Przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej. - Dz.U.2006.23.175 - OpenLEX

Przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.23.175

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 10 lutego 2006 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy tryb i etapy postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, zwanego dalej "postępowaniem";
2)
wzór kwestionariusza osobowego składanego przez kandydatów, o których mowa w pkt 1.
1. 
Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, zwany dalej "kandydatem", spełnia określone w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej "ustawą", warunki do pełnienia służby w Straży Granicznej, oraz określenie jego predyspozycji i przydatności do tej służby.
2.  2
 Postępowanie składa się z dwóch etapów, zwanych dalej "etapami postępowania", oraz z badania psychofizjologicznego.
3.  3
 Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby przez komisję lekarską, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, następuje po zakończeniu drugiego etapu postępowania i po uzyskaniu pozytywnej oceny wyników przeprowadzonego badania psychofizjologicznego, a w przypadku kandydatów, o których mowa w § 3 ust. 2, po zakończeniu pierwszego etapu postępowania i po uzyskaniu pozytywnej oceny wyników przeprowadzonego badania psychofizjologicznego.
4.  4
 Przeprowadzenie w stosunku do kandydata odpowiedniego postępowania sprawdzającego określonego w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), zwanej dalej "ustawą o ochronie informacji niejawnych", następuje równocześnie z innymi czynnościami postępowania i rozpoczyna się po uzyskaniu przez kandydata oceny pozytywnej ze wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2.
5.  5
 Badanie psychofizjologiczne przeprowadza się po uzyskaniu przez kandydata pozytywnej opinii z badania psychologicznego, a przed skierowaniem go do komisji lekarskiej, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Straży Granicznej.
1. 
Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie warunki do pełnienia służby w Straży Granicznej oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:
1)
otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
2)
osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania;
2a) 6
 uzyskanie pozytywnej oceny wyników przeprowadzonego badania psychofizjologicznego;
3)
uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisję, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy;
4) 7
 ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych;
5) 8
 wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy - w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest od tej zgody.
2. 
W przypadku kandydata posiadającego kwalifikacje i umiejętności zawodowe szczególnie przydatne do służby na przewidywanym stanowisku służbowym Komendant Główny Straży Granicznej może zwolnić kandydata z drugiego etapu postępowania i spełnienia przez niego warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
3.  9
 Zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, Komendant Główny Straży Granicznej udziela z urzędu albo na wniosek:
1)
Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - w przypadku kandydata do służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;
2)
komendanta oddziału Straży Granicznej - w przypadku kandydata do służby w danym oddziale;
3)
komendanta ośrodka Straży Granicznej - w przypadku kandydata do służby w danym ośrodku;
4)
komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej - w przypadku kandydata do służby w danym ośrodku szkolenia;
5)
kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej - w przypadku kandydata do służby w danej komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej.
3a.  10
 Wniosek składa się po otrzymaniu przez kandydata pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania, uzyskaniu pozytywnej oceny wyników przeprowadzonego badania psychofizjologicznego, uzyskaniu orzeczenia komisji lekarskiej, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o jego zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej, ustaleniu, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych, a w przypadku gdy przyjęcie kandydata do służby wymaga wyrażenia zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy, po wyrażeniu tej zgody albo nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o jej wyrażenie.
4. 
Wykaz kwalifikacji i umiejętności zawodowych, których posiadanie umożliwia zwolnienie kandydata z drugiego etapu postępowania, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Komendant Główny Straży Granicznej udziela zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy, z urzędu albo na wniosek przełożonego wskazanego w § 3 ust. 3.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się:
1)
nie później niż wniosek w sprawie zwolnienia kandydata z drugiego etapu postępowania - w przypadku gdy wniosek taki jest składany, albo
2)
po spełnieniu warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może stanowić element wniosku o zwolnienie kandydata z drugiego etapu postępowania.
1.  12
 Oceny uzyskiwane przez kandydata w pierwszym i drugim etapie postępowania, opinię w przedmiocie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania, a także informacje dotyczące spełniania przez kandydata warunku, o którym mowa w art. 31 ust. 1b ustawy, i informacje o podjętych rozstrzygnięciach w tym zakresie wpisuje się na bieżąco w karcie kwalifikacyjnej kandydata. Przeprowadzane w toku postępowania czynności polegające na ocenie kandydata na podstawie dostarczonych przez niego dokumentów i przeprowadzonej wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej, powody niedopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania, a także przesłanki uzasadniające wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa w § 3a ust. 1, dodatkowo dokumentuje się w formie notatek służbowych dołączanych do karty kwalifikacyjnej kandydata.
2. 
Wzór karty kwalifikacyjnej kandydata stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1.  13
 Liczba i terminy prowadzonych postępowań są uzależnione od potrzeb i możliwości w zakresie przyjęć do służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałach Straży Granicznej, ośrodkach Straży Granicznej i ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej".
2.  14
 Kierownicy jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, w których jest prowadzone postępowanie, zwani dalej "przełożonymi właściwymi w sprawach postępowania", publikują ogłoszenia o istniejących potrzebach w zakresie przyjęć do służby, a także o wstrzymaniu przyjmowania podań kandydatów o przyjęcie do służby w Straży Granicznej oraz o uchyleniu wcześniejszego wstrzymania przyjęć tych podań, w szczególności na stronach internetowych podległych jednostek, a także umieszczają ogłoszenia w siedzibach tych jednostek oraz przekazują je do upowszechnienia do powiatowych urzędów pracy właściwych ze względu na siedzibę podległych jednostek organizacyjnych.
3.  15
 W siedzibie i na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej, oprócz ogłoszenia dotyczącego przyjęć do służby, o wstrzymaniu przyjmowania podań kandydatów w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz o uchyleniu tego wstrzymania, zamieszcza się informacje o przyjęciach do służby, o wstrzymaniu przyjmowania podań, oraz o uchyleniu tego wstrzymania w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałach Straży Granicznej, ośrodkach Straży Granicznej i ośrodkach szkolenia Straży Granicznej.
4. 
Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności informacje o:
1)
liczbie kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby w danym okresie;
2)
określonych w ustawie wymaganiach stawianych kandydatom;
3)
ewentualnych preferencjach dotyczących kandydatów, w tym w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;
4)
przebiegu postępowania kwalifikacyjnego i wymaganych dokumentach;
5) 16
 miejscu składania podania o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, miejscu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania oraz niezbędnych ankiet lub kwestionariuszy.
1. 
Przełożony właściwy w sprawach postępowania może odmówić poddania kandydata postępowaniu albo odstąpić w każdym czasie od jego prowadzenia, jeżeli prowadzenie postępowania nie znajduje uzasadnienia w potrzebach służbowych Straży Granicznej. Przyczyny odmowy poddania kandydata postępowaniu albo odstąpienia od jego prowadzenia dokumentuje się w formie notatki służbowej.
2. 
Przełożony właściwy w sprawach postępowania odstępuje od dalszego prowadzenia postępowania, jeżeli kandydat złożył ustne lub pisemne oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.
3. 
Ustne oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, dokumentuje się w notatce służbowej.
1.  18
 Pierwszy etap postępowania przeprowadza się w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, na potrzeby której postępowanie jest prowadzone, z zastrzeżeniem § 9c;
2.  19
 Testy oraz rozmowę kwalifikacyjną, wchodzące w skład drugiego etapu postępowania, przeprowadza się w ośrodku szkolenia Straży Granicznej. W przypadkach wskazanych w § 9ba test sprawności fizycznej może być przeprowadzany również w jednostce organizacyjnej, w której kandydat ubiega się o przyjęcie do służby.
3.  20
 Komendant Główny Straży Granicznej, na wniosek przełożonego właściwego w sprawach postępowania, może wyrazić zgodę na przeprowadzenie drugiego etapu postępowania w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej innej niż ośrodek szkolenia Straży Granicznej.
1. 
Pierwszy etap postępowania rozpoczyna przyjęcie pisemnego podania kandydata o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, zwanego dalej "podaniem", wraz z:
1)
wypełnionym kwestionariuszem osobowym;
2)
dwiema aktualnymi fotografiami kolorowymi w formacie wymaganym do dowodu osobistego;
3)
kserokopią:
a)
dowodu osobistego,
b) 21
 książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową, a w przypadku żołnierzy zawodowych - legitymacji służbowej żołnierza zawodowego i aktualnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
c)
świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
d) 22
 zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby - w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,
e)
dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,
f)
odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata,
g)
odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata,
h) 23
 paszportu, o ile kandydat go posiada.
2.  24
 Składając podanie, kandydat udostępnia do wglądu:
1)
oryginały dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 3;
2)
posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, o ile poświadczenie takie uzyskał;
3) 25
 inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich udostępnienia do wglądu wynika z odrębnych przepisów.
3.  26
 Kandydat może także udostępnić do wglądu dokumenty potwierdzające jego dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe lub naukowe oraz opinie polecające.
4.  27
 Podanie wraz ze składanymi lub udostępnianymi do wglądu dokumentami, o których mowa w ust. 1-3, kandydat składa osobiście w:
1)
komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej w sprawach osobowych,
2)
komórce organizacyjnej właściwej w tych sprawach w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,
3)
komórce organizacyjnej właściwej w tych sprawach w oddziale Straży Granicznej, ośrodku Straży Granicznej lub ośrodku szkolenia Straży Granicznej

