§ 8. - Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1706

Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 2015 r.
§  8.
1.
Zgłoszenia są składane w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
2.
Zgłoszenia złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.