§ 4. - Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1706

Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 2015 r.
§  4.
1.
Kandydatów na członków Rady kierownicy jednostek podległych organom administracji rządowej lub przez nich nadzorowanych zgłaszają, za zgodą tych osób, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, za pośrednictwem organów administracji rządowej, którym podlegają lub przez które są nadzorowani.
2.
Zgłoszenie kandydata przez kierowników jednostek, o których mowa w ust. 1, zawiera określenie kwalifikacji kandydata przydatnych do wykonywania zadań członka Rady.