- zwanych dalej "komórkami kadrowymi", podczas rozmowy informacyjnej, w trakcie której przedstawiciel Straży Granicznej informuje kandydata o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, dokonuje wstępnego sprawdzenia poprawności wypełnienia kwestionariusza osobowego i kompletności udostępnianych do wglądu dokumentów oraz odbiera od kandydata oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i celem przetwarzania jego danych osobowych, informacjami o odbiorcach danych, a także informuje o prawach, które przysługują kandydatowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, oraz o podstawie prawnej przetwarzania tych danych.

4a.  28
 Złożenie lub udostępnienie do wglądu dokumentów, o których mowa w ust. 1-3, oraz przeprowadzenie rozmowy informacyjnej, o której mowa w ust. 4, może nastąpić również w placówce Straży Granicznej lub dywizjonie Straży Granicznej w przypadku ich wskazania przez przełożonego właściwego w sprawach postępowania.
5.  29
 W przypadku złożenia lub udostępnienia do wglądu przez kandydata niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, podanie zwraca się kandydatowi w celu poprawienia lub uzupełnienia wymaganych dokumentów. Ponowne złożenie podania wraz z niekompletnie lub wadliwie wypełnionymi dokumentami, o których mowa w ust. 1, może skutkować odmową wszczęcia postępowania.
5a.  30
 Przełożeni właściwi w sprawach postępowania mogą, uwzględniając przesłanki, o których mowa w § 5 ust. 1, wstrzymać przyjmowanie podań kandydatów o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, jak również uchylić wcześniejsze wstrzymanie przyjęć tych podań.
5b.  31
 W przypadku wstrzymania prowadzenia postępowań, o których mowa w ust. 5a, przedstawiciel Straży Granicznej odmawia przyjęcia od kandydata dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 3.
6. 
Wzór kwestionariusza osobowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1. 
Badanie psychofizjologiczne przeprowadza komórka organizacyjna Komendy Głównej Straży Granicznej właściwa w sprawach osobowych.
2. 
Przełożony właściwy w sprawach postępowania dokonuje oceny wyników z uwzględnieniem wniosków i innych informacji zawartych w sprawozdaniu z badania psychofizjologicznego.
1. 
Pierwszy etap postępowania składa się z:
1)
przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonania w oparciu o nie wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań określonych w ustawie;
2) 33
 wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności na ocenę umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, poziomu elokwencji, a także na poznanie zainteresowań, kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata, w celu oceny możliwości ich wykorzystania w służbie lub ustalenia posiadania preferencji, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 3, jak również ustalenia stopnia motywacji do podjęcia służby z uwzględnieniem między innymi poziomu wiedzy o Straży Granicznej;
3)
sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1;
4) 34
 przeprowadzenia badania psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata;
5) 35
 (uchylony);
6) 36
 (uchylony).
1a.  37
 W celu ustalenia, czy kandydat posiada umiejętności umożliwiające zwolnienie go z drugiego etapu postępowania, o których mowa w pkt 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia, w ramach wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadza się sprawdzian umiejętności muzycznych kandydata pozwalający na ocenę w szczególności jego umiejętności technicznych gry na instrumencie, wrażliwości artystycznej i zdolności słuchowo-rytmicznych.
2.  38
 Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, dokonuje komórka kadrowa.
2a.  39
 Badanie psychologiczne, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przeprowadza się w podmiocie leczniczym Straży Granicznej właściwym dla jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, do której kandydat ubiega się o przyjęcie do służby, albo w komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej w sprawie koordynacji badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej.
2b.  40
 (uchylony).
2c.  41
 Przełożony właściwy w sprawach postępowania zarządza dodatkowe badanie psychologiczne w ramach tego samego postępowania, jeżeli uzna, że uzyskanie obiektywnego wyniku postępowania wymaga bardziej szczegółowego określenia predyspozycji intelektualnych lub osobowościowych kandydata, niż wynika to z już przeprowadzonego badania psychologicznego. Dodatkowe badanie psychologiczne może przeprowadzić psycholog, przedstawiciel komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej w sprawie koordynacji badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej.
3.  42
 (uchylony).
4.  43
 Wstępną rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza zespół wyznaczony przez przełożonego właściwego w sprawach postępowania. W przypadku gdy rozmowa obejmuje również sprawdzian umiejętności muzycznych kandydata, do składu zespołu wyznacza się z urzędu kierownika komórki organizacyjnej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej realizującej zadania orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej lub jego zastępcę.
5.  44
 Pierwszy etap postępowania kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii w przedmiocie jego dopuszczenia do drugiego etapu postępowania. Jeżeli nie zachodzi przesłanka, o której mowa w § 3 ust. 2, komórka kadrowa informuje kandydata o dopuszczeniu go do drugiego etapu postępowania, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o terminie i miejscu przeprowadzania drugiego etapu postępowania, a także o możliwości przystąpienia do testu sprawności fizycznej, przeprowadzanego i podlegającego zaliczeniu w ramach drugiego etapu postępowania w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w której ubiega się o przyjęcie do służby, a w przypadku zaistnienia podstaw do zaliczenia znajomości języka obcego na podstawie złożonych lub udostępnionych do wglądu dokumentów - o liczbie przyznanych punktów.
1.  46
 Kandydata, który uzyskał ocenę pozytywną ze wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej, komórka kadrowa zapoznaje z zasadami przeprowadzania i oceny testu sprawności fizycznej, o którym mowa w § 11 pkt 2, oraz przeprowadza próbny test sprawności fizycznej.
2. 
Próbny test sprawności fizycznej przeprowadza się co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu postępowania.
3.  47
 Warunkiem przystąpienia do próbnego testu sprawności fizycznej jest przedstawienie przez kandydata zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu.
4. 
Udział w próbnym teście sprawności fizycznej nie jest obowiązkowy.
