Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o... - Dz.U.2021.834 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.834

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 maja 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRA CJI 1
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 464) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 175, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Badanie psychologiczne, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przeprowadza się w podmiocie leczniczym Straży Granicznej właściwym dla jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, do której kandydat ubiega się o przyjęcie do służby, albo w komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej w sprawie koordynacji badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej.";

2)
w § 20a dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Wyniki badania psychofizjologicznego oraz badania psychologicznego, których okres ważności upływa w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zachowują ważność do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. poz. 564 i 1319, z 2008 r. poz. 937, z 2011 r. poz. 208, z 2014 r. poz. 51, z 2017 r. poz. 335, z 2018 r. poz. 679 oraz z 2020 r. poz. 1214.