§ 20a. - Przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży... - Dz.U.2006.23.175 - OpenLEX

§ 20a. - Przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.23.175

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2021 r.
§  20a.  65
1. 
Jeżeli upłynął okres 12 miesięcy ważności badania psychofizjologicznego lub psychologicznego kandydata, przełożony właściwy w sprawach postępowania kieruje kandydata na kolejne badanie.
2. 
Przełożony właściwy w sprawach postępowania może przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, skierować kandydata na kolejne badanie:
1)
psychofizjologiczne lub psychologiczne, jeżeli okres ważności danego badania upływa bezpośrednio przed przewidywanym terminem przyjęcia kandydata do służby w Straży Granicznej;
2)
psychologiczne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ustalenia przez komisję, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, aktualnej na dzień przyjęcia do służby w Straży Granicznej zdolności fizycznej i psychicznej kandydata.
3.  66
 Wyniki badania psychofizjologicznego oraz badania psychologicznego, których okres ważności upływa w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zachowują ważność do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
65 § 20a:

- dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.679) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2018 r.

66 § 20a ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.834) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2021 r.