1. 
W przypadku kandydata, który nie podlega wyłączeniu od stosowania przepisu art. 31 ust. 1b ustawy i w dniu przyjęcia jego podania przekroczył wiek 35 lat albo przekroczył ten wiek w toku postępowania, postępowanie prowadzi się, jeżeli właściwy przełożony wymieniony w § 3 ust. 3 uzna, w oparciu o informacje uzyskane podczas czynności wymienionych w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, że istnieją podstawy do wystąpienia do Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem, o którym mowa w § 3a ust. 1, albo zgoda, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy, została wydana z urzędu.
2. 
O prowadzeniu postępowania w przypadku uznania, że istnieją podstawy do wystąpienia do Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem, o którym mowa w § 3a ust. 1, przełożony wymieniony w § 3 ust. 3 informuje pisemnie Komendanta Głównego Straży Granicznej, wskazując, jakie kwalifikacje lub umiejętności kandydata uznano za przydatne do pełnienia służby w stopniu uzasadniającym dalsze prowadzenie postępowania.
3. 
Komendant Główny Straży Granicznej może w każdym czasie wydać polecenie odstąpienia od prowadzenia postępowania, jeżeli uzna, iż posiadane przez kandydata kwalifikacje lub umiejętności nie dają podstawy do wyrażenia zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy.
1. 
Kandydat dopuszczony do drugiego etapu postępowania może przystąpić do testu sprawności fizycznej, przeprowadzanego i podlegającego zaliczeniu w ramach drugiego etapu postępowania, w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w której ubiega się o przyjęcie do służby.
2. 
Kandydat, który uzyskał 0 punktów z testu sprawności fizycznej przeprowadzanego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, może w ramach tego samego postępowania ponownie, ale nie więcej niż jeden raz, przystąpić do tego testu.
3. 
W przypadku uzyskania 0 punktów z testu sprawności fizycznej przeprowadzanego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej kandydat przystępuje do drugiego etapu postępowania przeprowadzanego w ośrodku szkolenia Straży Granicznej.
4. 
Kandydat, który uzyskał pozytywną ocenę z testu sprawności fizycznej w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w celu poprawy oceny może przystąpić do testu sprawności fizycznej przeprowadzanego w trakcie drugiego etapu postępowania w ośrodku szkolenia Straży Granicznej na podstawie pisemnego zgłoszenia przekazanego do jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której ubiega się o przyjęcie do służby, w terminie do siedmiu dni od przystąpienia do testu. Wyniki i oceny uzyskane przez kandydata w ramach drugiego etapu postępowania w ośrodku szkolenia Straży Granicznej są wiążące.
5. 
Test sprawności fizycznej w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej przeprowadza zespół do spraw przeprowadzania testu sprawności fizycznej w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej powoływany corocznie w:
1)
Komendzie Głównej Straży Granicznej i Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - przez Komendanta Głównego Straży Granicznej w uzgodnieniu z Komendantem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;
2)
jednostce organizacyjnej Straży Granicznej innej niż jednostki organizacyjne wymienione w pkt 1 - przez komendanta tej jednostki w uzgodnieniu z Komendantem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej.
1. 
Przełożony właściwy w sprawach postępowania może zwrócić się o udzielenie pomocy w przeprowadzeniu czynności, o których mowa w § 8 i 9, do kierownika innej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.
2. 
Zakres i sposób udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, kierownicy jednostek organizacyjnych Straży Granicznej uzgadniają w zależności od potrzeb i możliwości służbowych tych jednostek.
1. 
Drugi etap postępowania przeprowadza powoływana przez Komendanta Głównego Straży Granicznej komisja kwalifikacyjna, zwana dalej "komisją".
2. 
Powołując komisję, określa się okres jej działania, każdorazowo nie dłużej niż na jeden rok.
3.  50
 W skład komisji wchodzi: przewodniczący komisji, co najmniej jeden zastępca przewodniczącego komisji i co najmniej 10 członków.
4. 
W zależności od potrzeb, poszczególne czynności komisji mogą być przeprowadzane przez zespoły wyłonione ze składu komisji przez przewodniczącego komisji.
5. 
Zastępca przewodniczącego komisji wykonuje zadania przewodniczącego komisji w razie jego nieobecności.
6. 
Regulamin prac komisji określa Komendant Główny Straży Granicznej.
Drugi etap postępowania składa się z:
1)
testów pisemnych obejmujących:
a)
test z wiedzy ogólnej,
b)
test ze znajomości języka obcego;
2)
testu sprawności fizycznej;
3)
rozmowy kwalifikacyjnej.
1. 
Test z wiedzy ogólnej obejmuje problematykę dotyczącą:
1)
historii Polski i historii powszechnej;
2)
aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce i na świecie;
3)
podstawowych zagadnień prawa konstytucyjnego, administracyjnego, karnego i międzynarodowego publicznego;
4)
wybranych zagadnień dotyczących funkcjonowania administracji oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2. 
Test z wiedzy ogólnej składa się z 35 pytań i trwa 40 minut.
1. 
Test z języka obcego składa się z zadań polegających na:
1)
czytaniu tekstu i na jego podstawie udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania;
2)
uzupełnianiu pojedynczych zdań jednym z podanych wyrazów;
3)
tworzeniu kilkuzdaniowych wypowiedzi na zadane tematy;
4)
znalezieniu błędu w podanych zdaniach;
5)
uzupełnieniu tekstu wyrazami wybranymi z podanej grupy wyrazów.
2. 
Testy z języka obcego obejmują zakres wiedzy wymagany do egzaminu maturalnego z tego języka na poziomie podstawowym.
3. 
Wyboru języków obcych, z których znajomości przeprowadzane są testy, dokonuje Komendant Główny Straży Granicznej w zależności od istniejących potrzeb służbowych.
4. 
Test z języka obcego składa się z 60 pytań i trwa 70 minut.
1. 
Kandydatowi, który w toku pierwszego etapu postępowania potwierdził znajomość języka obcego na podstawie złożonych lub udostępnionych do wglądu dokumentów, zalicza się test ze znajomości języka obcego i przyznaje 6 punktów.
2. 
Wykaz dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego jest określony w załączniku nr 3a do rozporządzenia.
3. 
W przypadku gdy kandydat uzyska dokument, który umożliwia zaliczenie testu z języka obcego w trakcie pierwszego etapu postępowania, i dostarczy go do komórki kadrowej, do czasu wystawienia opinii w przedmiocie dopuszczenia do drugiego etapu postępowania, test zalicza się.
