Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.147 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2019 r. do: 10 marca 2020 r.
Art.  32.  [Ustalanie zdolności fizycznej i psychicznej do służby]
1.  Zdolność fizyczną i psychiczną do służby ustalają komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
1a.  (uchylony).
2.  (uchylony).