisko oraz numer PESEL)

2. …….............…………………………………………………………………………………………...

(imię i nazwisko oraz numer PESEL)

3. ………………………………………………………………………………………………................

(imię i nazwisko oraz numer PESEL)

zgodnie z wyciągiem z właściwego rejestru* / ewidencji* / pełnomocnictwem*,

załączonym(i) do niniejszej umowy, zwanym(i) dalej "Zleceniobiorcą(-cami)".

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy(-com), zgodnie z przepisami ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej

"ustawą", realizację zadania publicznego pod tytułem:

………………………………………………………………………………………………...............

…...…………………………………………………………………………………………................

określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę(-ców) w dniu

........................................., zwanego dalej "zadaniem publicznym", a Zleceniobiorca(-cy)

zobowiązuje(-ją) się wykonać zadanie publiczne w zakresie określonym i na warunkach

określonych w niniejszej umowie.

2. Zleceniodawca przyznaje Zleceniobiorcy(-com) środki finansowe, o których mowa w § 3,

w formie dotacji, której celem jest realizacja zadania publicznego w sposób zgodny

z postanowieniami tej umowy.

3. Niniejsza umowa jest umową o powierzenie realizacji zadania publicznego* / o wsparcie

realizacji zadania publicznego1)* w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy.

4. Wykonanie umowy nastąpi z dniem zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania

końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 4.

5. Oferta oraz aktualizacje opisu poszczególnych działań* / harmonogramu* / kalkulacji

przewidywanych kosztów* / szacunkowej kalkulacji kosztów2)*, stanowiące załączniki do

niniejszej umowy, są integralną częścią umowy w ustalonym końcowym brzmieniu.

6. Osobą do kontaktów roboczych jest:

1) ze strony Zleceniodawcy: …………………..............………...........…………...…………………,

tel. ……………………….., adres poczty elektronicznej ………………………….................…..;

2) ze strony Zleceniobiorcy(-ców): ………..................………………...…........................................,

tel. ……………………..…, adres poczty elektronicznej …………………..………..............….. .

§ 2

Sposób wykonania zadania publicznego

1. Termin realizacji zadania publicznego ustala się:

od dnia ............................ r.

do dnia ............................ r.

2. Termin poniesienia wydatków ustala się:

1) dla środków pochodzących z dotacji:

od dnia …………………… r.

do dnia …………………… r.;

2) dla innych środków finansowych:

od dnia …………………… r.

do dnia …………………… r.

3. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się wykonać zadanie publiczne zgodnie z ofertą,

z uwzględnieniem aktualizacji opisu poszczególnych działań* / harmonogramu* /

________________________________

1) Należy wybrać "powierzenie realizacji zadania publicznego", jeżeli Zleceniobiorca(-cy) nie zobowiązuje(-ją)

się do wykorzystania środków finansowych innych niż dotacja, a "wsparcie realizacji zadania publicznego",

jeżeli zobowiązuje(-ją) się do wykorzystania innych środków finansowych.

2) Dotyczy jedynie zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacji).

kalkulacji przewidywanych kosztów* / szacunkowej kalkulacji kosztów2)*, w terminie

określonym w ust. 1.

4. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się do wykorzystania środków, o których mowa

w § 3 ust. 1 i 5, zgodnie z celem, na jaki je uzyskał(-ali), i na warunkach określonych

w niniejszej umowie. Dopuszcza się wydatkowanie uzyskanych przychodów, w tym także

odsetek bankowych od środków przekazanych przez Zleceniodawcę, na realizację zadania

publicznego wyłącznie na zasadach określonych w umowie. Niewykorzystane przychody

Zleceniobiorca zwraca Zleceniodawcy na zasadach określonych w § 11.

5. Wydatkowanie osiągniętych przychodów, w tym także odsetek bankowych od środków

przekazanych przez Zleceniodawcę, z naruszeniem postanowień ust. 4 uznaje się za

dotację pobraną w nadmiernej wysokości.

§ 3

Finansowanie zadania publicznego

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego środków

finansowych w wysokości ........................................................ (słownie) ……...……………………

……………………………………………………………..…............................................................,

na rachunek bankowy Zleceniobiorcy(-ców):

nr rachunku(-ków): .............................................................................................................................,

w następujący sposób:

1) w przypadku zadania publicznego realizowanego w roku budżetowym (istnieje

możliwość przekazania dotacji jednorazowo w pełnej wysokości albo w transzach):

a) w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy w pełnej wysokości*

albo

b) I transza w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy w wysokości

………………….................................. (słownie) …………...……..…............…………………

………………….…………………………………………………………….................……….,

II transza w terminie …………………………… w wysokości …....…………………

(słownie) ………………..........................................................................................*;

2) w przypadku zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat budżetowych

(należy wskazać wysokość dotacji przekazywanej w poszczególnych latach realizacji

zadania. Istnieje możliwość wypłaty dotacji na dany rok w transzach):

a) dotacja w ……… r. w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy

w wysokości ……………........................... (słownie)……....…………………………

……………………….……………………………………………………………...............,

b) dotacja w …….… r. w terminie ………...… w wysokości …………………………

(słownie) ……………………………………………………….....………………….....….. .

2. Wysokość dotacji przekazanej w kolejnym roku budżetowym jest uzależniona od

wysokości środków publicznych zaplanowanych w budżecie dysponenta części

budżetowej na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy3)*.

3. Za dzień przekazania dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.

4. Zleceniobiorca(-cy) oświadcza(ją), że jest/są jedynym(i) posiadaczem(-czami) wskazanego

(-nych) w ust. 1 rachunku(-ków) bankowego(-wych) i zobowiązuje(-ją) się do utrzymania

rachunku wskazanego w ust. 1 nie krócej niż do dnia zaakceptowania przez Zleceniodawcę

sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 4. W przypadku braku możliwości

utrzymania rachunku, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się

do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o nowym(-ych) rachunku(-kach)

i jego/ich numerze(-rach).

5. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się do przekazania na realizację zadania

publicznego4)(w przypadku zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat

budżetowych należy wskazać wysokość środków oraz wartość wkładu w poszczególnych

latach):

1) innych środków finansowych w wysokości5) ……………......................................................

(słownie) …………………………………......................................................................................,

w tym:

a) środków finansowych własnych w wysokości ……………........…. (słownie) …..........…

……………………………………………….............………………………………………..*,

b) środków ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego

w wysokości ........................................... (słownie) ……..…....………………………………..