Tabele punktacji testów z wiedzy ogólnej oraz ze znajomości języków obcych stanowią załącznik nr 4 do rozporządzenia.
1. 
Testy pisemne przeprowadza się z zachowaniem zasady anonimowości, w warunkach umożliwiających kandydatom samodzielną pracę, pod nadzorem co najmniej trzech członków komisji.
2.  52
 Przed rozpoczęciem testów pisemnych kandydat losuje numer kodowy.
3. 
W przypadku gdy ocena udzielonych odpowiedzi jest dokonywana za pomocą urządzenia technicznego, dopuszcza się losowanie przez kandydata arkusza odpowiedzi, o którym mowa w § 16 ust. 2, wraz z naniesionym na nim numerem kodowym.
4. 
Rozkodowanie arkuszy odpowiedzi następuje po ich sprawdzeniu. Rozkodowania dokonują członkowie komisji, którzy nie uczestniczyli w przeprowadzaniu testów pisemnych i sprawdzaniu arkuszy odpowiedzi.
5.  53
 Numerem kodowym oznacza się arkusze odpowiedzi wypełniane przez kandydata oraz wyniki z poszczególnych testów uzyskane przez kandydata w postępowaniu.
1. 
Przed rozpoczęciem testu pisemnego przewodniczący komisji lub wyznaczona przez niego osoba wchodząca w skład komisji informuje kandydatów o warunkach organizacyjnych przeprowadzanego testu, zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi i trybie wnoszenia zastrzeżeń do wyników testu oraz jego przebiegu.
2.  54
 Kandydat otrzymuje materiały i arkusze odpowiedzi opatrzone pieczęcią jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której jest przeprowadzany drugi etap postępowania. Uwzględnia się jedynie odpowiedzi udzielane na arkuszach opatrzonych pieczęcią jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której jest przeprowadzany drugi etap postępowania.
3. 
W czasie testu jest zabronione korzystanie z materiałów pomocniczych innych niż dostarczone przez komisję oraz porozumiewanie się z innymi osobami, z wyjątkiem członków komisji.
4. 
Kandydat, który w czasie testu pisemnego posługuje się materiałami innymi niż dostarczone przez komisję, porozumiewający się z innymi osobami lub zakłócający przebieg testu jest wykluczany z postępowania.
5. 
Opuszczenie przez kandydata pomieszczenia, w którym jest przeprowadzany test pisemny, stanowi zakończenie jego udziału w tym teście. Przed opuszczeniem pomieszczenia kandydat zwraca otrzymane od komisji materiały.
6. 
W czasie testu przewodniczący komisji lub upoważniony przez niego członek komisji może, w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia kandydata, wyrazić zgodę na opuszczenie przez niego pomieszczenia, w którym jest przeprowadzany test pisemny. Na czas swojej nieobecności kandydat przekazuje członkowi komisji otrzymane materiały. Jeżeli kandydat nie powróci do pomieszczenia, w którym jest przeprowadzany test w czasie jego trwania, uznaje się, że zakończył on test pisemny z chwilą upływu określonego dla tego testu czasu jego prowadzenia.
7. 
Kandydat może zgłosić do każdej osoby wchodzącej w skład komisji zastrzeżenie do przebiegu testu w trakcie jego trwania.
8.  55
 Wyniki poszczególnych testów, z przypisanym numerem kodowym kandydata, są podawane do wiadomości z pominięciem imienia i nazwiska kandydata przez umieszczenie ich w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w której jest przeprowadzany drugi etap postępowania.
1.  56
 Warunkiem przystąpienia do testu sprawności fizycznej, o którym mowa w § 11 pkt 2, jest przedstawienie przez kandydata zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu.
1a.  57
 W trakcie przeprowadzania testu sprawności fizycznej może być obecny ratownik w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882).
1b.  58
 Jeżeli w trakcie przeprowadzania testu sprawności fizycznej ratownik nie jest obecny, kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której jest przeprowadzany drugi etap postępowania, zapewnia łączność między członkami zespołu przeprowadzającego ten test a najbliższą jednostką ratownictwa medycznego.
2. 
Zasady przeprowadzania i oceny wyników testu sprawności fizycznej kandydatów określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
3.  59
 Warunkiem wystawienia pozytywnej oceny z testu sprawności fizycznej jest uzyskanie przez kandydata łącznej sumy ocen z wszystkich ćwiczeń składających się na ten test nie niższej niż 15. Przepis § 16 ust. 7 stosuje się odpowiednio.
4.  60
 Uzyskane przez kandydata wyniki i oceny z testu sprawności fizycznej kandydata wpisuje się do karty sprawności fizycznej kandydata, której wzór jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia. Kartę sprawności fizycznej kandydata oraz zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, dołącza się do karty kwalifikacyjnej kandydata.
1. 
Celem rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w § 11 pkt 3, jest zweryfikowanie ocen i rozszerzenie ustaleń o kandydacie dokonanych podczas wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w pierwszym etapie postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem motywów podjęcia służby przez kandydata oraz jego gotowości poddania się szczególnej dyscyplinie służbowej. Komisja przeprowadza rozmowę po zapoznaniu się z informacjami o kandydacie i uzyskanymi przez niego ocenami podczas pierwszego etapu postępowania.
2. 
Przy wystawianiu oceny z rozmowy kwalifikacyjnej uwzględnia się również:
1)
poziom lub kierunek wykształcenia, o ile świadczy on o posiadaniu kwalifikacji szczególnie przydatnych do służby w Straży Granicznej;
2)
liczbę i stopień znajomości języków obcych;
3)
posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych;
3a) 61
 posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego, uzyskanego po ukończeniu liceum ogólnokształcącego, technikum albo szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Straży Granicznej lub Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania;
4)
inne preferencje, jeżeli zostały podane w ogłoszeniu, o którym mowa w § 5 ust. 2.
3. 
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej przepis § 16 ust. 7 stosuje się odpowiednio.
 Kandydat posiadający wykształcenie, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 3a, uzyskuje z rozmowy kwalifikacyjnej ocenę zwiększoną o 2 punkty z tytułu posiadanego wykształcenia, ale nie wyższą niż maksymalna wartość punktów możliwa do przyznania z rozmowy kwalifikacyjnej.
1. 
Uzyskanie przez kandydata 0 punktów z któregokolwiek z testów przeprowadzonych w drugim etapie postępowania uniemożliwia dopuszczenie kandydata do kolejnych testów lub rozmowy kwalifikacyjnej.
2. 
Nieprzystąpienie kandydata do testu lub rozmowy kwalifikacyjnej jest równoznaczne z uzyskaniem przez kandydata 0 punktów z tego testu albo rozmowy kwalifikacyjnej
1. 
