§ 10. - Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1706

Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 2015 r.
§  10.
1.
Rada obraduje na posiedzeniach.
2.
Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
3.
W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w ust. 2, przedstawiciele organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy prezentują stanowisko podmiotów reprezentowanych przez nich w Radzie.
4.
Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
5.
Uchwały Rady między posiedzeniami są podejmowane w sposób obiegowy.