……………………………………………….............………………………………………..*,

c) środków finansowych z innych źródeł publicznych przyznanych przez: ………...

………………………………………………………………..... (nazwa organu(-nów)

przyznającego(-cych) środki) w wysokości …...……………….. (słownie) ……….…

……………………………………………….............………………………………………..*,

d) pozostałych środków w wysokości ………………..............…… (słownie) ...……….......……

……………………………………………….............………………………………………..*;

2) wkładu osobowego o wartości ............................................... (słownie) ...…….......……………….

........................................................................................................................................................*;

3) wkładu rzeczowego o wartości .............................................. (słownie) ...…….......……………….

........................................................................................................................................................*.

5. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się do przekazania na realizację zadania publicznego

środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu

osobowego lub rzeczowego6)(w przypadku zadania publicznego realizowanego w okresie

przekraczającym rok budżetowy należy wskazać wysokość środków oraz wartość wkładu

_____________________________

3) Należy zawrzeć tylko w przypadku zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat budżetowych.

4) Nie dotyczy zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacji). W treści umowy należy

zawrzeć tylko jedno spośród dwóch wskazanych brzmień ust. 5.

5) Dotyczy wyłącznie umów o wsparcie realizacji zadania publicznego.

6) Dotyczy jedynie zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacji). Dotyczy wyłącznie

umów o wsparcie realizacji zadania publicznego. W treści umowy należy zawrzeć tylko jedno spośród

dwóch wskazanych brzmień ust. 5.

w poszczególnych latach): ……………............................... (słownie) ……….....………………

……………………..........................................................................................................................*.

6. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, o których

mowa w ust. 5, i wynosi łącznie ……………….…...… (słownie) ………………………..

……………………………….……………...……………………………………….............……......,

z tego (w przypadku zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat

budżetowych należy wskazać koszt całkowity zadania publicznego w poszczególnych latach

realizacji zadania):

1) w ……........……. r. …………………....………………… (słownie) …………………....……….

……………………………………………………………………………………..…....................;

2) w ……........……. r. …………………....………………… (słownie) …………………....……….

…………………………………………………………………………………….....................… .

7. Procentowy udział środków ze źródeł, o których mowa w ust. 5 pkt 17)* / ust. 52)*,

w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż …..…….. %, z zastrzeżeniem

ust. 8.

8. Wysokość środków ze źródeł, o których mowa w ust. 5 pkt 1, może się zmieniać, o ile nie

zmniejszy się udział tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji7).

9. Procentowy udział łącznej wartości wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których

mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż

…….….. %, z zastrzeżeniem ust. 87).

10. Wartość wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3,

może się zmieniać, o ile nie zmniejszy się udział tej wartości w stosunku do wydatkowanej

kwoty dotacji7).

11. Naruszenie postanowień, o których mowa w ust. 4–10, uważa się za pobranie dotacji

w nadmiernej wysokości.

12. Wysokość świadczenia pieniężnego pobranego od pojedynczego odbiorcy zadania

publicznego nie może się zwiększyć o więcej niż ……….… % w stosunku do wysokości

świadczenia pieniężnego planowanej w ofercie8)*.

13. Przekazanie kolejnej dotacji nastąpi, z zastrzeżeniem ust. 2, po złożeniu* /

zaakceptowaniu* sprawozdania częściowego, o którym mowa w § 10 ust. 39)*.

14. Przekazanie kolejnej transzy dotacji nastąpi po złożeniu* / zaakceptowaniu*

sprawozdania częściowego, o którym mowa w § 10 ust. 210)*.

15. Zleceniodawca uzależnia przekazanie kolejnych transz dotacji od wydatkowania co

najmniej …….. % przekazanych środków11)*.

§ 4

Wykonanie części zadania przez podmiot niebędący stroną umowy (zgodnie z art. 16

ust. 4 ustawy)*

1. Zleceniodawca wyraża zgodę na realizację przez Zleceniobiorcę(-ców) następujących

działań we współpracy z podmiotem trzecim ………………………………………….............….…

_____________________________

7) Nie dotyczy zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacji).

8) Dotyczy wyłącznie umów o wsparcie realizacji zadania publicznego. Nie dotyczy zadania realizowanego

w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacji). Postanowienie fakultatywne.

9) Dotyczy zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat budżetowych. Postanowienie

fakultatywne.

10) Postanowienie fakultatywne.

11) Postanowienie fakultatywne.

…………................................................................................................................................................

(określenie części zadania publicznego wraz ze wskazaniem nazwy działania zgodnie z pkt

IV.7 oferty lub pozycji kalkulacji przewidywanych kosztów12)).

2. Za działania bądź zaniechania podmiotu, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca(-cy)

odpowiada(-ją) jak za własne.

§ 5

Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego

1. Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego wynosi nie więcej

niż …………..……….. .

2. Zleceniobiorca(-cy) jest/są zobowiązany(-ni) zachować procentowy udział dotacji

w całkowitym koszcie zadania publicznego, o którym mowa w § 3 ust. 7.

3. Obowiązek zachowania procentowego udziału dotacji, o którym mowa w ust. 2, uważa się

za zachowany, jeżeli procentowy udział dotacji, o którym mowa w ust. 1, w całkowitym

koszcie zadania publicznego nie zwiększy się o więcej niż …..… punktów procentowych.

4. Przekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 3, uważa się za pobranie dotacji

w nadmiernej wysokości.

§ 6

Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków

1. Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania

publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje

się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej

niż …… %13)*.

1. Jeżeli suma wydatków finansowanych z dotacji w danej kategorii kosztów wykazana

w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równa sumie kosztów określonej

w umowie, to uznaje się ją za zgodną z umową, jeżeli nie nastąpiło zwiększenie tej sumy

wydatków o więcej niż .…… %13)*.

1. Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania

publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje

się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż

…… % otrzymanej dotacji13)*.

2. Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 1, uważa się za pobranie części dotacji

w nadmiernej wysokości.

§ 7

Dokumentacja związana z realizacją zadania publicznego

1. Zleceniobiorca(-cy) jest/są zobowiązany(-ni) do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji

finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie

z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.

z 2016 r. poz. 1047), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji

księgowych.

