Art. 62. - [Delegacja ustawowa - szczegółowy tryb mianowania na stopnie] - Straż Graniczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.915 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 czerwca 2024 r.
Art.  62.  [Delegacja ustawowa - szczegółowy tryb mianowania na stopnie]

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb mianowania funkcjonariuszy na stopnie, podmioty właściwe do składania wniosków o mianowanie, terminy dokonywania mianowań, kwalifikacje i umiejętności szczególnie przydatne do pełnienia służby w Straży Granicznej uzasadniające możliwość mianowania na równorzędny stopień obowiązujący w Straży Granicznej osoby przyjmowanej do służby i posiadającej stopień wojskowy oraz sposób ogłaszania o utracie stopnia w przypadkach określonych w art. 58 ust. 3, a także wzory dokumentów wykorzystywanych w sprawach mianowań, uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego przebiegu mianowania na stopnie oraz prawidłowego jego dokumentowania.