§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się... - Dz.U.2018.679 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.679

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 2018 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 175, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, Komendant Główny Straży Granicznej udziela z urzędu albo na wniosek:

1) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - w przypadku kandydata do służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;

2) komendanta oddziału Straży Granicznej - w przypadku kandydata do służby w danym oddziale;

3) komendanta ośrodka Straży Granicznej - w przypadku kandydata do służby w danym ośrodku;

4) komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej - w przypadku kandydata do służby w danym ośrodku szkolenia;

5) kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej - w przypadku kandydata do służby w danej komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się po otrzymaniu przez kandydata pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania, uzyskaniu orzeczenia komisji lekarskiej o jego zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej, ustaleniu, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych, a w przypadku gdy przyjęcie kandydata do służby wymaga wyrażenia zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy, po wyrażeniu tej zgody albo nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o jej wyrażenie.";

2)
w § 5:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Liczba i terminy prowadzonych postępowań są uzależnione od potrzeb i możliwości w zakresie przyjęć do służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałach Straży Granicznej, ośrodkach Straży Granicznej i ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej".",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W siedzibie i na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej, oprócz ogłoszenia dotyczącego przyjęć do służby, o wstrzymaniu przyjmowania podań kandydatów w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz o uchyleniu tego wstrzymania, zamieszcza się informacje o przyjęciach do służby, o wstrzymaniu przyjmowania podań, oraz o uchyleniu tego wstrzymania w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałach Straży Granicznej, ośrodkach Straży Granicznej i ośrodkach szkolenia Straży Granicznej.";

3)
w § 8:
a)
w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową, a w przypadku żołnierzy zawodowych - legitymacji służbowej żołnierza zawodowego i aktualnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej,",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Podanie wraz ze składanymi lub przedkładanymi dokumentami, o których mowa w ust. 1-3, kandydat składa osobiście w komórce organizacyjnej właściwej w tych sprawach w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziale Straży Granicznej, ośrodku Straży Granicznej lub ośrodku szkolenia Straży Granicznej, zwanych dalej "komórkami kadrowymi", podczas rozmowy informacyjnej, w trakcie której przedstawiciel komórki kadrowej informuje kandydata o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz dokonuje wstępnego sprawdzenia poprawności wypełnienia kwestionariusza osobowego i kompletności przedkładanych dokumentów.";

4)
w § 9a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Warunkiem przystąpienia do próbnego testu sprawności fizycznej jest przedstawienie przez kandydata zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu.";

5)
w § 17:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Warunkiem przystąpienia do testu sprawności fizycznej, o którym mowa w § 11 pkt 2, jest przedstawienie przez kandydata zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Uzyskane przez kandydata wyniki i oceny z testu sprawności fizycznej kandydata wpisuje się do karty sprawności fizycznej kandydata, której wzór jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia. Kartę sprawności fizycznej kandydata oraz zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, dołącza się do karty kwalifikacyjnej kandydata.";

6)
w § 20a:
a)
dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b)
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przełożony właściwy w sprawach postępowania może przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, skierować kandydata na kolejne badanie:

1) psychofizjologiczne lub psychologiczne, jeżeli okres ważności danego badania upływa bezpośrednio przed przewidywanym terminem przyjęcia kandydata do służby w Straży Granicznej;

2) psychologiczne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ustalenia przez komisję, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, aktualnej na dzień przyjęcia do służby w Straży Granicznej zdolności fizycznej i psychicznej kandydata.";

7)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w wykazie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, których posiadanie umożliwia zwolnienie kandydata z drugiego etapu postępowania, w pkt 6 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pracy/służbie w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędzie Ochrony Państwa, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, lub";

8)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a)
w części I kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Straży Granicznej:
odnośnik nr 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Dane w pkt 1-4, 6-7, 14 oraz 18 potwierdzone na podstawie przedłożonego dowodu osobistego. W przypadku przedłożenia dowodu osobistego, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 212 oraz z 2017 r. poz. 1626), potwierdzenie danych ujętych w pkt 14 następuje na podstawie złożonego przez kandydata pisemnego oświadczenia.",

w pkt 19 ppkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
1) przynależność ewidencyjna do Wojskowej Komendy Uzupełnień
2) seria, numer i data wydania książeczki wojskowej albo legitymacji służbowej żołnierza zawodowego
odnośnik nr 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Dane w pkt 19 potwierdzone na podstawie przedłożonej książeczki wojskowej albo legitymacji służbowej żołnierza zawodowego i aktualnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej.",

w pkt 22 po wyrazach "Biurze Ochrony Rządu, " dodaje się wyrazy "Służbie Ochrony Państwa,",
pkt 31 otrzymuje brzmienie:
31Czy istnieje jakieś zdarzenie z przeszłości, którego się Pan(i) wstydzi lub którego ujawnienie może przysporzyć Panu(-ni) kłopotów, negatywnie wpływać na służbę w Straży Granicznej lub ocenę spełniania przez Pana(nią) wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii?
b)
w części II kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Straży Granicznej pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wykształcenie

(proszę wypełnić wszystkie dot. Pana(-ni) rubryki)

1. Nazwa ukończonej szkoły, uczelni

2. Wydział, kierunek, specjalność

3. Temat pracy dyplomowej

4. Uzyskany tytuł zawodowy, stopień lub tytuł naukowy

1. Forma kształcenia/ forma studiów: zaoczna, stacjonarna, niestacjonarna

2. Rok rozpoczęcia

i ukończenia nauki

ZASADNICZE

ZAWODOWE

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
ŚREDNIE/

ŚREDNIE

BRANŻOWE

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
POMATURALNE
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
WYŻSZE I STOPNIA
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
WYŻSZE II STOPNIA
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
JEDNOLITE

STUDIA

MAGISTERSKIE

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
STUDIA III STOPNIA
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
STUDIA

PODYPLOMOWE

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
INNE
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
9)
załączniki nr 5 i 6 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.