________________________________

12) W przypadku zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacji) należy wskazać część

zadania publicznego, która będzie realizowana we współpracy z podmiotem trzecim, wraz z pozycją

szacunkowej kalkulacji kosztów zgodnie z pkt IV oferty.

13) W treści umowy należy zawrzeć tylko jedno spośród trzech wskazanych brzmień ust. 1.

2. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się do przechowywania dokumentacji, w tym

dokumentacji finansowo-księgowej, związanej z realizacją zadania publicznego przez

okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca(-cy)

realizował (-ali) zadanie publiczne.

3. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się do opisywania dokumentacji finansowo-

-księgowej związanej z realizacją zadania, dotyczącej zarówno dotacji, jak i innych

środków finansowych, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z dnia

29 września 1994 r. o rachunkowości.

4. Niedochowanie zobowiązania, o którym mowa w ust. 1–3, uznaje się, w zależności od

zakresu jego naruszenia, za niezrealizowanie części albo całości zadania publicznego,

chyba że z innych dowodów wynika, że część albo całość zadania została zrealizowana

prawidłowo.

§ 8

Obowiązki i uprawnienia informacyjne

1. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się do informowania, że zadanie publiczne jest

współfinansowane*/finansowane* ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja

na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach

dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego

zadania publicznego.

2. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się do umieszczania logo Zleceniodawcy lub* / i*

informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane* / finansowane* ze środków

otrzymanych od Zleceniodawcy, na wszystkich materiałach, w szczególności

promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących

realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość

i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń,

w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

3. Logo oraz treść wymaganych informacji Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy14)*.

4. Zleceniobiorca(-cy) upoważnia(ją) Zleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej

formie, w prasie, radiu, telewizji, internecie oraz innych publikacjach, nazwy oraz adresu

Zleceniobiorcy(-ców), przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji

o wysokości przyznanych środków oraz informacji o złożeniu lub niezłożeniu

sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

5. Zleceniobiorca jest zobowiązany informować na bieżąco, jednak nie później niż w terminie

14 dni od daty zaistnienia zmian, w szczególności o:

1) zmianie adresu siedziby oraz adresów i numerów telefonów osób upoważnionych do

reprezentacji;

2) ogłoszeniu likwidacji lub wszczęciu postępowania upadłościowego.

§ 9

Kontrola zadania publicznego

1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez

Zleceniobiorcę(-ców), w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków, o których

mowa w § 3 ust. 5. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania

______________________________

14) Postanowienie fakultatywne.

publicznego oraz po jego zakończeniu do czasu ustania zobowiązania, o którym mowa

w § 7 ust. 2.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Zleceniodawcę

mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla

oceny prawidłowości wykonywania zadania publicznego, oraz żądać udzielenia ustnie lub

na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania publicznego. Zleceniobiorca(-cy) na

żądanie kontrolującego zobowiązuje(-ją) się dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne

nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez

kontrolującego.

3. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Zleceniodawcę zarówno

w siedzibie Zleceniobiorcy(-ców), jak i w miejscu realizacji zadania publicznego.

4. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie

Zleceniodawcy.

5. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę(-

ców), a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia

mające na celu ich usunięcie.

6. Zleceniobiorca(-cy) jest/są zobowiązany(-ni) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia

otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 5, do ich wykonania

i powiadomienia o sposobie ich wykonania Zleceniodawcy.

§ 10

Obowiązki sprawozdawcze Zleceniobiorcy(-ców)

1. Zleceniodawca może wezwać Zleceniobiorcę(-ców) do złożenia sprawozdania częściowego

z wykonywania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do

rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań

publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300)* /

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty

i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz.

570)15)*. Zleceniobiorca(-cy) jest/są zobowiązany(-ni) do dostarczenia sprawozdania

w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Zleceniobiorca(-cy) składa(-ją) sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego

sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie(-nach):

………………….………………………………………………………………….............……16)*.

3. Zleceniobiorca(-cy) składa(-ją) sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego

sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia

zakończenia roku budżetowego17)*.

4. Zleceniobiorca(-cy) składa(-ją) sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego

sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia

zakończenia realizacji zadania publicznego.

_____________________________

15) Dotyczy jedynie zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacji).

16) Dotyczy zadania publicznego finansowanego w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2

(w transzach). Postanowienie fakultatywne.

17) Dotyczy zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat budżetowych.

5. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca(-cy), w wyznaczonym terminie,

przedstawił(-ili) dodatkowe informacje, wyjaśnienia oraz dowody do sprawozdań,

o których mowa w ust. 1–4. Żądanie to jest wiążące dla Zleceniobiorcy(-ców).

6. W przypadku niezłożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 1–4, w terminie

Zleceniodawca wzywa pisemnie Zleceniobiorcę(-ców) do ich złożenia w terminie 7 dni od

dnia otrzymania wezwania.

7. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 6, skutkuje uznaniem dotacji za

wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

8. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 1, 5 lub 6, może być podstawą do

natychmiastowego rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę.

9. Złożenie sprawozdania końcowego przez Zleceniobiorcę(-ców) jest równoznaczne

z udzieleniem Zleceniodawcy prawa do rozpowszechniania informacji w nim zawartych

w sprawozdaniach, materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz innych dokumentach

urzędowych.

§ 11

Zwrot środków finansowych

1. Przyznane środki finansowe dotacji określone w § 3 ust. 1 oraz uzyskane w związku

z realizacją zadania przychody, w tym odsetki bankowe od przekazanej dotacji,

Zleceniobiorca(-cy) jest/są zobowiązany(-ni) wykorzystać w terminie:

1) 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego18),

2) 21 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego19)

– nie później jednak niż do dnia 31 grudnia każdego roku, w którym jest realizowane

zadanie publiczne.

2. Niewykorzystaną kwotę dotacji przyznaną na dany rok budżetowy Zleceniobiorca(-cy)

jest/są zobowiązany(-ni) zwrócić:

1) w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa

w § 2 ust. 120)*;

2) w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa

w § 2 ust. 121)*;

3) odpowiednio do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego lub w przypadku

gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, w terminie 15 dni od

dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 2 ust. 122)*.

3. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy

o numerze ………………………………………………………………………………............... .

4. Odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa

w ust. 2, podlegają zwrotowi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na

rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze ………….........………...………………………

……………………………...….... . Odsetki nalicza się, począwszy od dnia następującego po

dniu, w którym upłynął termin zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji.

____________________________

18) Dotyczy zadania realizowanego w kraju.

19) Dotyczy zadania realizowanego za granicą.

20) Dotyczy zadania realizowanego w kraju.

21) Dotyczy zadania realizowanego za granicą.

22) Dotyczy umowy zawieranej przez zleceniodawcę będącego jednostką samorządu terytorialnego.

5. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji podlegają zwrotowi

na zasadach określonych w ust. 2–4.

6. Kwota dotacji:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości

– podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości

podatkowych, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

§ 12

Rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron

1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia

okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, w tym w przypadku siły

wyższej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.

z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.), które uniemożliwiają wykonanie umowy

2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 1 skutki finansowe

i obowiązek zwrotu środków finansowych Strony określą w protokole.

§ 13

Odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę(-ców)

1. W przypadku uprawdopodobnienia wystąpienia okoliczności uniemożliwiających

wykonanie niniejszej umowy Zleceniobiorca(-cy) może/mogą odstąpić od umowy,

składając stosowne oświadczenie na piśmie nie później niż do dnia przekazania dotacji,

z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zleceniobiorca(-cy) może/mogą odstąpić od umowy, nie później jednak niż do dnia

przekazania dotacji, jeżeli Zleceniodawca nie przekaże dotacji w terminie określonym

w umowie.

§ 14

Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę

1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym

w przypadku:

1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania

w nadmiernej wysokości lub nienależnie, tj. bez podstawy prawnej;

2) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w szczególności

zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania publicznego;

3) przekazania przez Zleceniobiorcę(-ców) części lub całości dotacji osobie trzeciej

w sposób niezgodny z niniejszą umową;

4) nieprzedłożenia przez Zleceniobiorcę(-ców) sprawozdania z wykonania zadania

publicznego w terminie określonym i na zasadach określonych w niniejszej umowie;

5) odmowy poddania się przez Zleceniobiorcę(-ców) kontroli albo niedoprowadzenia

przez Zleceniobiorcę(-ców) w terminie określonym przez Zleceniodawcę do usunięcia

stwierdzonych nieprawidłowości;

6) stwierdzenia, że oferta na realizację zadania publicznego była nieważna lub została

złożona przez osoby do tego nieuprawnione.

2. Zleceniodawca, rozwiązując umowę, określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w wyniku

stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości

określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji,

termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać

wpłaty.

§ 15

Zakaz zbywania rzeczy zakupionych za środki pochodzące z dotacji

1. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się do niezbywania związanych z realizacją zadania

rzeczy zakupionych na swoją rzecz za środki pochodzące z dotacji przez okres 5 lat od

dnia dokonania ich zakupu.

2. Z ważnych przyczyn Zleceniodawca może wyrazić zgodę na zbycie rzeczy przed upływem

terminu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że Zleceniobiorca(-cy) zobowiąże(-żą)

się przeznaczyć środki pozyskane ze zbycia rzeczy na realizację celów statutowych.

§ 16

Forma pisemna oświadczeń

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy będą wyjaśniane w formie

pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 17

Odpowiedzialność wobec osób trzecich

1. Zleceniobiorca(-cy) ponosi(-szą) wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za

szkody powstałe w związku z realizacją zadania publicznego.

2. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem,

przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich

do systemów informatycznych, Zleceniobiorca(-cy) odbiera(-ją) stosowne oświadczenia

o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, od osób,

których dotyczą te dane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

§ 18

Postanowienia końcowe

1. W odniesieniu do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie

obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r.–Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z

późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z późn. zm.).

2. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§ 19

Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy

Strony będą się starały rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór

zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę

Zleceniodawcy.

§ 20

Niniejsza umowa została sporządzona w …..… jednobrzmiących egzemplarzach, z tego ….....

egzemplarz(y) dla Zleceniobiorcy(-ców) i …… dla Zleceniodawcy.

Zleceniobiorca(-cy): Zleceniodawca:

.................................................... ......................................................

ZAŁĄCZNIKI:

1. Oferta realizacji zadania publicznego.

2. Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji* / pobrany samodzielnie

wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego

Rejestru Sądowego*.

3. Zaktualizowany harmonogram*.

4. Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania*.

5. Zaktualizowana szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania23)*.

6. Zaktualizowany opis poszczególnych działań*.

POUCZENIE

Zaznaczenie "*", np.: "rejestrze* / ewidencji*", oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź

i pozostawić prawidłową. Przykład: "rejestrze* / ewidencji *".

Konstruując umowę na podstawie niniejszego wzoru, należy stosować się do wskazań zawartych

w przypisach odnoszących się do poszczególnych postanowień.

Umowa ma charakter ramowy. Oznacza to, że można ją zmieniać, w tym uzupełniać, o ile te zmiany

nie są sprzeczne z niniejszym ramowym wzorem.

_____________________________

23) Dotyczy jedynie zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacji).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO*/UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 16 UST. 1A I 6 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO*/

UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ*,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 16 UST. 1A I 6 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA

2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

nr ……………

pod tytułem:

……………………………………………………………………………………....................................

……………………………………………………………………………………...................................,

zawarta w dniu …………………………………………................... w …………......……...................,

między:

……………………………………………………………………………………...................................,

z siedzibą w ………………………………………....................…….., zwanym dalej "Zleceniodawcą",

reprezentowanym przez: ……………………………………..........................................................……,

a

……………………………………………………………………………………...................................,

z siedzibą w ……..........….........…………...................................................... wpisaną(-nym) do

Krajowego Rejestru Sądowego*/ innego rejestru* / ewidencji* pod numerem

…………….……. zwaną(-nym) dalej "Operatorem projektu", reprezentowaną(-nym) przez:

1. ……………………………………………………………………..............………………………….

(imię i nazwisko oraz numer PESEL)

2. …….............…………………………………………………………………………………………...

(imię i nazwisko oraz numer PESEL)

3. ………………………………………………………………………………………………................

(imię i nazwisko oraz numer PESEL)

zgodnie z wyciągiem z właściwego rejestru* / ewidencji* / pełnomocnictwem*,

załączonym(i) do niniejszej umowy, zwanym(i) dalej "Operatorem(-ami) projektu".