Po zakończeniu czynności, o których mowa w § 11, komisja sporządza oddzielnie dla każdej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej listę wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu, w kolejności uzyskanych ogólnych ocen punktowych od oceny najwyższej do najniższej.
2.  64
 Wyciąg z wyników, o których mowa w § 16 ust. 8, z przypisanym numerem kodowym kandydata podaje się do wiadomości z pominięciem imienia i nazwiska kandydata przez umieszczenie tego wyciągu przez okres 7 dni w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w której jest przeprowadzany drugi etap postępowania, oraz w siedzibie jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której kandydat złożył podanie.
3. 
Kandydat może wnieść do przewodniczącego komisji pisemne zastrzeżenie do przebiegu czynności drugiego etapu postępowania lub do wyników uzyskanych w tym etapie, w terminie 7 dni od dnia podania ich do wiadomości.
4. 
Przewodniczący komisji rozpatruje zastrzeżenie kandydata w terminie 3 dni od dnia otrzymania zastrzeżenia. O sposobie rozpatrzenia informuje kandydata pisemnie.
5. 
Zakończenie drugiego etapu postępowania następuje po upływie terminów przewidzianych na wniesienie i rozpatrzenie zastrzeżeń.
1. 
Jeżeli upłynął okres 12 miesięcy ważności badania psychofizjologicznego lub psychologicznego kandydata, przełożony właściwy w sprawach postępowania kieruje kandydata na kolejne badanie.
2. 
Przełożony właściwy w sprawach postępowania może przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, skierować kandydata na kolejne badanie:
1)
psychofizjologiczne lub psychologiczne, jeżeli okres ważności danego badania upływa bezpośrednio przed przewidywanym terminem przyjęcia kandydata do służby w Straży Granicznej;
2)
psychologiczne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ustalenia przez komisję, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, aktualnej na dzień przyjęcia do służby w Straży Granicznej zdolności fizycznej i psychicznej kandydata.
3.  66
 Wyniki badania psychofizjologicznego oraz badania psychologicznego, których okres ważności upływa w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zachowują ważność do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
1.  68
 Odstąpienie od postępowania następuje w przypadku:
1)
negatywnych wyników albo niepoddania się badaniom lub czynnościom, o których mowa w § 9 ust. 1;
2)
wystawienia opinii o niedopuszczeniu kandydata do drugiego etapu postępowania;
3)
uzyskania 0 punktów z któregokolwiek z testów przeprowadzanych w ramach drugiego etapu postępowania, z wyłączeniem testu sprawności fizycznej zaliczanego w warunkach wskazanych w § 9ba, albo z rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej w drugim etapie postępowania, albo uzyskania mniej niż 12 punktów z drugiego etapu postępowania;
4)
nieuzyskania pozytywnej oceny wyników badania psychofizjologicznego;
5)
uzyskania orzeczenia o fizycznej i psychicznej niezdolności do służby w Straży Granicznej;
6)
odmowy wydania kandydatowi poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych;
7)
niewyrażenia zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy;
8)
wydania polecenia, o którym mowa w § 9b ust. 3;
9)
ustalenia, że nie istnieją podstawy do wystąpienia do Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem, o którym mowa w § 3a ust. 1.
2.  69
 Przełożony właściwy w sprawach postępowania, na pisemną prośbę kandydata, który uzyskał 0 punktów z któregokolwiek z testów albo z rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonych w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego bądź uzyskał mniej niż 12 punktów z drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, może w ramach tego samego postępowania ponownie, ale nie więcej niż jeden raz, dopuścić tego kandydata do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, o ile znajduje to uzasadnienie w potrzebach służby. Prośbę o ponowne dopuszczenie do drugiego etapu postępowania kandydat może złożyć w terminie 7 dni od dnia podania do wiadomości wyników uzyskanych w tym etapie, a w przypadku wniesienia przez niego zastrzeżenia, o którym mowa w § 20 ust. 3 - w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia o sposobie rozpatrzenia tego zastrzeżenia.
Kandydata zawiadamia się pisemnie o zakończeniu postępowania i o jego wyniku. Przepis stosuje się odpowiednio także w przypadku odmowy poddania kandydata postępowaniu oraz odstąpienia od prowadzenia postępowania.
Przed rozpoczęciem rozmów kwalifikacyjnych, badań i testów, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 11, kandydat okazuje, na żądanie, dokument potwierdzający jego tożsamość.
Do służby w Straży Granicznej przyjmuje się kandydatów zgodnie z kolejnością na listach, o których mowa w § 20 ust. 1, z uwzględnieniem kwalifikacji kandydata, wolnych etatów i aktualnych potrzeb służbowych jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której kandydat ma pełnić służbę.
 Kandydat, który zakończył postępowanie z wynikiem pozytywnym, lecz nie został przyjęty do służby w Straży Granicznej w terminie przyjęć przypadającym bezpośrednio po zakończeniu postępowania z powodu limitu przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po stronie kandydata, może zostać przyjęty do służby w Straży Granicznej w jednym z kolejnych terminów przyjęć, bez potrzeby przeprowadzania ponownego postępowania kwalifikacyjnego, z uwzględnieniem okresu ważności badania psychologicznego oraz psychofizjologicznego.
 W stosunku do poborowego ubiegającego się o skierowanie do służby kandydackiej w Straży Granicznej ustalenie, czy spełnia on określone w ustawie warunki do pełnienia służby w zakresie posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego, wykształcenia i nieposzlakowanej opinii, niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystania z pełni praw publicznych oraz gotowości podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej, a także określenie jego predyspozycji i przydatności do służby obejmuje czynności, o których mowa w § 8 i 9, oraz przeprowadzenie w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w której o skierowanie do służby się ubiega, testu sprawności fizycznej na zasadach określonych w § 17.
1. 
Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż trzy miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2. 
Do postępowań, o których mowa w ust. 1, w zakresie oceny kwalifikacji zawodowych szczególnie przydatnych do służby na przewidywanym stanowisku służbowym, stosuje się kryteria określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 73, poz. 673 i Nr 120, poz. 1030 oraz z 2003 r. Nr 99, poz. 915).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  73

