§ 12. - Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1706

Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 2015 r.
§  12.
1.
Rada może powoływać stałe oraz doraźne zespoły problemowe, zwane dalej "zespołami problemowymi".
2.
Uchwała o powołaniu zespołu problemowego określa zadania zespołu oraz jego skład osobowy.