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zleceniodawca zleca Operatorowi(-rom) projektu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej

"ustawą", realizację zadania publicznego pod tytułem:

………………………………………………………………………………………………...............

…...…………………………………………………………………………………………................

określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Operatora(-rów) projektu w dniu

................................, zwanego dalej "zadaniem publicznym", a Operator(-rzy) projektu

zobowiązuje(-ją) się wykonać zadanie publiczne w zakresie określonym i na warunkach

określonych w niniejszej umowie.

2. Zleceniodawca przyznaje Operatorowi(-rom) projektu środki finansowe, o których mowa

w § 3, w formie dotacji, której celem jest realizacja zadania publicznego w sposób zgodny

z postanowieniami tej umowy.

3. Niniejsza umowa jest umową o powierzenie realizacji zadania publicznego* / o wsparcie

realizacji zadania publicznego1)* w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy.

4. Wykonanie umowy nastąpi z dniem zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania

końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 4.

5. Oferta oraz aktualizacje opisu poszczególnych działań* / harmonogramu* / kalkulacji

przewidywanych kosztów*, stanowiące załączniki do niniejszej umowy, są integralną

częścią umowy w ustalonym brzmieniu końcowym.

6. Osobą do kontaktów roboczych jest:

1) ze strony Zleceniodawcy: …………………..............………...........…………...…………………,

tel. ……………………….., adres poczty elektronicznej ………………………….................…..;

2) ze strony Operatora(-rów) projektu: ………..................………………...…..................................,

tel. ……………………..…, adres poczty elektronicznej …………………..………..............….. .

§ 2

Sposób wykonania zadania publicznego

1. Termin realizacji zadania publicznego ustala się:

od dnia ............................ r.

do dnia ............................ r.

2. Termin poniesienia wydatków ustala się:

1) dla środków pochodzących z dotacji:

od dnia …………………… r.

do dnia …………………… r.;

2) dla innych środków finansowych:

od dnia …………………… r.

do dnia …………………… r.

___________________________

1) Należy wybrać "powierzenie realizacji zadania publicznego", jeżeli Operator(-rzy) projektu nie zobowiązuje(-

ją) się do wykorzystania środków finansowych innych niż dotacja, a "wsparcie realizacji zadania publicznego",

jeżeli zobowiązuje(-ją) się do wykorzystania innych środków finansowych.

3. Operator(-rzy) projektu zobowiązuje(-ją) się wykonać zadanie publiczne zgodnie z ofertą,

z uwzględnieniem aktualizacji opisu poszczególnych działań* / harmonogramu* /

kalkulacji przewidywanych kosztów* w terminie określonym w ust. 1.

4. Operator(-rzy) projektu zobowiązuje(-ją) się do wykorzystania środków, o których mowa

w § 3, zgodnie z celem, na jaki je uzyskał(-ali), i na warunkach określonych w niniejszej

umowie. Dopuszcza się wydatkowanie uzyskanych przychodów, w tym także odsetek

bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, na realizację zadania

publicznego wyłącznie na zasadach określonych w umowie. Niewykorzystane przychody

Operator(-rzy) projektu zwraca(ją) Zleceniodawcy na zasadach określonych w § 11.

5. Wydatkowanie osiągniętych przychodów, w tym także odsetek bankowych od

przekazanych przez Zleceniodawcę środków, z naruszeniem postanowień ust. 4 uznaje się

za dotację pobraną w nadmiernej wysokości.

6. Operator(-rzy) projektu zobowiązuje(-ją) się do:

1) podania do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez zamieszczenie na własnej

stronie internetowej, informacji o naborze na realizatorów projektów;

2) przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów na zasadach i w trybie

określonych w ofercie;

3) podania do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez zamieszczenie na własnej

stronie internetowej, informacji o wyborze realizatorów projektów;

4) przekazania realizatorom projektów środków finansowych w terminie nie dłuższym niż

14 dni, licząc od dnia zawarcia z nimi umowy;

5) monitorowania i oceny realizacji projektów zleconych do realizacji realizatorom

projektów na zasadach określonych w ofercie;

6) rozliczenia sprawozdań z realizacji projektów złożonych przez realizatorów projektu

i ich oceny pod względem celowości i prawidłowości poniesienia wydatków;

7) niepobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania oraz realizatorów

projektów.

7. Operator(-rzy) projektu zobowiązuje(-ją) się, że umowy pomiędzy nim(i),

a realizatorami projektów będą przewidywać w szczególności następujące postanowienia:

1) przeznaczenie środków finansowych otrzymanych przez realizatorów projektów

wyłącznie na działalność pożytku publicznego;

2) zobowiązanie realizatorów projektów do złożenia sprawozdania z realizacji projektu po

zakończeniu jego realizacji, w terminie określonym w umowie zawartej pomiędzy

Operatorem(-rami) projektu a realizatorami projektów;

3) zobowiązanie realizatorów projektów do poddania się kontroli Zleceniodawcy oraz

udostępniania mu dokumentacji na zasadach określonych dla Operatora(-rów) projektu

w § 9;

4) zobowiązanie realizatorów projektów do przechowywania dokumentacji na zasadach

określonych dla Operatora(-rów) projektu w § 7;

5) zobowiązanie realizatorów projektów do niepobierania świadczeń pieniężnych od

odbiorców realizowanych przez nich projektów.

8. Maksymalna wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu nie może

przekroczyć kwoty ...................... złotych, minimalna – kwoty ......................... złotych2)*.

_______________________________________________

2) Postanowienie fakultatywne.

9. Środki finansowe przyznane na realizację projektu nie mogą przekroczyć ............ % jego

całkowitej wartości. Wymagane jest, aby realizator projektu zapewnił przy realizacji

projektu wkład finansowy w wysokości co najmniej ............. % wartości projektu3)*.