WYKAZ KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH, KTÓRYCH POSIADANIE UMOŻLIWIA ZWOLNIENIE KANDYDATA Z DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA

1.
Posiadanie kwalifikacji pilota uprawniających do pilotowania statków powietrznych będących w wyposażeniu albo planowanych do wprowadzenia w wyposażeniu Straży Granicznej.
2.
Posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego: mechanika lotniczego obsługi, mechanika pokładowego lub mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego, uprawniającego do obsługi statków powietrznych będących w wyposażeniu albo planowanych do wprowadzenia w wyposażeniu Straży Granicznej.
3.
Posiadanie kwalifikacji zawodowych marynarzy przydatnych do pełnienia służby bezpośrednio na jednostkach pływających Straży Granicznej lub do wykonywania obowiązków służbowych w komendzie oddziału Straży Granicznej niezbędnych dla zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań ustawowych Straży Granicznej w zakresie ochrony granicy państwowej na morzu.
4.
Posiadanie wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym magistra (równorzędnego) uzyskanym po ukończeniu kierunku studiów prawo, informatyka lub elektronika i telekomunikacja, a także kierunku studiów przygotowującym do pracy w dziedzinie łączności, telekomunikacji, optoelektroniki lub kryptografii w zakresie realizowanym w Straży Granicznej.
5.
Posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra (równorzędnego) i udokumentowanych dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie swojej specjalności w dziedzinach objętych zakresem działania Straży Granicznej (np. aplikacji kontrolerskiej, uprawnień nadzoru budowlanego, uprawnień tłumacza przysięgłego).
6.
Posiadanie co najmniej łącznie 5-letniego doświadczenia zawodowego w:
1)
pracy w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub
2)
pracy w Inspekcji Celnej, służbie w Służbie Celnej lub Służbie Celno-Skarbowej, lub
3)
pracy/służbie w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędzie Ochrony Państwa, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, lub
3a)
służbie w Straży Marszałkowskiej, lub"
4)
pracy w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych na stanowiskach służbowych, na których są realizowane zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub
5)
pracy w Najwyższej Izbie Kontroli na stanowiskach pracowników nadzorujących czynności kontrolne i pracowników wykonujących czynności kontrolne, lub
6)
pracy w urzędach lub w izbach skarbowych na stanowiskach służbowych, na których są realizowane zadania związane z wykonywaniem lub sprawowaniem nadzoru nad wykonywaniem kontroli skarbowej, prowadzeniem dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe lub wykonywaniem funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, lub
7)
pracy w urzędach skarbowych, urzędach celno-skarbowych lub izbie administracji skarbowej na stanowiskach służbowych, na których są realizowane zadania związane z wykonywaniem lub sprawowaniem nadzoru nad wykonywaniem kontroli celno-skarbowej, prowadzeniem dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe lub wykonywaniem funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.
7.
Posiadanie kwalifikacji i umiejętności szczególnie przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej uzasadniających możliwość mianowania na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej osoby przyjmowanej do służby i posiadającej stopień wojskowy, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 62 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
8.
Posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie profesjonalnej tresury psów.
9.
Posiadanie wykształcenia w zawodzie muzyk i umiejętności gry na instrumencie muzycznym przydatnym do pełnienia służby w komórce organizacyjnej oddziału Straży Granicznej realizującej zadania orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  74

