[Wymagania wobec kandydatów do służby w Straży Granicznej] - Art. 31. - Straż Graniczna. - Dz.U.2022.1061 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Wymagania wobec kandydatów do służby w Straży Granicznej] - Straż Graniczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1061 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2022 r.
Art.  31.  [Wymagania wobec kandydatów do służby w Straży Granicznej]
1. 
Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystająca w pełni z praw publicznych, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować, a także dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
1a. 
Przyjęcie kandydata do służby w Straży Granicznej poprzedza się postępowaniem kwalifikacyjnym, na które składa się:
1)
przyjęcie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu;
2)
przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej;
3)
postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
4)
ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej;
5)
przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.
1b. 
(uchylony).
1c. 
(uchylony).
1d. 
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i etapy postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej oraz wzór składanego przez te osoby kwestionariusza osobowego, uwzględniając czynności niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i ustalenia w jego toku przydatności i predyspozycji do służby w Straży Granicznej kandydatów ubiegających się o przyjęcie do tej służby.