§ 3

Finansowanie zadania publicznego

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego środków

finansowych w wysokości ........................................................ (słownie) ……...……………………

……………………………………………………………..…..........................................................

na rachunek bankowy Operatora(-rów) projektu:

nr rachunku(-ków): .............................................................................................................................,

w następujący sposób:

1) w przypadku zadania publicznego realizowanego w roku budżetowym (istnieje

możliwość przekazania dotacji jednorazowo w pełnej wysokości albo w transzach):

a) w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy w pełnej wysokości*

albo

b) I transza w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy w wysokości

………………….................................. (słownie) …………...……..............………………

………………….…………………………………………………………….................……,

II transza w terminie …………………………… w wysokości …....…………………

(słownie) ……………….......................................................................................................*;

2) w przypadku zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat budżetowych

(należy wskazać wysokość dotacji przekazywanej w poszczególnych latach realizacji

zadania. Istnieje możliwość wypłaty dotacji na dany rok w transzach):

a) dotacja w ……… r. w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy

w wysokości ……………........................... (słownie)……....…………………………

……………………….……………………………………………………………...............;

b) dotacja w …….… r. w terminie ………...… w wysokości …………………………

(słownie) ……………………………………………………….....………………….....….. .

2. Wysokość dotacji przekazanej w kolejnym roku budżetowym jest uzależniona od

wysokości środków publicznych zaplanowanych w budżecie dysponenta części

budżetowej na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy4)*.

3. Za dzień przekazania dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.

4. Operator(-rzy) projektu oświadcza(ją), że jest/są jedynym(i) posiadaczem(-czami)

wskazanego(-nych) w ust. 1 rachunku(-ków) bankowego(-wych) i zobowiązuje(-ją) się do

utrzymania rachunku wskazanego w ust. 1 nie krócej niż do dnia zaakceptowania przez

Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 4. W przypadku

braku możliwości utrzymania rachunku, o którym mowa w ust. 1, Operator(-rzy) projektu

zobowiązuje(-ją) się do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o nowym(-ych)

rachunku(-kach) i jego/ich numerze(-rach).

___________________________

3) Postanowienie fakultatywne.

4) Dotyczy zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat budżetowych.

5. Operator(-rzy) projektu zobowiązuje(-ją) się do przekazania na realizację zadania

publicznego (w przypadku zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat

budżetowych należy wskazać wysokość środków oraz wartość wkładu w poszczególnych

latach):

1) innych środków finansowych w wysokości5) ……………......................................................

(słownie) …………………………………......................................................................................,

w tym:

a) środków finansowych własnych w wysokości ……………..................................................….

(słownie) …..........……………………………………….…..........…………………………*;

b) środków finansowych z innych źródeł publicznych przyznanych przez:

………...……………………………………………………………..... (nazwa organu(-nów)

przyznającego(-cych) środki) w wysokości …...................................………………..

(słownie) ……….…………………………………………………............…………….……*,

c) pozostałych środków w wysokości6) ………………..........................................................……

(słownie) ...…….......……………………………………………………............….....……..*;

2) wkładu osobowego o wartości ............................................... (słownie) ...…….......…………….

........................................................................................................................................................*;

3) wkładu rzeczowego o wartości .............................................. (słownie) ...…….......…………….

........................................................................................................................................................*.

6. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, o których

mowa w ust. 5, i wynosi łącznie ……………….…...… (słownie) ………………………..

……………………………….……………...……………………………………….............……......,

z tego (w przypadku zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat

budżetowych należy wskazać koszt całkowity zadania publicznego w poszczególnych latach

realizacji zadania):

1) w ……........……. r. …………………....………………… (słownie) …………………....……….

……………………………………………………………………………………..…....................;

2) w ……........……. r. …………………....………………… (słownie) …………………....……….

…………………………………………………………………………………….....................… .

7. Procentowy udział środków ze źródeł, o których mowa w ust. 5 pkt 1, w stosunku do

otrzymanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż …..…….. %, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Wysokość środków ze źródeł, o których mowa w ust. 5 pkt 1, może się zmieniać, o ile nie

zmniejszy się udział tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji.

9. Procentowy udział łącznej wartości wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których

mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż

…….….. %, z zastrzeżeniem ust. 8.

10. Wartość wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3,

może się zmieniać, o ile nie zmniejszy się udział tej wartości w stosunku do wydatkowanej

kwoty dotacji.

_____________________________

5) Dotyczy wyłącznie umów o wsparcie realizacji zadania publicznego.

6) Nie obejmuje środków pochodzących zarówno ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania, jak

i realizatorów projektów.

11. Naruszenie postanowień, o których mowa w ust. 7–10, uważa się za pobranie dotacji

w nadmiernej wysokości.

12. Przekazanie kolejnej dotacji nastąpi, z zastrzeżeniem ust. 2, po złożeniu* /

zaakceptowaniu* sprawozdania częściowego, o którym mowa w § 10 ust. 37).

13. Przekazanie kolejnej transzy dotacji nastąpi po złożeniu* / zaakceptowaniu*

sprawozdania częściowego, o którym mowa w § 10 ust. 28)*.

14. Zleceniodawca uzależnia przekazanie kolejnych transz dotacji od wydatkowania co

najmniej …….. % przekazanych środków9)*.

§ 4

Wykonanie części zadania przez podmiot niebędący stroną umowy (zgodnie z art. 16

ust. 4 ustawy)*

1. Zleceniodawca wyraża zgodę na realizację przez Operatora(-rów) projektu we współpracy

z podmiotem trzecim następujących działań: …………………………………………..............….…

…………................................................................................................................................................

(określenie części zadania publicznego wraz ze wskazaniem nazwy działania zgodnie

z pkt IV.8 oferty lub pozycji kalkulacji przewidywanych kosztów).

2. Za działania bądź zaniechania podmiotu, o którym mowa w ust. 1, Operator(-rzy) projektu

odpowiada(-ją) jak za własne.

§ 5

Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego

1. Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego wynosi nie więcej

niż …………..………....

2. Operator(-rzy) projektu jest/są zobowiązany(-ni) zachować procentowy udział dotacji

w całkowitym koszcie zadania publicznego, o którym mowa w § 3 ust. 6.

3. Obowiązek zachowania procentowego udziału dotacji, o którym mowa w ust. 2, uważa się

za zachowany, jeżeli procentowy udział dotacji, o którym mowa w ust. 1, w całkowitym

koszcie zadania publicznego nie zwiększy się o więcej niż …..… % punktów procentowych.

4. Przekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 3, uważa się za pobranie dotacji w nadmiernej

wysokości.

§ 6

Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków

1. Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania

publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje

się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku

o więcej niż …… %10)*.

