§ 3. - Przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży... - Dz.U.2006.23.175 - OpenLEX

§ 3. - Przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.23.175

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2021 r.
§  3. 
1. 
Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie warunki do pełnienia służby w Straży Granicznej oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:
1)
otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
2)
osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania;
2a) 6
 uzyskanie pozytywnej oceny wyników przeprowadzonego badania psychofizjologicznego;
3)
uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisję, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy;
4) 7
 ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych;
5) 8
 wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy - w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest od tej zgody.
2. 
W przypadku kandydata posiadającego kwalifikacje i umiejętności zawodowe szczególnie przydatne do służby na przewidywanym stanowisku służbowym Komendant Główny Straży Granicznej może zwolnić kandydata z drugiego etapu postępowania i spełnienia przez niego warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
3.  9
 Zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, Komendant Główny Straży Granicznej udziela z urzędu albo na wniosek:
1)
Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - w przypadku kandydata do służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;
2)
komendanta oddziału Straży Granicznej - w przypadku kandydata do służby w danym oddziale;
3)
komendanta ośrodka Straży Granicznej - w przypadku kandydata do służby w danym ośrodku;
4)
komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej - w przypadku kandydata do służby w danym ośrodku szkolenia;
5)
kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej - w przypadku kandydata do służby w danej komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej.
3a.  10
 Wniosek składa się po otrzymaniu przez kandydata pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania, uzyskaniu pozytywnej oceny wyników przeprowadzonego badania psychofizjologicznego, uzyskaniu orzeczenia komisji lekarskiej, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o jego zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej, ustaleniu, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych, a w przypadku gdy przyjęcie kandydata do służby wymaga wyrażenia zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy, po wyrażeniu tej zgody albo nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o jej wyrażenie.
4. 
Wykaz kwalifikacji i umiejętności zawodowych, których posiadanie umożliwia zwolnienie kandydata z drugiego etapu postępowania, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
6 § 3 ust. 1 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
7 § 3 ust. 1 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.
8 § 3 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.
9 § 3 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.679) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 kwietnia 2018 r.

10 § 3 ust. 3a:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.679) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 kwietnia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.