WZÓR

KARTA KWALIFIKACYJNA

KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3  75

WZÓR

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3a  76  

WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO

Rodzaj dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego:
1)
dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia uzyskany po ukończeniu kierunku studiów filologia obca lub lingwistyka stosowana lub po ukończeniu nauczycielskiego kolegium języków obcych;
2)
wpis na listę tłumaczy przysięgłych;
3)
certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie B2 lub wyższym według skali globalnej biegłości językowej Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) lub świadectwo wydane przez Ministra Obrony Narodowej potwierdzające znajomość języka obcego na poziomie minimum "3" zgodnie ze skalą STANAG 6001 (Standardowy Profil Językowy o układzie cyfr 3333).

ZAŁĄCZNIK Nr  4  77

TABELE PUNKTACJI TESTÓW Z WIEDZY OGÓLNEJ I ZNAJOMOŚCI JĘZYKA OBCEGO W DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

I. Tabela punktacji testu z wiedzy ogólnej
Liczba poprawnych odpowiedziLiczba punktów
0-150
16-191
20-212
22-253
26-294
30-335
34-356

II. Tabela punktacji ze znajomości języka obcego

Liczba poprawnych odpowiedziLiczba punktów
0-90
10-181
19-272
28-363
37-454
46-545
55-606

ZAŁĄCZNIK Nr  5  78

ZASADY PRZEPROWADZANIA I OCENY TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

I.
Warunki przeprowadzania testu sprawności fizycznej, zwanego dalej "testem":
1)
kandydat zgłaszający się na test do wskazanej osoby przeprowadzającej test posiada kartę sprawności fizycznej kandydata do służby w Straży Granicznej wraz z dołączonym do niej zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej, wystawionym nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu; test jest przeprowadzany w hali sportowej, przy czym bieg na dystansie 1000 i 600 m może być przeprowadzany na bieżni stadionu;
2)
test wykonuje się w stroju sportowym;
3)
kolejność wykonywanych elementów testu określają tabele norm sprawnościowych kandydatów do służby w Straży Granicznej;
4)
wyniki testu ocenia się zgodnie z normami zawartymi w tabelach norm sprawnościowych kandydatów do służby w Straży Granicznej;
5)
rozpoczęcie testu poprzedza kilkuminutowa indywidualna rozgrzewka.
II.
Opis ćwiczeń:
1)
uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem - z podporu, leżąc przodem, wykonujący ćwiczenie ugina ramiona w stawach łokciowych tak, aby barki, łopatki oraz łokcie znalazły się w jednej płaszczyźnie (tułów wyprostowany), po czym dokonuje wyprostu w stawach łokciowych aż do uzyskania pozycji wyjściowej; w trakcie ćwiczenia nie wolno dotykać podłoża inną częścią ciała niż palce stóp i wewnętrzne powierzchnie dłoni oraz wykonywać przerw na odpoczynek; jeden cykl to ugięcie ramion i powrót do pozycji wyjściowej; tylko prawidłowo wykonane cykle są uwzględniane;
2)
bieg koperta - na prostokącie o wymiarach 300 cm x 500 cm umieszcza się pięć chorągiewek o wysokości 150 cm (po jednej w narożnikach oraz na przecięciu przekątnych); wykonujący ćwiczenie staje na linii startu, na komendę "gotów" przyjmuje pozycję startową wykroczną (start wysoki) i pozostaje bez ruchu, następnie na komendę "start" lub sygnał dźwiękowy rozpoczyna bieg od chorągiewki A i biegnie kolejno w kierunku chorągiewki B, a następnie C, D, B, E oraz A; chorągiewki A, C, D i E omija lewym barkiem, a chorągiewkę B prawym barkiem; całą trasę pokonuje się trzykrotnie; w przypadku przewrócenia chorągiewki próbę powtarza się; kolejne przewrócenie chorągiewki powoduje niezaliczenie ćwiczenia; pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0,1 s;

wzór

3)
skok w dal z miejsca obunóż - wykonujący ćwiczenie staje w odległości 50 cm od materaca (przed oznaczoną linią), wykonuje zamach rękami i, odbijając się jednocześnie obiema stopami od podłoża, skacze w przód; próbę powtarza się trzykrotnie, jest oceniany najdłuższy skok mierzony w linii prostej od oznaczonego miejsca odbicia do najbliższego punktu kontaktu ciała z materacem;
4)
skrętoskłony w czasie jednej minuty - wykonujący ćwiczenie znajduje się w pozycji leżącej tyłem, ma dłonie splecione palcami na karku, łopatki dotykają podłoża, nogi znajdują się w lekkim rozkroku zgięte w stawach kolanowych, oparte stopami o dolny szczebel drabinek gimnastycznych (ostatni lub przedostatni); wykonujący ćwiczenie dynamicznie unosi tułów (wykonując skłon w przód) z jednoczesnym skrętem i dotyka prawym łokciem lewego kolana, wraca do postawy wyjściowej i kolejno unosi się, dotykając lewym łokciem prawego kolana; jeden cykl to wzniesienie tułowia, dotknięcie łokciem kolana oraz powrót do leżenia na plecach z dotknięciem łopatkami podłoża; tylko prawidłowo wykonane cykle są uwzględniane;
5)
skłon w przód - wykonujący ćwiczenie staje w pozycji wyprostowanej (na baczność); nie zginając nóg w kolanach i nie odrywając stóp od podłoża, wykonuje ruchem ciągłym skłon w przód, aż do osiągnięcia maksymalnej dla siebie głębokości skłonu, a następnie uzyskaną pozycję utrzymuje przez 3 sekundy;
6)
bieg na dystansie 1000 m (mężczyźni) i 600 m (kobiety) - na komendę "na miejsca" wykonujący ćwiczenie podchodzi do linii startu, następnie na komendę "gotów" przyjmuje pozycję startową wykroczną (start wysoki) i pozostaje bez ruchu; na komendę "start" lub sygnał dźwiękowy rozpoczyna bieg; czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy.
III.
Tabele norm sprawnościowych kandydatów do służby w Straży Granicznej

KOBIETY

Lp.NAZWA ĆWICZENIAGRUPA

WIEKOWA

JEDNOSTKI

MIARY

OCENY
bdb (5)db(4)dst (3)
1Uginanie i prostowanie ramion w podporze w leżeniu przodemdo 30 latliczba powtórzeń201814
od 31 latliczba powtórzeń181612
2Bieg kopertado 30 latsekundy26,427,127,8
od 31 latsekundy27,127,828,5
3Skok w dal z miejsca obunóżdo 30 latcentymetry190175160
od 31 latcentymetry180165150
4Skrętoskłony w czasie minutydo 30 latliczba powtórzeń413834
od 31 latliczba powtórzeń393632
5Skłon w przóddo 30 latsekundydotknąć głową kolan, utrzymać pozycję przez 3 sekundyoprzeć się na całych dłoniach o podłoże, utrzymać pozycję przez 3 sekundypalcami obu rąk dotknąć podłoża, utrzymać pozycję przez 3 sekundy
od 31 latsekundyoprzeć się na całych dłoniach o podłoże, utrzymać pozycję przez 3 sekundypalcami obu rąk dotknąć podłoża, utrzymać pozycję przez 3 sekundypalcami obu rąk dotknąć palców stóp, utrzymać pozycję przez 3 sekundy
6Bieg na dystansie 600 mdo 30 latminuty2,352,503,00
od 31 latminuty2,402,553,05