1. Jeżeli suma wydatków finansowanych z dotacji w danej kategorii kosztów wykazana

w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równa sumie kosztów określonej

________________________________

7) Dotyczy zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat budżetowych. Postanowienie

fakultatywne.

8) Postanowienie fakultatywne.

9) Postanowienie fakultatywne.

10) W treści umowy należy zawrzeć tylko jedno spośród trzech wskazanych brzmień ust. 1.

w umowie, to uznaje się ją za zgodną z umową, jeżeli nie nastąpiło zwiększenie tej sumy

wydatków o więcej niż .…… %10)*.

1. Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania

publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje

się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż

…… % otrzymanej dotacji10)*.

2. Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 1, uważa się za pobranie części dotacji

w nadmiernej wysokości.

§ 7

Dokumentacja związana z realizacją zadania publicznego

1. Operator(-rzy) projektu jest/są zobowiązany(-ni) do prowadzenia wyodrębnionej

dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie

z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.

z 2016 r. poz. 1047), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji

księgowych.

2. Operator(-rzy) projektu zobowiązuje(-ją) się do przechowywania dokumentacji, w tym

dokumentacji finansowo-księgowej, związanej z realizacją zadania publicznego przez

okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca(-cy)

realizował(-ali) zadanie publiczne.

3. Operator(-rzy) projektu zobowiązuje(-ją) się do opisywania dokumentacji finansowo-

księgowej związanej z realizacją zadania, dotyczącej zarówno dotacji, jak i innych

środków finansowych, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z dnia

29 września 1994 r. o rachunkowości.

4. Operator(-rzy) projektu jest/są zobowiązany(-ni) również do przechowywania w swojej

siedzibie kopii dokumentów księgowych dotyczących realizacji projektów przez

realizatorów projektów, poświadczonych za zgodność z oryginałem.

5. Niedochowanie zobowiązania, o którym mowa w ust. 1–4, uznaje się, w zależności od

zakresu jego naruszenia, za niezrealizowanie części albo całości zadania publicznego,

chyba że z innych dowodów wynika, że część albo całość zadania została zrealizowana

prawidłowo.

§ 8

Obowiązki i uprawnienia informacyjne

1. Operator(-rzy) projektu zobowiązuje(-ją) się do informowania, że zadanie publiczne jest

współfinansowane* / finansowane* ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy.

Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach,

informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących

realizowanego zadania publicznego.

2. Operator(-rzy) projektu zobowiązuje(-ją) się do umieszczania logo Zleceniodawcy lub* / i*

informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane* / finansowane* ze środków

otrzymanych od Zleceniodawcy, na wszystkich materiałach, w szczególności

promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących

realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość

i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń,

w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

3. Logo oraz treść wymaganych informacji Zleceniodawca przekazuje Operatorowi(-rom)

projektu 11)*.

4. Operator(-rzy) projektu upoważnia(-ją) Zleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej

formie, w prasie, radiu, telewizji, internecie oraz innych publikacjach, nazwy oraz adresu

Operatora(-rów) projektu, przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji

o wysokości przyznanych środków oraz informacji o złożeniu lub niezłożeniu

sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

5. Operator(-rzy) projektu jest/są zobowiązany(-ni) informować na bieżąco, jednak nie

później niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmian, w szczególności o:

1) zmianie adresu siedziby oraz adresów i numerów telefonów osób upoważnionych do

reprezentacji;

2) ogłoszeniu likwidacji lub wszczęciu postępowania upadłościowego.

§ 9

Kontrola zadania publicznego

1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez

Operatora(-rów) projektu oraz realizatorów projektów, w tym wydatkowania przekazanej

dotacji oraz środków, o których mowa w § 3 ust. 5. Kontrola może być przeprowadzona

w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu do czasu ustania

zobowiązania, o którym mowa w § 7 ust. 2.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Zleceniodawcę

mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla

oceny prawidłowości wykonywania zadania publicznego, oraz żądać udzielenia ustnie lub

na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania publicznego. Operator(-rzy) projektu

oraz realizatorzy projektów na żądanie kontrolującego zobowiązuje(-ją) się dostarczyć lub

udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji

w terminie określonym przez kontrolującego.

3. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Zleceniodawcę zarówno

w siedzibie Operatora(-rów) projektu oraz realizatorów projektów, jak i w miejscu

realizacji zadania publicznego.

4. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie

Zleceniodawcy.

5. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Zleceniodawca poinformuje Operatora

(-rów) projektu, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski

i zalecenia mające na celu ich usunięcie.

6. Operator(-rzy) projektu jest/są zobowiązany(-ni) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od

dnia otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 5, do ich wykonania

i powiadomienia o sposobie ich wykonania Zleceniodawcy.

______________________________

11) Postanowienie fakultatywne.

§ 10

Obowiązki sprawozdawcze Operatora(-rów) projektu

1. Zleceniodawca może wezwać Operatora(-rów) projektu do złożenia sprawozdania

częściowego z wykonywania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik

nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia

2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań

publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

Operator(-rzy) projektu jest/są zobowiązany(-ni) do dostarczenia sprawozdania w terminie

30 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Operator(-rzy) projektu składa(-ją) sprawozdanie częściowe z wykonania zadania

publicznego sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie(-nach):

………………….……………………………….................................…12)*.

3. Operator(-rzy) projektu składa(-ją) sprawozdanie częściowe z wykonania zadania

publicznego sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od

dnia zakończenia roku budżetowego13)*.

4. Operator(-rzy) projektu składa(-ją) sprawozdanie końcowe z wykonania zadania

publicznego sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od

dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

5. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Operator(-rzy) projektu, w wyznaczonym terminie,

przedstawił(-ili) dodatkowe informacje, wyjaśnienia oraz dowody do sprawozdań,

o których mowa w ust. 1–4. Żądanie to jest wiążące dla Operatora(-rów) projektu.

6. W przypadku niezłożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 1–4, w terminie

Zleceniodawca wzywa pisemnie Operatora(-rów) projektu do ich złożenia w terminie 7 dni

od dnia otrzymania wezwania.

7. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 6, skutkuje uznaniem dotacji za

wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

8. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 1, 5 lub 6, może być podstawą

do natychmiastowego rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę.

9. Złożenie sprawozdania końcowego przez Operatora(-rów) projektu jest równoznaczne

z udzieleniem Zleceniodawcy prawa do rozpowszechniania informacji w nim zawartych

w sprawozdaniach, materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz innych dokumentach

urzędowych.

§ 11

Zwrot środków finansowych

1. Przyznane środki finansowe dotacji określone w § 3 ust. 1 oraz uzyskane w związku

z realizacją zadania przychody, w tym odsetki bankowe od przekazanej dotacji,

Operator(-rzy) projektu jest/są zobowiązany(-ni) wykorzystać w terminie:

1) 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego14),

2) 21 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego15)

_____________________________

12) Dotyczy zadania publicznego finansowanego w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2

(w transzach). Postanowienie fakultatywne.

13) Dotyczy zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat budżetowych.

14) Dotyczy zadania realizowanego w kraju.

15) Dotyczy zadania realizowanego za granicą.

– nie później jednak niż do dnia 31 grudnia każdego roku, w którym jest realizowane zadanie

publiczne.

2. Niewykorzystaną kwotę dotacji przyznaną na dany rok budżetowy Operator(-rzy) projektu

jest/są zobowiązany(-ni) zwrócić:

1) w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa

w § 2 ust. 116)*;

2) w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa

w § 2 ust. 117)*;

3) odpowiednio do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego lub w przypadku,

gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, w terminie 15 dni od

dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 2 ust. 118)*.

3. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy

o numerze

……………………………………………………………………………….................................. .

4. Odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa

w ust. 2, podlegają zwrotowi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na

rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze ………….........………...………………………

……………………………...…....................................................... . Odsetki nalicza się, począwszy

od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu niewykorzystanej kwoty

dotacji.

5. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji podlegają zwrotowi

na zasadach określonych w ust. 2–4.

6. Kwota dotacji:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości

– podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości

podatkowych, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

§ 12

Rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron

1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia

okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, w tym w przypadku siły

wyższej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.

z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.), które uniemożliwiają wykonanie umowy.

2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 1 skutki finansowe

i obowiązek zwrotu środków finansowych Strony określą w protokole.

§ 13

Odstąpienie od umowy przez Operatora(-rów) projektu

1. W przypadku uprawdopodobnienia wystąpienia okoliczności uniemożliwiających

wykonanie niniejszej umowy Operator(-rzy) projektu może/mogą odstąpić od umowy,

____________________________

16) Dotyczy zadania realizowanego w kraju.

17) Dotyczy zadania realizowanego za granicą.

18) Dotyczy umowy zawieranej przez zleceniodawcę będącego jednostką samorządu terytorialnego.

składając stosowne oświadczenie na piśmie nie później niż do dnia przekazania dotacji,

z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Operator(-rzy) projektu może/mogą odstąpić od umowy, nie później jednak niż do dnia

przekazania dotacji, jeżeli Zleceniodawca nie przekaże dotacji w terminie określonym

w umowie.

§ 14

Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę

1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym

w przypadku:

1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania

w nadmiernej wysokości lub nienależnie, tj. bez podstawy prawnej;

2) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w szczególności

zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania publicznego;

3) przekazania przez Operatora(-rów) projektu części lub całości dotacji osobie trzeciej

w sposób niezgodny z niniejszą umową;

4) nieprzedłożenia przez Operatora(-rów) projektu sprawozdania z wykonania zadania

publicznego w terminie określonym i na zasadach określonych w niniejszej umowie;

5) odmowy poddania się przez Operatora(-rów) projektu kontroli albo niedoprowadzenia

przez Operatora(-rów) projektu w terminie określonym przez Zleceniodawcę do

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

6) stwierdzenia, że oferta na realizację zadania publicznego była nieważna lub została

złożona przez osoby do tego nieuprawnione.

7) niewykonania zobowiązań określonych w § 2 ust. 6 i 7.

2. Zleceniodawca, rozwiązując umowę, określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w wyniku

stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości

określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji,

termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać

wpłaty.

§ 15

Zakaz zbywania rzeczy zakupionych za środki pochodzące z dotacji

1. Operator(-rzy) projektu zobowiązuje(-ją) się do niezbywania związanych

z realizacją zadania rzeczy zakupionych na swoją rzecz za środki pochodzące z dotacji przez

okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu.

2. Z ważnych przyczyn, Zleceniodawca może wyrazić zgodę na zbycie rzeczy przed upływem

terminu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że Operator(-rzy) projektu zobowiąże(-

żą) się przeznaczyć środki pozyskane ze zbycia rzeczy na realizację celów statutowych.

§ 16

Forma pisemna oświadczeń

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy będą wyjaśniane w formie

pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 17

Odpowiedzialność wobec osób trzecich

1. Operator(-rzy) projektu ponosi(-szą) wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za

szkody powstałe w związku z realizacją zadania publicznego.

2. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem,

przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do

systemów informatycznych, Operator(-rzy) projektu odbiera(ją) stosowne oświadczenia

o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych od osób,

których dotyczą te dane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

§ 18

Postanowienia końcowe

1. W odniesieniu do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie

obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164,

z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z późn. zm.).

2. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§ 19

Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy

Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór

zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę

Zleceniodawcy.

§ 20

Niniejsza umowa została sporządzona w …..… jednobrzmiących egzemplarzach, z tego ….....

egzemplarz(y) dla Operatora(-rów) projektu i …… dla Zleceniodawcy.

Operator(-rzy) projektu: Zleceniodawca:

.................................................... ......................................................

ZAŁĄCZNIKI:

1. Oferta realizacji zadania publicznego.

2. Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji* / pobrany samodzielnie

wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego

Rejestru Sądowego*.

3. Zaktualizowany harmonogram*.

4. Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania*.

5. Zaktualizowana szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania*.

6. Zaktualizowany opis poszczególnych działań*.

POUCZENIE

Zaznaczenie "*", np.: "rejestrze*/ewidencji*", oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź

i pozostawić prawidłową. Przykład: "rejestrze*/ewidencji *".

Konstruując umowę na podstawie niniejszego wzoru, należy stosować się do wskazań zawartych

w przypisach odnoszących się do poszczególnych postanowień.

Umowa ma charakter ramowy. Oznacza to, że można ją zmieniać, w tym uzupełniać, o ile te zmiany

nie są sprzeczne z niniejszym ramowym wzorem.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 5 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

wzór

1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz. U. poz. 1339).