1 pkt - suma ocen 15

2 pkt - suma ocen 16-18

3 pkt - suma ocen 19-21

4 pkt - suma ocen 22-24

5 pkt - suma ocen 25-27

6 pkt - suma ocen 28-30

MĘŻCZYŹNI

Lp.NAZWA ĆWICZENIAGRUPA

WIEKOWA

JEDNOSTKI

MIARY

OCENY
bdb (5)db (4)dst (3)
1Uginanie i prostowanie ramion w podporze w leżeniu przodemdo 30 latliczba powtórzeń353025
od 31 latliczba powtórzeń312621
2Bieg kopertado 30 latsekundy25,025,826,4
od 31 latsekundy26,126,927,5
3Skok w dal z miejsca obunóżdo 30 latcentymetry235215195
od 31 latcentymetry225205185
4Skrętoskłony w czasie minutydo 30 latliczba powtórzeń434036
od 31 latliczba powtórzeń403733
5Skłon w przóddo 30 latsekundyoprzeć się na całych dłoniach o podłoże, utrzymać pozycję przez 3 sekundypalcami obu rąk dotknąć podłoża, utrzymać pozycję przez 3 sekundypalcami obu rąk dotknąć palców stóp,

utrzymać pozycję przez 3 sekundy

od 31 latsekundypalcami obu rąk dotknąć podłoża, utrzymać pozycję przez 3 sekundypalcami obu rąk dotknąć palców stóp, utrzymać pozycję przez 3 sekundychwycić oburącz kostki, utrzymać pozycję przez 3 sekundy
6Bieg na dystansie 1000 mdo 30 latminuty4,104,254,40
od 31 latminuty4,204,354,50

1 pkt - suma ocen 15

2 pkt - suma ocen 16-18

3 pkt - suma ocen 19-21

4 pkt - suma ocen 22-24

5 pkt - suma ocen 25-27

6 pkt - suma ocen 28-30

ZAŁĄCZNIK Nr  6  79

WZÓR

KARTA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATA DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ
1.
Imię i nazwisko: ................................................................................................
2.
Grupa wiekowa: ...............................................................................................
3.
Data przeprowadzenia testu: ............................................................................
4.
Miejsce przeprowadzenia testu: ........................................................................
-
jednostka organizacyjna Straży Granicznej,
-
ośrodek szkolenia Straży Granicznej*.
Lp.WynikOcena**Suma ocenLiczba punktówPodpis instruktora
1
2
3
4
5
6

W załączeniu zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej.

________

* Właściwe podkreślić.

** W przypadku uzyskania wyniku niższego od normy na ocenę dostateczną należy wpisać 0.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).
2 § 2 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.

3 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
4 § 2 ust. 4:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 lutego 2011 r. (Dz.U.11.40.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.

5 § 2 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
6 § 3 ust. 1 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
7 § 3 ust. 1 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.
8 § 3 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.
9 § 3 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.679) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 kwietnia 2018 r.

10 § 3 ust. 3a:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.679) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 kwietnia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.

11 § 3a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.
12 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.
13 § 5 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.679) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 kwietnia 2018 r.

14 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.
15 § 5 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.679) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 kwietnia 2018 r.

16 § 5 ust. 4 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
17 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 lutego 2011 r. (Dz.U.11.40.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2011 r.
18 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.
19 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
20 § 7 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
21 § 8 ust. 1 pkt 3 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.679) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2018 r.
22 § 8 ust. 1 pkt 3 lit. d:

- zmieniona przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.

23 § 8 ust. 1 pkt 3 lit. h) dodana przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.
24 § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
25 § 8 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
26 § 8 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
27 § 8 ust. 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.679) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 kwietnia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.

28 § 8 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
29 § 8 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. e rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
30 § 8 ust. 5a dodany przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.
31 § 8 ust. 5b:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. f rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.

32 § 8a dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
33 § 9 ust. 1 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 lutego 2011 r. (Dz.U.11.40.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.

34 § 9 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.
35 § 9 ust. 1 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 7 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
36 § 9 ust. 1 pkt 6 uchylony przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.
37 § 9 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.
38 § 9 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2006 r. (Dz.U.06.80.564) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 13 września 2006 r. (Dz.U.06.178.1319) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 listopada 2006 r.

39 § 9 ust. 2a:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 13 września 2006 r. (Dz.U.06.178.1319) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 listopada 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.834) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2021 r.

40 § 9 ust. 2b uchylony przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.
41 § 9 ust. 2c dodany przez § 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.
42 § 9 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
43 § 9 ust. 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. c) rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. e rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.

44 § 9 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. c rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
45 § 9a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 września 2006 r. (Dz.U.06.178.1319) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 października 2006 r.
46 § 9a ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.
47 § 9a ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.679) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2018 r.
48 § 9b dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.
49 § 9c dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.
50 § 10 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.
51 § 13a dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
52 § 15 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
53 § 15 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 10 lit. b rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
54 § 16 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 11 lit. a rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
55 § 16 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 11 lit. b rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
56 § 17 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.679) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2018 r.
57 § 17 ust. 1a:

- dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 12 lit. a rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.

58 § 17 ust. 1b:

- dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 12 lit. b rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.

59 § 17 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 13 września 2006 r. (Dz.U.06.178.1319) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 października 2006 r.
60 § 17 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.679) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2018 r.
61 § 18 ust. 2 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
62 § 18a dodany przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
63 § 19 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.
64 § 20 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
65 § 20a:

- dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.679) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2018 r.

66 § 20a ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.834) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2021 r.
67 § 21:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 13 września 2006 r. (Dz.U.06.178.1319) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 października 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.

68 § 21 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
69 § 20a ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.
70 § 24a dodany przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.
71 § 25 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.
72 § 26 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2006 r. (Dz.U.06.80.564) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2006 r.
73 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2006 r. (Dz.U.06.80.564) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 lutego 2017 r. (Dz.U.2017.335) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.679) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.

74 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.

75 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 lutego 2017 r. (Dz.U.2017.335) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.679) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2018 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.

76 Załącznik nr 3a dodany przez § 1 pkt 21 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
77 Załącznik nr 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 13 września 2006 r. (Dz.U.06.178.1319) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 października 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.

78 Załącznik nr 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.679) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2018 r.

79 Załącznik nr 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.679) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.